číslo 4,  ročník 17, máj-jún 2016 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ježiš Kristus je Pán!
Tento jeden výrok nám môže zmeniť život
P. Raniero Cantalamessa


 

Keď apoštoli na Turíce prijali Ducha Svätého, nenechali si túto radostnú zvesť pre seba. Dosť nahlas, aby upútali ľudí, „začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 4). Boli až takí hluční, že Peter musel vysvetliť, že nie sú opití, ale plní Ducha! Potom využil príležitosť a mal prvú kázeň o Ježišovi. Bolo to prvé autoritatívne vyhlásenie Cirkvi:
„Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci...
Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom“ (Sk 2, 22 – 24. 36).

Ježiš žije!
„Ježiš Nazaretský.“ Viem si predstaviť, že sa ľudia zachveli, keď to meno počuli. Mnohí vedeli, že muža menom Ježiš pred niekoľkými týždňami usmrtili. Mysleli si, že skončil. Ale teraz s údivom počúvali, ako Peter zvelebuje vzkrieseného Ježiša a vyslovuje jeho meno v moci Ducha Svätého. Petrovo ohlasovanie bolo istým novým zmŕtvychvstaním pre Ježiša. Samozrejme, fyzicky už vstal z hrobu. Ale Petrove slová vzkriesili Ježiša v srdciach ľudí, ktorí si mysleli, že je mŕtvy. Keď sa Ježišovo meno vysloví v moci Ducha, opäť ožije!
Peter s odvahou povedal: „Vy ste ukrižovali a zabili Ježiša.“ Zástup ľudí mohol odpovedať: „Mýliš sa. Nešli sme za Pilátom a nežiadali sme jeho smrť. Neboli sme v Jeruzaleme. Prišli sme len sláviť Turíce.“ Nikto však nenamietal. Prečo nie? Pretože Duch Svätý konal to, čo Ježiš povedal: „On ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd“ (Jn 16, 8). Skrze toto „usvedčenie“ ľudia, ktorí počuli Petra, pochopili, že Ježiš bol „prebodnutý pre naše hriechy“ (Iz 53, 5). Pochopili, že svojimi hriechmi oni sami ukrižovali Ježiša Nazaretského.
A čo my? Aj pre nás musí prísť chvíľa, keď môžeme s plným presvedčením povedať: „Svojimi hriechmi som spôsobil Ježišovi smrť. Zabil som ho.“ Až potom môžeme naozaj oceniť to ostatné, čo Peter povedal: Zabili sme Ježiša. Ale Boh ho vzkriesil pre naše ospravodlivenie. Ježiš je Pán!

Ježiš: Pán môjho života
Samozrejme, Peter vedel, že na titule „Pán“ je niečo veľmi zvláštne. A vedel to aj Pavol, lebo napísal, že „nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12, 3). A Pavol ešte napísal: „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: ‚Ježiš je Pán!‘ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (Rim 10, 9). Uvažujte o tom a zistíte, že „Ježiš je Pán“ nie je neutrálny výrok. Keď to poviete úprimne, robíte rozhodnutie o svojom živote. Vravíte Ježišovi: „Uznávam ťa za svojho Učiteľa. Podriaďujem sa ti. Viem, že máš na mňa nárok.“
„Ježiš je Boží Syn“ je tiež dôležitý výrok viery, ale nesúvisí s osobným odovzdaním sa. Podľa môjho názoru toto je dôvod, prečo zlí duchovia nikdy nemali problém povedať Ježišovi: „Čo ťa je do nás, Syn Boží? (Mt 8, 29). Jednoducho uznávali a konštatovali nemennú skutočnosť. Ale zlí duchovia nikdy nepovedali: „Vieme, kto si, Ježiš. Si Pán.“ Nemohli to povedať, lebo uznať Ježišovu vládu znamená vyhlásiť podriadenosťJežišovi.
Keď úprimne vyhlásite, že Ježiš je Pán, zmení sa vám život. Pozrite sa na Pavla: jeho život sa rozdelil na „predtým“ a „potom“ vo chvíli, keď sa mu Ježiš zjavil a on zakúsil „vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána“ (Flp 3, 8). Toto rozdelenie života na dve časti sa týka aj nás. Na jednej strane každý má určité skúsenosti, ktoré mu rozdeľujú život. Je to manželstvo, vysvätenie za kňaza alebo iná prelomová udalosť. Keďže však každý z nás je povolaný stretnúť sa s Ježišom osobne, veľká deliaca čiara života je práve chvíľa, keď ho spoznáme ako svojho Pána.
Preto potrebujeme svetlo Turíc, svetlo, ktoré osvecuje každú Ježišovu stránku. Keď Duch zostúpil na apoštolov, pochopili tajomstvo kríža a prijali Krista za svojho Pána. To isté sa stane, keď Duch zostúpi na vás i na mňa. Vo svetle Turíc sa váš výrok, že „Ježiš je Pán“, stane viac než len ústnym vyjadrením. Znamená to, že chcete, aby Ježiš vládol nad všetkým – nad vašou prácou, financiami, sexuálnym životom, všetkými udalosťami. Znamená to, že uznávate, že vo vás sú veľké kontinenty – váš rozum, vôľa, emócie, predstavivosť –, kde musí byť ohlasovaný Ježiš. Tak ako sa apoštoli rozišli do všetkých kútov sveta a ohlasovali, že Ježiš je Pán, aj vy musíte priniesť to isté posolstvo do každej stránky svojho života. Keď to urobíte, vstúpite do nového sveta svätosti a rastu v Duchu.
Chcete zakúšať ešte viac radosti a sily v tomto novom svete, v tomto novom rozmere života? Môžete! Proste Otca o milosť nových Turíc. Máte Ježišovo slovo, že ten najlepší Otec neodoprie Ducha Svätého nikomu, kto ho prosí (Lk 11, 13).

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt