číslo 1,  ročník 19, jan-feb 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Portréty svätosti
Tri príbehy premeny


 

Vieme, že počas života v tomto svete musíme okrem chvíľ pohodlia, pokoja a blahobytu prežívať aj rôzne boje, ťažkosti a stres. Vieme aj to, že na to, aby sme obstáli v týchto skúškach a zostali aj v ťažkých časoch pokojní a láskaví, ako to od nás Boh žiada, potrebujeme milosť vytrvalosti.
No nech je Bohu vďaka za dary Ducha Svätého! Vďaka Bohu za prísľub, že skrze Ducha sa všetci môžeme stať podobnejšími Ježišovi – všetci sa môžeme stať svätými. Svätý Pavol vo viacerých listoch uvádza modlitbu za to, aby jeho čitatelia našli silu a vytrvalosť, ktoré prúdia zo svätého života. Modlil sa, aby boli Kolosania „upevnení“ Božou mocou (Kol 1, 11). V prípade Efezanov sa modlil za to, aby spoznali, „aká nesmierne veľká je jeho moc“ (Ef 1, 19). A modlil sa, aby kresťanov v Ríme naplnila „všetka radosť a pokoj vo viere“, aby tak mohli „v sile Ducha Svätého oplývať nádejou“ (porov. Rim 15, 13). Ešte aj o sebe samom Pavol píše, že túži spoznať moc Kristovho vzkriesenia (porov. Flp 3, 10).
No sila, o ktorej Pavol hovorí, nie je nejaká magická a divotvorná moc. Je to sila vzoprieť sa pokušeniam, milovať ľudí, ktorých nie je ľahké milovať, odpúšťať a pomáhať chudobným a núdznym. V tomto článku chcem prerozprávať tri príbehy ľudí, ktorí sa pre svojich blížnych stali žiarivými príkladmi svätosti. Budeme hovoriť o tom, ako počas svojho rastu vo svätosti našli silu v Pánovi – a ako ich svedectvo môže povzbudiť aj nás.

Svätý Ignác z Loyoly: poznanie svätosti
Jedna z najjednoduchších vecí, ktoré môžeš spraviť na ceste k svätosti, je vyhradiť si čas na lepšie poznávanie Ježiša. Môžeš viac čítať Písmo alebo vyhľadať nejakú knihu, ktorá ťa poučí o modlitbe. Ver, že Boh požehná aj tie najmenšie kroky a nechá z nich vzísť ovocie. Mysli na to, že Boh sa nám veľmi rád zjavuje. Tak veľmi po tom túži, že nepremárni žiadnu príležitosť, ktorú mu dáme, a použije ju na to, aby nás pritiahol bližšie k sebe.
Dobrým príkladom tohto pravidla je jeden svätec zo šestnásteho storočia: Ignác z Loyoly. Keď sa v nemocnici pripútaný k posteli zotavoval zo zranení z vojny, začal čítať Nasledovanie Krista a príbehy svätých. K takémuto výberu kníh pritom Ignáca neviedla vrúcna túžba po svätosti. Jednoducho nemal na výber nič iné! Ale Ignácova ľahostajnosť Pána nezastavila. Počas čítania Duch postupne obmäkčoval jeho srdce.
Zakrátko si Ignác uvedomil, že tieto knihy zmenili jeho pohľad na život. Prestal snívať o sláve z vyhratých bitiek a začal snívať o konaní slávnych vecí pre Ježiša. A počas tohto snívania mu Duch Svätý dal okúsiť Božiu lásku, naplnil ho radosťou a povzbudil ho, aby vytrval. Postupom času sa z Ignáca stal iný človek. Áno, istú časť zohralo to, že vzal do ruky spomínané knihy, no Duch Svätý preňho urobil ešte oveľa viac. Tento niekdajší vojak bažiaci po sláve neskôr založil nové rehoľné spoločenstvo, jezuitov, a vytvoril Duchovné cvičenia, ktoré dodnes privádzajú mnohých ľudí bližšie k Pánovi.
To, čo sa stalo Ignácovi, sa môže stať aj nám. Každý môže prehlbovať svoje vedomosti o Ježišovi. A tieto vedomosti nás môžu každý deň o čosi viac pretvoriť na obraz Boha. Príbeh svätého Ignáca hovorí, že keď sa priblížime k Pánovi, začne sa meniť spôsob nášho zmýšľania aj konania – hnev sa premení na lásku, tvrdosť na vľúdnosť, necitlivosť na trpezlivosť, a tak ďalej. A tieto zmeny nášho správania si na nás všimnú aj druhí.

Svätý Benedikt Jozef Labré: Ovocie svätosti
V stredu počas Veľkého týždňa roku 1783 vychudnutý žobrák bez domova menom Benedikt Jozef Labré padol na schodoch pred jedným rímskym kostolom. Krátko nato zomrel. Keď sa správa o Benediktovej smrti rozšírila, začali k jeho pozostatkom prichádzať ľudia z celého Ríma, aby mu vzdali poslednú poctu. Na jeho pohrebe, ktorý sa konal na Veľkonočnú nedeľu, bol prítomný taký veľký zástup, že museli byť privolaní vojaci, ktorí sa starali o poriadok. Už pár mesiacov po Benediktovej smrti mu ľudia pripisovali vykonanie viac než stotridsiatich zázrakov. A o osem rokov nato bol vyhlásený za svätého.

Celý článok bude prístupný od 22.1.2018

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

Adam Szustak OP

Evanjelium pre nenormálnych