číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1

 

 

 

 

 

  

Scott Walker Hahn, Prečo veri. Bratislava  : Redemptoristi – Slovo medzi nami 2009, 232 strán, ISBN 978-80-89342-06-8, z anglického originálu Reason to Believe (2009) preložil Pavol Petrík.

 

Slovenskí redemptoristi už niekožko rokov ponúkajú čitatežsky príažlivú sériu publikácií z pera Scotta W. Hahna. Tento americký spisovatež a teológ sa narodil v roku 1957. Študoval postupne teológiu, filozofiu a ekonomiku na Grove City College (Grove City, štát Pensylvánia) a ďalej študoval teológiu v evanjelickom teologickom seminári Gordon–Conwell Theological Seminary (South Hamilton, štát Massachusetts). Začínal ako kazatež Presbyteriánskej cirkvi hlboko presvedčený o tom, že Katolícka cirkev sa odchýlila od pravého kresanstva. Pod vplyvom hlbšieho štúdia Svätého písma, predovšetkým biblickej témy zmluvy sa priklonil k učeniu Katolíckej cirkvi, do ktorej vstúpil v roku 1986. Doktorát získal v roku 1995 na Marquette University (Milwaukee, štát Visconsin). Mnoho žudí ho začalo vola „Martin Luther v spätnom chode“ a pod jeho vplyvom mnohí protestantskí kazatelia a biblisti taktiež vstúpili do Katolíckej cirkvi. Jeho manželka Kimberly sa stala katolíčkou v roku 1990. V súčasnosti Scott Hahn stojí na čele inštitúcie St. Paul Center for Biblical Theology, ktorú sám založil. Jej ciežom je  rozširova biblickú gramotnos medzi katolíckymi laikmi aj klérom. Hahn patrí v súčasnosti medzi najobžúbenejších katolíckych autorov v USA.

V slovenskom preklade vyšli jeho publikácie: Baránkova večera, Svätá omša ako nebo na zemi (2005); Kto si, Mária? Božia Matka v Božom slove (2006); Bože, buď milostivý (2006); Otec, čo plní sžuby (2008); Moja duchovná cesta v Opus Dei (2008); Znamenitý život (2010). V češtine vyšla kniha, v ktorej opisuje cestu vlastnej konverzie na katolícku vieru: Naša cesta do Katolíckej cirkvi (2000).

Scott Hahn nesie charakteristiku katolíckeho apologetika a práve publikácia Prečo veri je toho príkladom a istým spôsobom odráža vlastnú cestu, ktorou Hahn prešiel od svojho anti-katolíckeho postoja až k prijatiu katolíckej viery. Podža jeho vlastných slov v tejto knihe vysvetžuje, akým spôsobom on sám prišiel k presvedčeniu, že Katolícka cirkev pravdivo odovzdáva  posolstvo Ježiša Krista. Kniha ideovo vychádza z výzvy v Prvom Petrovom liste 3,15-16:Buďte „stále pripravení obháji sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodni nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou.“ Apologetika je totiž umenie vysvetžova a bráni vieru. Úloha katolíkov nie je len veri ale aj usilova sa zdôvodni túto vieru a to takým spôsobom, aby to mohli pochopi aj obyčajní nekresania. Apologetika sa v prvom rade odvoláva na logiku, prírodu, vedu, dejiny a zdravý rozum. Keďže aj my žijeme v dobe, keď spoločnos pokladá kresanstvo za poveru a bigotnos, musíme poda dôkazy o veciach, v ktoré veríme.

Celá kniha má 15 kapitol resp. zdôvodnení katolíckej viery,  ktoré sú rozdelené do troch hlavných častí: I. Prirodzené dôvody; II. Biblické dôvody; III. Krážovské dôvody. Rozloženie týchto častí je logické a nadväzujú vzájomne na seba. V prvej časti sa autor zameriava na neveriacich a na základe argumentov filozofie, prírody, dejín a zdravého rozumu postupne predkladá dôvody, pre ktoré viera a rozum si neprotirečia, ale vzájomne dopĺňajú. Čitatež sa dozvie o štyroch princípoch logiky, ktorými sa riadi žudský rozum a pred ktorými nikto (ani veriaci človek) nemôže uniknú: princíp neprotirečenia; princíp všeobecnej spožahlivosti zmyslového vnímania, princíp kauzality a princíp sebauvedomenia. Aj na základe týchto princípov definoval sv. Tomáš Akvinský svojich pä ciest, ktorými dokazoval existenciu Boha. Scott Hahn uzatvára túto čas dôležitým upozornením, že samotný dôkaz nestačí, ale je potrebné, aby sme vlastným životom boli znamením Božej prítomnosti vo svete.

Druhá čas je zameraná na kresanov, ktorí však neprijímajú katolícku vieru. Keďže s ostatnými kresanmi má Katolícka cirkev spoločnú predovšetkým Bibliu a pevnú vieru v Boha a v Ježiša Krista. Medzi kresanmi je menej rozporov, ako vo vzahu k nekresanom. Autor tieto rozpory pripodobňuje k „hádkam v rodine“, ktoré však môžu niekedy prerás do nebezpečných rozmerov. Na základe biblických textov sú postupne predstavené niektoré témy dotýkajúce sa samotnej Cirkvi – jedna, svätá, katolícka, apoštolská ako aj úcta k svätým, k Panne Márii, k eucharistii, primát pápeža tzn. k témam, ktoré sú najčastejšie príčinou nezhôd medzi kresanmi. Napríklad v stručných odpovediach Scott Hahn vyvracia niektoré predsudky ohžadom pápeža: katolíci si myslia, že pápež je bezhriešny; katolíci si myslia, že pápež nerobí chyby; katolíci si neomylnos vymysleli v 19. storočí atď.

Napokon tretia čas, ktorá nesie vznešené pomenovanie „Krážovské dôvody“ je zameraná na niektoré témy z Biblie vo svetle Božieho zjavenia. Ide teda o teologické dôvody. Autor si za motto tejto časti vybral tému krážovstva. Uvádza, že napriek dôležitosti starozákonnej postavy Mojžiša, novozákonné texty predstavujú Ježiša ako naplnenie prísžubov o krážovstve daných Dávidovi. Ježiš Kristu je nazvaný Syn Dávidov (a nie Mojžišov). Na základe Ježišovho vyslania sa týmto krážovstvom stala Cirkev.

Publikácia Scotta Hahna upúta argumentáciou, ktorá nie je bojovná ani nepriatežsky naladená. Ide o pokojné a isté zdôvodnenie katolíckej viery. Autor adresuje slová výzvy samotným katolíkom, keď ich nabáda k štúdiu teológie, čo si vyžaduje úsilie a dlhodobý projekt. Zároveň však názorne dodáva: „Naša viera je ako pevnos. Jej sila nezávisí len od hrúbky stien alebo šírky vodnej priekopy, ale predovšetkým od zdravia a odhodlanosti pána pevnosti“. V tom je možné vidie jasný odkaz aj do reality Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jej sila nemôže spočíva len v hlasitosti, s akou sa bude prezentova, ale na prvom mieste vnútornou silou svojich členov. Kresanstvo nie je súhrnom namemorovaných poučiek alebo podčiarknutých viet z cirkevných dokumentov, ale hlboko zakorenenou vierou v Ježiša Krista, ktorý nám priniesol Božiu „dobrú zves – evanjelium“ pre  žudstvo.

 

František Trstenský

 

 

Zdroj : Nové Horizonty, časopis pre teológiu, kultúru a spoločnost, č. 2/2011 roč. V., s. 100 - 101.

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2018

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Krážová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Vežký objav