číslo 6,  ročník 18, júl-august  2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Príď a naplň ma, Pane!
Duch môže z nemožného urobiť možné


 

Peter raz v noci požiadal Ježiša, aby mohol k nemu prísť. Ježiš sa pozrel na Petra a súhlasil. Hoci to môže vyzerať ako obyčajná prosba, bola dosť nezvyčajná: Ježiš stál na vode Galilejského mora a bola veľká búrka. Ak chcel byť Peter s Ježišom, musel aj on kráčať po vode. A naozaj kráčal! Kým sa pozeral na Ježiša, bol na vode. V istom okamihu sa však sústredil na búrku. A zvyšok príbehu poznáte.
Výzva každý deň ísť za Ježišom môže naháňať strach rovnako ako pozvanie kráčať po vode. Písmo nás vyzýva, aby sme boli svätí, ako je Boh svätý (Lv 20, 7). Ježiš často hovoril ľuďom: „Choď a viac nehreš“ (Jn 5, 14; 8, 11). Povedal nám, aby sme milovali svojich nepriateľov a robili dobre tým, čo nás nenávidia (Lk 6, 27). Povedal nám, aby sme odpúšťali tým, čo nám ublížili, ak chceme, aby nám Boh odpustil (Mt 6, 14 – 15). Ísť za Ježišom znamená byť pokorný, chudobný v duchu a pripravený konať pokánie každý deň, dokonca každú hodinu. Boh nás stále povzbudzuje, ale my máme chuť hodiť flintu do žita.
Je pravda, že nikto z nás nemá silu alebo nie je dostatočne zrelý, aby dokonale splnil celé Ježišovo učenie. Ježiš nám však sľubuje, že Bohu je všetko možné (Mk 10, 27). Jeho Duch všetko mení. Milosť Ducha dala Petrovi schopnosť kráčať po vode a ten istý Duch nám dá schopnosť žiť podľa Ježišových slov. Duch môže z nemožného urobiť možné – ak ho požiadame, aby nás napĺňal.
Pozrime sa, ako môžeme odstrániť rozptýlenia, ktoré nám bránia obrátiť sa k Duchu a zakúsiť vo svojom živote jeho milosť.

Boh je za nás; diabol je proti nám
Keby vo vašom živote bol niekto, kto by vám opakovane pomáhal, povzbudzoval a chcel pre vás len to najlepšie, ako by ste sa k nemu správali? Chceli by ste si ho vážiť. Chceli by ste s ním stráviť čas. Chceli by ste o ňom povedať druhým ľuďom. Ťažko by vás niekto postavil proti nemu, lebo vo svojom srdci viete, že vás miluje a má s vami tie najlepšie úmysly.
Takto pôsobí Duch Svätý. Je na našej strane. Chce, aby sme spoznali Božiu lásku, hľadali jeho milosť a kráčali v jeho svetle. Keď nás hriech oddelil od Boha, on poslal svojho Syna Ježiša, aby nás zachránil. Keď Ježiš zomrel za naše hriechy, obnovil naše spoločenstvo s Bohom, aby sme mohli byť nástrojmi Ducha Svätého. Boh nám skrze Ducha umožnil, aby sme boli blízko pri ňom a menili sa na jeho obraz a podobu.
Boh je za nás, ale diabol je proti nám. Je otcom lží, zlodejom, ktorý kradne, zabíja a ničí (Jn 8, 44; 10, 10). Tak ako to satan urobil s našimi prvými rodičmi, ako to chcel urobiť s Ježišom, tak sa bude usilovať prevrátiť pravdu a oslabiť nám vieru, aby sme spáchali hriech. A keď narobí škody, bude sa vykrúcať a neprizná si vinu. Bude nás pobádať, aby sme namiesto neho obviňovali Boha a tých druhých.
Zamyslite sa nad tým, ako často ľudia hovoria: „Ako Boh môže dopustiť také strašné veci, napríklad vojny, potraty a chudobu?“ Je však pravda, že Boh nič z toho nezavinil. Žijeme v hriešnom svete a za každým hriechom je rozhodnutie človeka – toto rozhodnutie ovplyvňuje diabol, ktorý nám chce zničiť vieru.
Nikdy nepochybujte, že Boh je na vašej strane. Nikdy nepochybujte, že Duch Svätý je vo vás. Skutočným nepriateľom je diabol. Nemá nás rád a nedbá o naše blaho. Čím viac si uvedomujeme Božiu dobrotu a diablove zlé úmysly, tým viac odoláme rozptýleniam, ktoré nás oddeľujú od Boha.

Bojovať s pevnosťami rozptýlenia
V našom prvom článku sme hovorili o tom, že Duch Svätý nám každý deň do mysle dáva milióny dobrých a svätých myšlienok – myšlienok o láske, láskavosti, milosrdenstve, odvahe a požehnaní. Podobajú sa myšlienkam, ktoré pobádali Petra, aby vystúpil z lode a kráčal k Ježišovi. Naopak, diabol nám každý deň posiela množstvo negatívnych, rozdeľujúcich, sebeckých myšlienok. Chce, aby sme sa rozčuľovali, boli sklamaní, arogantní, skľúčení a zatrpknutí. Niekedy sa zdá, že našu myseľ spútali negatívne myšlienky a tie pozitívne ani nemajú šancu.
Ak je Boh všemohúci, prečo sa zdá, že diabol tak často víťazí? Pretože sa mu darí odlákať nás od Boha a nepozerať sa na Ježiša. Darí sa mu v našej mysli vybudovať pevnosti klamu (2 Kor 10, 4 – 5).
Preto je dôležité, aby sme sa naučili rozlišovať myšlienky, ktoré k nám v priebehu dňa prichádzajú. Je dôležité, aby sme „všetko skúmali“, držali sa dobrého a odmietali to zlé – všetko, čo nás odvádza od Pána (1 Sol 5, 21 – 22). Keby sme sa naučili posudzovať myšlienky a rozlišovať ich vplyv, boli by sme oveľa menej rozptýlení a viac by sme sa sústredili na Ježiša.

Princíp GISO
Vo firemnom svete manažéri riadia skladové zásoby podľa princípu FIFO (first in, first out): prvé dnu, prvé von. To znamená, že výrobky, ktoré prídu do skladu ako prvé, sú ako prvé vyexpedované. Podobný princíp funguje v duchovnom svete, ale nazývame ho GISO (God in, satan out): Boh dnu, satan von. Dovoľte Duchu Svätému, aby vás naplnil, a odmietnite všetko, čo pochádza od diabla. Tu sú tri kroky, ktoré vám pomôžu uviesť tento princíp do praxe:

  1. Ráno, keď sa zobudíte, obráťte srdce k Duchu Svätému. Pozvite ho spolu s jeho pozitívnymi, láskyplnými myšlienkami do mysle. Vyjadrite svoju vieru, že každý dobrý a dokonalý dar pochádza od neho a každá negatívna myšlienka má svoje korene v diablových úmysloch. Podriaďte sa Bohu a on vás naplní svojimi dobrými a svätými úmyslami.
  2. Pri modlitbe počúvajte. Či už je to ruženec, eucharistická adorácia, svätá omša, alebo osobná modlitba a čítanie Písma, na chvíľu sa zastavte, aby vás Duch mohol osloviť. Očakávajte, že chce hovoriť, a skúste zistiť, čo vraví. Aj keby to bolo jednoduché slovo ako napríklad „pokoj“, „nádej“ alebo „dôvera“, prijmite to slovo a skúste ho počas dňa uvádzať do praxe. Takto dovolíte Bohu, aby vstúpil dnu.
  3. Keď sa ocitnete v situácii, ktorá si vyžaduje reakciu, alebo keď vám počas dňa prídu na myseľ nové myšlienky, položte si otázku: „Sú tieto myšlienky povzbudivé alebo rozdeľujúce? Zostávam pozitívne naladený alebo ma napĺňajú sebectvom, hnevom alebo smútkom?“ Len čo zistíte zdroj týchto myšlienok, konajte. Sústreďte sa na pozitívne myšlienky a odmietnite negatívne. Rozhodnite sa, že budete myslieť „na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné“ (Flp 4, 8).

Nemôžeme to urobiť sami
Tak ako pri každej inej stránke kresťanského života, ani tento princíp GISO nezvládneme bez Božej pomoci. Duchovne zápasíme so zákerným nepriateľom, ktorý chce zničiť našu vieru. Preto nás Pavol pobáda, aby sme sa „upevnili v Pánovi a v sile jeho moci“ (Ef 6, 10).
Hoci sa zdá, že veľká časť bremena je na vašich pleciach, vedzte, že nie ste sami. Duch Svätý je vo vás a je vždy pripravený naplniť vás svojou láskou a milosťou. Buďte otvorení dobrým a čistým myšlienkam, ktoré vám posiela. Je dôležité, aby sme boli otvorení voči Duchu. Len on má moc dať nám život i milosť a obnoviť nám srdcia.
Bratia a sestry, môžeme svoj zrak sústrediť na Pána. Môžeme sa naučiť podriadiť dobrote a svätosti Ducha. A keď tak učiníme, zistíme, že Duch nás čoraz viac napĺňa. Budeme čoraz viac cítiť jeho lásku, požehnanie, útechu a povzbudenie – a to nám pomôže odolávať rozptýleniam života. Je to jeden veľký kruh milosti: sústredíme sa na Pána a on nás naplní svojím Duchom, ktorý nás bude pobádať, aby sme sa sústredili na Pána.
Náš Boh nás veľmi miluje. Chce pre nás to najlepšie. Keď dovolíme, aby v našej mysli vládli jeho dobré myšlienky, budeme ochotnejší urobiť pre neho veľké veci. Ktovie? Možno budeme kráčať po vode!

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt