číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1

 

 

 

 

 

  

Knihy Vittoria Messoriho nie náhodou obsadzujú horné priečky (sekulárnych!) rebríčkov predávanosti, vyžadujú si ďalšie vydania a preklady. Nepatria do kategórie duchovného čítania, ktoré katolík vyberá z police, aby si splnil náboženskú povinnos s príchuou asketického cvičenia. Ale nepatria ani do kategórie „amerických“ slepačích zlepencov pre dušu, namixovaných z anekdotických príbehov a poučných úvah, ktoré nezanechajú hlbšiu stopu. Platí to aj o knižnom rozhovore Prečo verím (Perche credo), ktorý u nás vydali Redemptoristi v spolupráci s Lúčom.

Vittorio Messori a Andrea Tornielli, dve novinárske esá s generačným odstupom, sa idú rozpráva o obrátení a viere, o Bohu, o cirkvi. Bude to ma viac než 400 strán, a nebude to nudné. Z viacerých dôvodov.

Po prvé: obrátenie. Každý veriaci pri čítaní znova pocíti vlastnú triašku. Čosi ako Mojžiš pred kríkom. Alebo Pavol pod koňom. Messori sa obrátil presne tak: dôsledne sekularizované povojnové diea antiklerikálnej matky, študent agnostických profesorov, objekt neviazaných 60. rokov zasiahol blesk z jasného neba. Boh sa mu zjavil. O tomto zážitku svojich 23 rokov sa Messori rozhodol hovori až po štyroch desaročiach, keď už mal za sebou dielo, uznanie, autoritu. Aj preto podtitul knihy: Život ako dôkaz viery.

Po druhé: čistá argumentácia. Nie nadarmo je Messori vnútorne silno spriaznený s Jozefom Ratzingerom, ktorý jeho dielo pozná, uznáva a odporúča. Čitatež zažíva intelektuálne potešenie z precíznosti jazyka, z dôslednosti zdôvodnení, zo zrozumitežnosti vysvetlení. Cíti, ako prijíma podnety na vytváranie a korigovanie vlastných postojov, na obohatenie a upevnenie vlastnej argumentačnej výbavy.

Po tretie: silný pocit normálnosti. Z leitmotívov Messoriho nazerania na duchovné veci možno vyzdvihnú dva: princíp aj-aj a princíp šerosvitu. Od prvej po poslednú stranu Messori vytrvalo zdôrazňuje, že katolícke znamená et-et, aj-aj, schopné vežkodušne a chápavo obja širokú škálu postojov, prístupov, štýlov. Nevylučova, ale porozumie a pomáha premieňa sa, napĺňa. Prístup buď-alebo je sektársky, heretický, schizmatický, škodlivý. Mladícky, nezrelý, pyšný. Práve vďaka tomu je katolícke synonymom žudského. Prirodzené predchádza nadprirodzené.

Na tomto základe stavia Messori kritiku akejkožvek jednostrannosti. Mnohodetné matky sa často s pýchou v oku pozerajú na tých, čo majú „iba“ jedno diea; prísnejší asketizmus sa povyšuje nad „málo“ prísny. Ale aj v Messoriho vlastnej rodine s jediným dieaom realizuje Boh svoj plán. A sv. Benedikt zahrnul do svojej reguly usmernenie na jednu eminu vína na deň, čo je historická miera vykladaná rôzne, kolíšuc okolo jedného litra.

Šerosvit je Božia taktika: aj zjavený – aj skrytý. Boh sa dáva človeku spozna, ale tak, aby mu vždy nechal slobodu rozhodnú sa, či ho naozaj spozná. „... aby hžadeli, a nevideli, aby počúvali, a nepočuli.“ Boh ctí slobodu človeka viac než my žudia. Messori ako niekdajší agnostik pristupuje s vežkým porozumením a empatiou k tým, ktorí Boha nepoznajú.

Vittorio Messori dostal pri páde z koňa úlohu sta sa moderným apologétom. Kresanom, ktorí neraz vysýpajú z jasiež so slamou aj diea, aby sa venovali hlavne charite, kultúre, teológii, riadeniu..., znova zvestova Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie. Zároveň získal pevné presvedčenie o svojej príslušnosti ku Katolíckej cirkvi. A tak sa stal aj apologétom matky cirkvi a jej nepopulárnych postojov. Svoju úlohu napĺňa v početných dielach od prvotiny Hypotézy o Ježišovi cez Hypotézy o Márii, Stávku na smr či sériu kníh o problematických kapitolách dejín Cirkvi. Po slovensky vyšli v Lúči Hypotézy o JežišoviNaozaj vstal z mŕtvych?

Vittorio Messori sa rozhodol svedči o svojom obrátení a viere až v zrelom veku, z pozície autority. No keď zdôvodňuje nádej, ktorá je v ňom, stále horí tým OHŇOM, o ktorom hovorí jeho učitež Blaise Pascal. Možno sa pri ňom zohria, ale aj zapáli.

Terézia Rončáková

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2018

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Krážová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Vežký objav