číslo 10,  ročník 18, advent 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Vidíš to, čo vidí Mária?


 

Nazaret bol malá dedina. Mala do štyristo obyvateľov a jej územie sa rozkladalo na niekoľkých hektároch. Celá dedina by sa teda zmestila na Námestie svätého Petra a stále by ešte okolo seba mala dosť miesta. Leží len šesť kilometrov od mesta Seforis, ktoré bolo jedným z najbohatších miest a centier kultúry Galiley, no samotný Nazaret bol hlavne pokojnou farmárskou obcou. Bol považovaný za taký bezvýznamný, že keď Natanael počul, že odtiaľ pochádza Ježiš, takmer pohŕdavo sa opýtal: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ (Jn 1, 46).
A predsa práve v Nazarete sa anjel Gabriel zjavil Panne Márii a vyzval ju, aby sa stala matkou Mesiáša. Ak by sme položili Natanaelovu otázku Panne Márii, odpovedala by nám, že z Nazareta vzišlo niečo veľmi výnimočné. Sama to totiž videla: nielen anjela, ale samého Božieho Syna.
Predstavme si, ako sa nás Panna Mária pýta: „Vidíš to, čo vidím ja?“ Dobre pritom vie, že máloktorých z nás navštívia anjeli. Vie aj to, že nemôžeme fyzicky vidieť Ježiša tak, ako ho videla ona s Jozefom. No uvidíme ho vo svojom srdci – keď si osvojíme jej zvyk a budeme tak ako ona vo svojom srdci uvažovať a premýšľať nad tým, čo pre nás Pán urobil (Lk 2, 19). Skúsme to teda a sledujme, čo môžeme objaviť.

Zdravas’, milostiplná!
Väčšina biblistov a teológov si myslí, že Panna Mária mohla mať v čase návštevy anjela štrnásť až šestnásť rokov. Aj Mária bola neskúsená – ako každý iný mladý človek. Okrem toho, čo sa naučila od svojej mamy alebo od iných žien z dediny, o materstve a manželstve veľa nevedela. V istom zmysle bola nepravdepodobnou kandidátkou na to, aby sa stala matkou Božieho Syna. No Boh si ju aj tak vyvolil a zveril do jej opatery svojho Syna.
Čo teda videla Mária pri zvestovaní? Videla anjela, ktorý sa jej zvláštne pozdravil: „Zdravas’, milostiplná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28). Anjel ju povzbudzoval slovami: „Neboj sa“ (1, 30). Ťažko možno veriť tomu, že jej tieto jeho slová pomohli, pretože hneď nato jej anjel povedal také zvláštne veci, že jej starosti a zmätok určite nezmizli. Jednu časť anjelovho zvestovania však Mária určite pochopila: to, že počne dieťa, hoci je pannou. „Ako sa to stane?“ pýta sa (1, 34).
Vieš si predstaviť, čo všetko mohlo Márii víriť hlavou počas tohto rozhovoru?Čo si ľudia o mne pomyslia, keď otehotniem? Opustí ma teraz Jozef? Uverí niekto, že toto dieťa je od Boha? Ako unesiem takú ťarchu zodpovednosti?

Nové plány, nové úlohy
Samozrejme, veríme, že Panna Mária bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Určite jej aj to pomohlo povedať Bohu „áno“. No okrem toho mala aj slobodnú vôľu. Tiež sa stretala s pokušeniami ako my. A poznala aj strach, a tak sa mohla zľaknúť a anjelovu ponuku odmietnuť. Čo o mne povedia ľudia v meste? A čo Jozef? Všetko je už naplánované. Budeme sa brať a nechceme, aby niečo tieto plány narušilo.
Je jasné, že anjel žiadal veľa. Žiadal totiž, aby sa Mária vzdala svojich životných plánov a úplne sa odovzdala Bohu – a to bez toho, žeby do detailov vedela, čo ju čaká. Niet divu, že bola znepokojená! No predsa vo viere vykročila zo svojho zabehaného spôsobu života a prijala Boha a jeho zámery.
Pán je aj s nami a kladie nám podobné otázky ako Panne Márii: Si ochotný pomôcť budovať moju Cirkev? Si ochotný priniesť moje svetlo úbohým, chorým a strateným? Dáš za mňa svoj život?
Takéto otázky nás môžu rozrušiť. Ak sa však pokúsime napodobniť Máriino „áno“, uvidíme nové veci. Naše oči sa otvoria potrebám núdznych vôkol nás. Uvidíme, ako im môžeme pomôcť. A čo je najdôležitejšie, uvidíme, podobne ako Mária, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37).

Slová útechy
O tom, čo sa dialo počas Máriinho tehotenstva, Písmo hovorí žalostne málo. Počúvame, že šla navštíviť Alžbetu a Zachariáša, rodičov Jána Krstiteľa, a tiež o zázrakoch sprevádzajúcich Jánovo narodenie. Tieto udalosti určite priniesli Márii útechu. Istotne posilnili jej vieru.
No najviac jej asi pomohla udalosť spojená s Jozefom, jej snúbencom. Vieš si predstaviť, ako sa Mária zatvárila, keď jej Jozef povedal: „Už chápem, o čo ide. Už rozumiem tomu, čo Boh robí. Zjavil sa mi anjel a všetko mi vysvetlil. Neboj sa; som s tebou. Neopustím ťa.“ Jozefovo uistenie ju muselo naplniť nesmiernym pokojom a radosťou. Bol to pravdepodobne jeden z najšťastnejších dní Máriinho života!
Po Ježišovom narodení dostala Mária ďalšie dary, ktoré ešte väčšmi posilnili jej vieru a dôveru v Boha. Predstav si, ako sa cítila, keď prišli k jasličkám pastieri a povedali jej o svojom videní anjelov spievajúcich Bohu chvály. Predstav si, ako sa usmievala, keď počula, čo anjel hovoril o jej práve narodenom dieťati. Všetky tieto udalosti Márii pomohli vidieť v Božom pláne s jej životom dobro, prisľúbenie, nádej a slávu.
Mária nám hovorí: „Vidíš to, čo vidím ja? Vidíš ruku Otca v tom, že ti posiela ľudí, ktorí ťa dokážu povzbudiť? Vidíš Božiu tvár v ľuďoch, ktorí posilňujú tvoju vieru a pripomínajú ti jeho dobrotu a lásku? Dovoľ, aby ti otvoril oči tak, ako ich otvoril mne, a ukázal ti, že je s tebou.“

Uvažovanie a rozjímanie
Písmo hovorí, že Mária zachovávala „všetky tieto slová“ a udalosti sprevádzajúce Ježišovo narodenie vo svojom srdci a premýšľala o nich. Praktizovala umenie rozjímania. Rozjímala o anjelovom zjavení. Uvažovala o Jozefovej vernosti a sile. Rozjímala o nečakanom tehotenstve Alžbety, svojej príbuznej, ktorá počala vo vysokom veku. Uvažovala nad slovami pastierov a rozjímala nad tým, prečo Boh poslal anjela k nim a nie k Herodesovi. Uvažovala o návšteve mudrcov a význame ich darov. Kontemplovala slová, ktoré jej Simeon a Anna povedali, keď priniesla svojho syna do chrámu v Jeruzaleme. Táto „vnútorná práca“ umožnila Máriiným očiam uzrieť vo svojom živote a vo svete Božiu ruku.
V každej situácii sa Panna Mária modlila: „Nebeský Otče, pomôž mi vidieť to, čo vidíš ty. Ukáž mi, čo teraz robíš. Nechcem, aby mi niečo uniklo. Ukáž mi, ako nám tieto udalosti môžu pomôcť stať sa svätou rodinou, ktorou chceš, aby sme boli.“
Ak by bola teraz Panna Mária s nami, určite by nás požiadala, aby sme si osvojili rovnaký postoj: „Ak chceš vidieť to, čo vidím ja, potom si vyhraď istý čas na rozjímanie o veciach, ktoré Boh urobil a stále robí. Uvažuj nad tým, akými rôznymi spôsobmi konal vo svete, ale aj nad tým, ako konal v tvojom živote a v živote tých, ktorých miluješ. Neobmedzuj svoj zrak; otvor oči a otvor aj svoje srdce. Pamätaj, že Boh vždy odmení tých, ktorí hľadajú jeho i jeho kráľovstvo. Chce ti toho toľko ukázať!“
Na začiatok si môžeš každý deň vyhradiť chvíľu času na čítanie biblických príbehov o Ježišovom narodení(Mt 1, 18 — 2, 23; Lk 1, 5 — 2, 52). Každý deň si prečítaj len niekoľko veršov a pros Ducha Svätého, aby ti otvoril oči. Popros ho, aby hovoril v tichu tvojho srdca. Pri modlitbe, uvažovaní a rozjímaní nad týmito úžasnými príbehmi ti môže pomôcť tento článok.

Povedz „áno“
Keď 8. decembra 2016 pápež František slávil svätú omšu zo sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, odvolávajúc sa na prvé čítanie povedal, že „nie“ dané Bohu zo strany Adama a Evy „uzavrelo človeku priechod k Bohu“ (Gn 3, 19 – 15. 20). Ďalej hovoril o tom, ako Máriino „áno“ Bohu „otvorilo Bohu cestu medzi nás“ (Lk 1, 26 – 38).
Podľa Svätého Otca je Máriina odpoveď „tým najdôležitejším ,áno‘ v histórii... Advent je príležitosťou na to, aby sme obnovili svoje ,áno‘ Bohu – tým, že mu povieme: ,Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa; nech sa vo mne vyplní tvoja vôľa, ktorá je dobrom.‘“ Takáto jednoduchá modlitba zasvätenia nám pomôže uvidieť to, čo videla Mária. A to, čo uvidíme, nás naplní radosťou.

  

 

 

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt