číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1 clanok

 

Jednoduchos božsko-žudskej výmeny
Stretnutie s Pánom v modlitbe


 

Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám (Jak 4, 8).

Aké krásne prisžúbenie! Táto jediná veta z Písma vystihuje tie najdôležitejšie pravidlá duchovného života. Každý, kto sa snaží priblíži k Pánovi, bude odmenený. Boh nie je kdesi hore v nebi, kde čaká, že celú cestu k jeho trónu prekonáme sami. Nie, on sám sa vždy skláňa k nám. Neustále nás pozýva väčšmi sa k nemu priblíži, aby na nás mohol vylia svoju milos a lásku. Je to však len nᚠpocit, že on sa približuje k nám. Pretože keď k nemu prichádzame, nechávame na seba väčšmi pôsobi jeho prítomnos.
V tomto čísle Slova medzi nami predostrieme tri praktické spôsoby, ako sa môžeme priblíži k Bohu. Tento článok sa zameria na modlitbu, druhý článok na Sväté písmo a tretí na svätú omšu. V každom z nich sa pozrieme na to, čo môžeme robi pre to, aby sme sa priblížili k Bohu, a kožko môže Boh urobi v našom živote, keď sa priblíži k nám.
Často počúvame, že modlitba je rozhovor s Bohom: my hovoríme k nemu a on hovorí k nám. V tomto vyjadrení je, samozrejme, veža pravdy, no modlitba je oveža viac než rozhovor. Modlitba je tiež božsko-žudskou výmenou medzi Bohom a nami. My prichádzame k Pánovi a predkladáme mu svoju chválu, lásku a svoje potreby. On nám zase ponúka svoje milosrdenstvo, milos, múdros a rados. Boh berie naše dary, napĺňa ich božským životom, vracia nám ich spä a pritom zároveň mení naše srdce a mysež.
Na žiadnom inom mieste nenájdeme lepšie vyjadrenie tejto božsko-žudskej výmeny, ako v Pánovej modlitbe. Pozrime sa teda na ňu a zistime, čo sa z nej môžeme nauči.

Božsko-žudská výmena: prvá čas
Mnohí teológovia sú presvedčení, že Pánova modlitba je srdcom Ježišovej Reči na vrchu. Všetko pred touto modlitbou vedie k nej a všetko po nej z nej vyplýva (Mt 5 – 7). Preto nespočetne veža svätcov povedalo, že Otče nᚠje najdokonalejšia modlitba, akú možno vyslovi.
Prvá čas Modlitby Pána sa sústreďuje na uctievanie Boha a na jeho nasledovanie celým srdcom. Modlíme sa: „Posvä sa meno tvoje.“ Tým akoby sme hovorili: „Otče, ty si svätý. Milujem a, klaniam sa ti a chcem ti svojím životom vzda slávu.“ Touto modlitbou vzdávame Bohu našu chválu.
Všetci túžime po nebi. Prahneme po dni, keď zavládne pokoj a láska, a keď bude zotretá každá slza. Keď sa modlíme: „Príď krážovstvo tvoje,“ hovoríme svojmu Otcovi o tejto túžbe, ktorá je v našom srdci napriek strachu, ktorý môžeme ma pred smrou. Akoby sme mu hovorili: „Viem, že toto je dobrý svet. V bázni stojím pred zázrakom stvorenia. No aj tak sa neviem dočka toho, keď budem konečne s tebou, Otče. Nemôžem sa dočka života vo svete oslobodenom od utrpenia a smrti.“ Touto modlitbou dávame Bohu svoj život.
Keď sa modlíme: „Buď vôža tvoja ako v nebi tak i na zemi,“ máme príležitos poveda mu, že chceme tento svet čoraz väčšmi pretvára na Božie krážovstvo. Takto nášmu Otcovi hovoríme, že chceme s každým človekom zaobchádza s rovnakou láskou, milosrdenstvom a súcitom, aké má on voči nám. Nemôžeme zmeni celý svet, ale kúsok z neho zmeni môžeme. Touto modlitbou predkladáme Bohu svoju prácu.

Božsko-žudská výmena: druhá čas
V prvej časti Pánovej modlitby máme možnos predloži Bohu seba samých. V druhej časti môžeme Boha prosi, aby nám dal to, čo je potrebné na príchod jeho krážovstva a naplnenie jeho vôle. Je to príležitos poprosi o jeho vklad v tejto božsko-žudskej výmene. A keďže Božie krážovstvo je o tom, aby sme sa navzájom milovali tak, ako Boh miluje nás, vlastne prosíme Otca o to, aby nám pomohol v našich vzahoch.
Keď sa modlíme: „Chlieb nᚠkaždodenný daj nám dnes,“ hovoríme Otcovi, že potrebujeme jeho pokrm a posilu – v Eucharistii aj v bežnom živote. Jeho „chlieb“ nám pomáha udrža si pokoj počas zlých aj počas dobrých dní. Jeho prítomnos nám pomáha zaobchádza s druhými s láskou a milosrdenstvom. Keď nám teda Ježiš hovorí, aby sme prosili o jeho chlieb, sžubuje nám, že nás nakŕmi všetkým, čo budeme potrebova na to, aby sme zvládli daný deň.
Život je predovšetkým o vzahoch – o našom vzahu s Bohom a o našich vzahoch medzi sebou. Z vlastnej skúsenosti vieme, ako žahko si dokážeme poveda niečo zraňujúce. Keď sa teda modlíme: „Odpus nám naše viny, ako i my odpúšame svojim vinníkom,“ pripúšame, že sme zranili iných. Takto zároveň prosíme o milos odpustenia pre tých, ktorí zranili nás. Nie je nič krajšie ako jednota a nie je nič povzbudivejšie ako to, keď sme svedkami uzdravenia a obnovenia zranených vzahov. Je úžasné, že Ježiš nám káže modli sa túto modlitbu a tým nám zároveň prisžubuje, že uzdraví naše vzahy.
Okolo nás sú neustále nejaké pokušenia, ktoré sa nás snažia oddeli od Boha alebo rozdeli nás medzi sebou. Keď prosíme Otca, aby nás „neuviedol do pokušenia, ale zbavil nás Zlého“, prosíme Boha o milos dokáza týmto pokušeniam odporova. Všetci vieme, ako odmietanie odpustenia, prechovávanie nenávisti a úsilie o pomstu môže zniči naše vzahy. Nie vždy však vidíme, aké vežké množstvo týchto negatívnych a rozdežujúcich myšlienok pochádza od diabla, „otca lži“ (Jn 8, 44). Ale je povzbudzujúce, že Ježiš nám prostredníctvom tejto modlitby prisžubuje, že nás bude stráži a chráni.

Vežký poklad
Modlitba Pána je jeden z najväčších pokladov, aké nám Ježiš dal. Dokazuje nám, ako vežmi nám chce Boh pomôc. Taktiež nás učí podriadi mu svoj život. Riaďme sa teda slovami, ktoré nám boli dané. Najskôr uctievajme Pána a hžadajme jeho krážovstvo a potom prosme nášho Otca o milos lásky a odpustenia, pretože aj my sme milovaní a bolo nám odpustené.
Jedným z dôvodov obžúbenosti Modlitby Pána je to, že obsahuje všetky kžúčové prvky každej modlitby. Môžeme používa formálnejšie modlitby ako ruženec alebo liturgiu hodín alebo sa môžeme modli vožnejšie, možno pri eucharistickej adorácii alebo spevom piesní chvál. No bez ohžadu na to, ako sa modlíme, môžeme si by istí tým, že naša modlitba nás zmení len vtedy, keď budeme seba samých predklada Pánovi tak, ako nás to učí Modlitba Pána. Tým, že nás modlitba zmení, si môžeme by istí len vtedy, ak žijeme túto božsko-žudskú výmenu, ktorá je tak nádherne zhrnutá v modlitbe Otče náš.

Utíši svoju nepokojnú mysež
Žijeme vo svete presýtenom médiami. Naše počítače, smartfóny, televízory a tablety sú neustále zapnuté. Dennodenne zaplavujú našu mysež nespočetnými obrazmi a obklopujú nás zmesou slov a názorov. V dôsledku toho naša mysež každý deň nepokojne lieta od jednej myšlienky k druhej. Môžeme by takí rozptýlení, až sa nám zdá nemožné sústredi sa. Keď vstupujeme do modlitby, tieto nepokojné myšlienky a obrazy nám sažujú snahu sústredi sa na Pána a počúva, čo nám chce poveda. Pre ne dokážeme len s námahou sedie v tichosti v Božej prítomnosti a vníma Božiu lásku a pokoj.
Čo s tým môžeme urobi? Malý článok, ktorý nájdete TU, ponúka jednoduchý postup, rozdelený do štyroch krokov, ktorý môžeš využi na začiatku modlitby. Pomôže ti upokoji tvoju nepokojnú mysež a vníma Pánovu prítomnos. Použi každý deň tohto týždňa túto metódu a všímaj si, či ti pomáha. Možno sa ti do Pánovej prítomnosti bude na konci týždňa vstupova žahšie. Možno zistíš, že jeho prítomnos má moc odvráti všetko to, čo a rozptyžuje a napĺňa tvoju mysež.

Krásna jednoduchos
Bez ohžadu na to, ako sa modlíme, modlitba v sebe obsahuje krásnu jednoduchos. Táto jednoduchos sa dá stručne opísa pomocou božsko-žudskej výmeny. Je to jednoduchos dieaa prichádzajúceho s láskou a dôverou za svojím Otcom. Je to jednoduchos spočívajúca v obetovaní daru nášho života a našej chvály Bohu a prijímaní jeho lásky a milosti. Je to jednoduchos ukrytá v spočívaní v Božej prítomnosti a prijímaní všetkého, čo potrebujeme na napĺňanie jeho vôle... ako v nebi, tak i na zemi.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísžubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt