číslo 6,  ročník 18, júl-august  2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Hore srdcia!
Duch Svätý nás chce naplniť vždy, keď prídeme na svätú omšu


 

„Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý!“ (Zjv 5, 12).
„Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen“ (Zjv 7, 12).
„Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane!“ (Zjv 15, 3).
„Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh“ (Zjv 19, 6).


Kniha zjavenia je plná modlitieb chvál, adorácie a zvelebenia. Aj v tých častiach, ktoré opisujú násilnosti na konci sveta, anjeli a svätí v nebi spievajú radostné piesne o víťazstve a láske k Ježišovi. Uprostred kozmického zápasu občania neba nikdy nestrácajú dôveru. Nikdy sa neboja o konečný výsledok a zdá sa, že sa nikdy neobávajú o budúcnosť. Vedia, že patria Pánovi, a toto poznanie ich napĺňa radosťou.
Nebolo by úžasné, keby sme to takto prežívali aj my? Aké je to požehnanie, keď sa nikdy nebojíme ťažkých situácií, ale za každých okolností máme radosť v srdci! Samozrejme, v plnej miere to nastane až vtedy, keď budeme s anjelmi a svätými v nebi. Ale keď prosíme Ducha Svätého, aby nás naplnil, už tu a teraz môžeme ochutnať túto nebeskú radosť a šťastie.
V tomto článku chceme predložiť praktické návrhy, ako môžete zakúsiť, že vás Duch Svätý naplní a dá vám radosť.

Buďte naplnení pri svätej omši
„A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch“ (Tretia eucharistická modlitba, zvýraznenie autor).
Nikde nie je Duch aktívnejší než vtedy, keď sa schádzame na svätej omši. Od obradu úvodnej procesie po osobnú intimitu svätého prijímania je Boh tu. Túži nás naplniť svojou pravdou, láskou a mocou. Ako môžeme zakúsiť tieto požehnania?
Najprv sa pozrime na svoje pohnútky. Prečo chodíme na svätú omšu? Aby sme si splnili povinnosť? Alebo nato, aby sme sa stretli s Ježišom a prijali jeho lásku? Samozrejme, je vždy dobré byť na svätej omši, aj keď nie sme úplne sústredení, ale predstavte si, o koľko viac môžeme prijať, keď prichádzame s otvoreným srdcom a pozornou mysľou. „Som tu, lebo Duch má pre mňa posolstvo. Som tu, lebo chcem cítiť Božiu lásku v prítomnosti svojich bratov a sestier v Kristovi.“ Tieto výroky nám môžu pomôcť, aby sme prišli s tými správnymi pohnútkami. Budeme pripravení zakúsiť, ako nás Duch naplní.
Pohnútky a pripravenosť mysle je dôležitá. Ale ako ich využijeme v praxi? Tu je pár návrhov.

Krok za krokom
Môžete začať už pri vstupe do kostola:

 • Keď sa prežehnáte svätenou vodou, spomeňte si na krst. Nech vám to pripomenie, že Ježiš vás očistil od prvotného hriechu. Povedzte si, že tu a teraz vás môže očistiť od rozptýlení, pochybností alebo obáv, ktoré vám bránia počuť jeho hlas a klaňať sa mu.
 • Pri úkone kajúcnosti predložte Pánovi všedné hriechy, ktoré vám zatemňujú duchovný zrak. Povedzte mu, že je vám ľúto, že ste ublížili jemu alebo ľuďom v okolí.
 • Pri počúvaní čítaní a homílie si predstavte, že sám Ježiš alebo Izaiáš, Mojžiš alebo Mária ohlasuje Božie slovo. Predstavte si, že ste v scéne, o ktorej počúvate. Očakávajte, že Duch Svätý vám pomôže, aby tieto slová vo vašom srdci ožili. Predstavte si, aké to bude v nebi, keď konečne uvidíme nebeského Otca z tváre do tváre. Na každú otázku dostanete odpoveď a každá odpoveď, ktorú dostanete, vás naplní úžasom nad Otcovou láskou.
 • Počas eucharistickej modlitby si predstavte, že ste vo večeradle. Sledujte, ako Ježiš vyslovuje tradičné veľkonočné modlitby a dáva im nový význam. Spolu s Petrom, Jánom, Jakubom a ostatnými učeníkmi žasnite nad zázrakom, ktorý sa deje pred vami: chlieb a víno sa premieňa na Ježišovo telo a krv. Predstavte si, že vás osobne pozýva prísť k oltáru a prijať ho – telom i srdcom.
 • Po svätom prijímaní v tichosti pokľaknite. Ste jedno s Ježišom. Vlieva do vás svojho Ducha. A ten má pre vás osobitné posolstvo. Chce vás živiť, uzdraviť a naplniť svojou milosťou. Počas tých krátkych minút môžete zakúsiť, ako to musí vyzerať v nebi!

Znamenia Ducha
Počas nasledujúcich týždňov skúste tento experiment. Každú nedeľu pri svätej omši prejdite každú časť liturgie tak, ako sme to opísali. Urobte kroky, ktoré sme načrtli, a uvidíte, čo urobí Duch Svätý. Prijmite ho a poproste ho, aby prijal vaše ľudské úsilie a naplnil ho nebeskou radosťou a silou. Tu je zopár vecí, ktoré by sa mohli stať:

 • Pri úkone kajúcnosti na začiatku svätej omše cítite, že vám Ježišovo milosrdenstvo očisťuje srdce. Naplní vás nová radosť, lebo viete, že Ježiš je pripravený odpustiť vám.
 • Slovo alebo veta z čítaní vás môže osloviť ako Božie posolstvo. Možno keď Ježiš povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila,“ ste uistení, že Ježiš vie, ako veľmi mu veríte. Alebo slová žalmistu vám zohrejú srdce a potom sa budete modliť podobne.
 • Počas homílie cítite, že vás Duch Svätý pobáda k určitej činnosti, napríklad pomôcť priateľovi, ktorý trpí, alebo sa budete každý deň vrúcnejšie modliť.
 • Počas modlitieb veriacich budete mať chuť pomodliť sa za priateľa (alebo aj nepriateľa!).
 • Pri speve Svätý, svätý, svätý budete mať pocit, že ste v nebi so svätými a anjelmi. Naplní vás nová radosť a údiv z Pánovej prítomnosti.
 • Keď kľačíte počas eucharistickej modlitby, nanovo si uvedomíte, aký veľký je Boh a ako veľmi si zaslúži adoráciu a zvelebenie.
 • Po svätom prijímaní nanovo pocítite radosť a pokoj, lebo viete, že je vo vás Kristus. Budú vo vás slová vďačnosti a chvály a Ježišovi poviete, že ho milujete.
Každý takýto účinok je znamením, že vás naplnil Duch Svätý. Všetky poukazujú na jeho túžbu „zvestovať“ nám požehnania a milosť, ktorá pramení z Ježišovho kríža (Jn 16, 14). Poukazujú na túžbu Ducha presvedčiť nás, že sme Božie deti (Rim 8, 16).

Zmena stavu
Keď budete takto experimentovať s nádejeplným a očakávajúcim rozpoložením mysle počas svätej omše, sledujte, ako sa vaše zmýšľanie postupne mení počas dňa i v týždni, ktorý je pred vami. Do modlitbového denníka si zapíšte vnuknutia, ktoré ste dostali pri svätej omši. Počas týždňa sa na ne pozrite. Ak si myslite, že Duch Svätý vás žiada, aby ste v živote urobili menšiu zmenu – napríklad dôslednejšie sa modlili alebo povedali milé slovo človeku, ktorý trpí –, zapíšte si to, aby ste na to nezabudli.
Nech už sa rozhodnete pre čokoľvek, venujte pozornosť svojim činom a zmýšľaniu. Možno budete radostnejší alebo ľahšie ostanete pokojní v stresových situáciách. Možno ochotnejšie odpustíte druhým alebo pomôžete človeku, ktorý to potrebuje. Možno sa počas dňa párkrát zastavíte, aby ste srdce obrátili k Bohu. Všetky tieto znamenia sú tým, čo svätý Pavol nazval „ovocím Ducha“ (Gal 5, 22). Sú to znamenia, že vám Duch Svätý naplnil srdce.
Nie je úžasné, keď viete, že Duch Svätý vám chce dať zakúsiť predchuť neba? Nepovzbudzuje a neutešuje vás to, keď viete, že vás chce naplniť, aby ste mali rovnakú odvahu, radosť a slobodu, akú majú anjeli a svätí v nebi? A najlepšie je, že to chce robiť stále znova a znova – vždy, keď prichádzame na svätú omšu s otvorenými srdcom.

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt