číslo 8,  ročník 18, október 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Pokračuje služba misionárov milosrdenstva
P. Michal Zamkovský CSsR, ľudový misionár


 

„Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske,“ napísal pápež František v bule Misericordiae vultus (3). Ako konkrétny prejav tejto skutočnosti pápež v rámci Svätého roka milosrdenstva (8. decembra 2015 – 20. novembra 2016) povolal 1 140 kňazov z celého sveta do služby misionárov milosrdenstva. Ich zvláštne poslanie a právomoci mali skončiť uzatvorením Brány milosrdenstva v Bazilike svätého Petra v Ríme.
„Ale milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske.“ O tom je pápež František hlboko presvedčený. Dalo sa preto predpokladať, že služba misionárov milosrdenstva bude pokračovať. Začiatkom leta 2017 sme naozaj opäť dostali dekréty z Ríma. V sprievodnom liste k nim sa píše:
„Ako už viete, vo svetle duchovného ovocia, ktoré priniesla služba misionárov milosrdenstva počas nedávno ukončeného mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, Svätý Otec rozhodol, že táto chúlostivá služba, ktorá je prejavom Božieho milosrdenstva a pastoračnej starostlivosti Cirkvi, bude pokračovať ďalej – až kým nepríde nové usmernenie – ‚ako konkrétny znak toho, že milosť svätého roku je v rozličných častiach sveta naďalej živá a účinná‘ (Misericordia et misera 9).
Tak ako v Jubilejnom roku, aj v tejto novej fáze Vašej služby by som Vás chcel poprosiť, aby ste boli k dispozícii pastierom, správcom chrámov i diecéznym biskupom, pripravení konať misie pre ľud a podujatia spojené najmä so slávením sviatosti zmierenia a ohlasovania tajomstva Božieho milosrdenstva predovšetkým v obdobiach liturgického roka mimo Obdobia cez rok. Bude užitočné, ak prispejete k usporiadaniu takýchto podujatí a budete aktívne ponúkať a prekladať svoju službu. Ste povolaní stelesňovať príkladným spôsobom vlastnosti, ktoré by podľa pápeža Františka mali charakterizovať každého spovedníka. Preto sa snažte byť ústretoví voči všetkým; buďte svedkami otcovskej nežnosti napriek vážnosti previnenia; ponáhľajte sa, ak ide o pomoc a zamyslenie sa nad spáchaným hriechom; buďte jednoznační pri predkladaní morálnych princípov; ochotne sprevádzajte veriacich na ceste pokánia, sledujúc trpezlivo ich kroky; buďte prezieraví pri rozlišovaní každého jednotlivého prípadu; buďte veľkodušní pri udeľovaní Božieho odpustenia a majte otvorené srdce (porov. Misericordia et misera 10).
Rád by som Vám pripomenul, že fakulty, ktoré Vám boli dané pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka, stále platia. Hriechy, na ktoré sa vzťahuje cenzúra, ktorej sňatie je vyhradené Apoštolskej stolici a na rozhrešenie ktorých máte fakultu aj Vy, sú nasledovné:

  • Znesvätenie konsekrovaných eucharistických spôsobov odnesením a uchovávaním so svätokrádežným cieľom.
  • Použitie fyzického násilia proti rímskemu veľkňazovi.
  • Rozhrešenie spolupáchateľa v hriechu proti šiestemu prikázaniu.
  • Priame porušenie spovedného tajomstva.
  • Zaznamenávanie pomocou akéhokoľvek technického prostriedku slov spovedníka alebo kajúcnika pri sviatostnej spovedi (či už pravej, alebo falošnej), alebo rozširovanie takéhoto záznamu pomocou spoločenských komunikačných prostriedkov (porov. Kongregácia pre náuku viery, Decretum de sacramenti Paenitentiae dignitate tuenda, 23. september 1988).“
Sú to naozaj veľké výsady. A zároveň sú tu na Slovensku ponukou odpustenia pre tých, ktorí žijú s pocitom veľkého bremena viny a strácajú nádej. Pre Slovensko pápež František opätovne potvrdil v službe misionárov milosrdenstva týchto rehoľných kňazov:

Michal Zamkovský, redemptorista, Podolínec,
Jozef Mihok, redemtorista, Radvaň,
Peter Hertel, redemptorista, Kostolná pri Trenčíne,
Felix Ján Tkáč, kapucín, Bratislava – Rača,
Jakub Rafael Patay, kapucín, Žilina,
Andrej Mihály, františkán, Bratislava,
František Vladimír Olbert, františkán, Bratislava,
František Boldy, redemptorista, Svatá Hora – Příbram (aj pre Slovensko).

Títo vyslaní služobníci Božieho milosrdenstva ponúkajú svoju službu diecézam, farnostiam a všetkým veriacim na Slovensku prostredníctvom rôznych spôsobov mimoriadneho ohlasovania a zvlášť prostredníctvom vysluhovania sviatosti zmierenia.
Minulý rok vykonali pátri redemptoristi Misie milosrdenstva v bratislavskej katedrále. Tento rok sa budú konať ľudové misie na Kalvárii v Bratislave, a to od 6. do 13. októbra. Misie vo svetle fatimských zjavení ich povedie páter Michal Zamkovský s tímom redemptoristov a laikov zo spoločenstiev Calvary a Rieka života. Aj prostredníctvom Slova medzi nami našu širokú misijnú rodinu prosíme o modlitbu za hlavné mesto. Už teraz sa tešíme na krásne stretnutia s Božím milosrdenstvom, ku ktorým nás vedie Ružencová Matka Mária.
Veríme, že aj o tom budeme môcť s radosťou referovať pápežovi Františkovi, ktorý sa v apríli budúceho roku chce v Ríme stretnúť so všetkými misionármi milosrdenstva.

  

 

 

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt