číslo 1,  ročník 19, jan-feb 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Portréty svätosti
Tri príbehy premeny


 

Vieme, že počas života v tomto svete musíme okrem chvíľ pohodlia, pokoja a blahobytu prežívať aj rôzne boje, ťažkosti a stres. Vieme aj to, že na to, aby sme obstáli v týchto skúškach a zostali aj v ťažkých časoch pokojní a láskaví, ako to od nás Boh žiada, potrebujeme milosť vytrvalosti.
No nech je Bohu vďaka za dary Ducha Svätého! Vďaka Bohu za prísľub, že skrze Ducha sa všetci môžeme stať podobnejšími Ježišovi – všetci sa môžeme stať svätými. Svätý Pavol vo viacerých listoch uvádza modlitbu za to, aby jeho čitatelia našli silu a vytrvalosť, ktoré prúdia zo svätého života. Modlil sa, aby boli Kolosania „upevnení“ Božou mocou (Kol 1, 11). V prípade Efezanov sa modlil za to, aby spoznali, „aká nesmierne veľká je jeho moc“ (Ef 1, 19). A modlil sa, aby kresťanov v Ríme naplnila „všetka radosť a pokoj vo viere“, aby tak mohli „v sile Ducha Svätého oplývať nádejou“ (porov. Rim 15, 13). Ešte aj o sebe samom Pavol píše, že túži spoznať moc Kristovho vzkriesenia (porov. Flp 3, 10).
No sila, o ktorej Pavol hovorí, nie je nejaká magická a divotvorná moc. Je to sila vzoprieť sa pokušeniam, milovať ľudí, ktorých nie je ľahké milovať, odpúšťať a pomáhať chudobným a núdznym. V tomto článku chcem prerozprávať tri príbehy ľudí, ktorí sa pre svojich blížnych stali žiarivými príkladmi svätosti. Budeme hovoriť o tom, ako počas svojho rastu vo svätosti našli silu v Pánovi – a ako ich svedectvo môže povzbudiť aj nás.

Svätý Ignác z Loyoly: poznanie svätosti
Jedna z najjednoduchších vecí, ktoré môžeš spraviť na ceste k svätosti, je vyhradiť si čas na lepšie poznávanie Ježiša. Môžeš viac čítať Písmo alebo vyhľadať nejakú knihu, ktorá ťa poučí o modlitbe. Ver, že Boh požehná aj tie najmenšie kroky a nechá z nich vzísť ovocie. Mysli na to, že Boh sa nám veľmi rád zjavuje. Tak veľmi po tom túži, že nepremárni žiadnu príležitosť, ktorú mu dáme, a použije ju na to, aby nás pritiahol bližšie k sebe.
Dobrým príkladom tohto pravidla je jeden svätec zo šestnásteho storočia: Ignác z Loyoly. Keď sa v nemocnici pripútaný k posteli zotavoval zo zranení z vojny, začal čítať Nasledovanie Krista a príbehy svätých. K takémuto výberu kníh pritom Ignáca neviedla vrúcna túžba po svätosti. Jednoducho nemal na výber nič iné! Ale Ignácova ľahostajnosť Pána nezastavila. Počas čítania Duch postupne obmäkčoval jeho srdce.
Zakrátko si Ignác uvedomil, že tieto knihy zmenili jeho pohľad na život. Prestal snívať o sláve z vyhratých bitiek a začal snívať o konaní slávnych vecí pre Ježiša. A počas tohto snívania mu Duch Svätý dal okúsiť Božiu lásku, naplnil ho radosťou a povzbudil ho, aby vytrval. Postupom času sa z Ignáca stal iný človek. Áno, istú časť zohralo to, že vzal do ruky spomínané knihy, no Duch Svätý preňho urobil ešte oveľa viac. Tento niekdajší vojak bažiaci po sláve neskôr založil nové rehoľné spoločenstvo, jezuitov, a vytvoril Duchovné cvičenia, ktoré dodnes privádzajú mnohých ľudí bližšie k Pánovi.
To, čo sa stalo Ignácovi, sa môže stať aj nám. Každý môže prehlbovať svoje vedomosti o Ježišovi. A tieto vedomosti nás môžu každý deň o čosi viac pretvoriť na obraz Boha. Príbeh svätého Ignáca hovorí, že keď sa priblížime k Pánovi, začne sa meniť spôsob nášho zmýšľania aj konania – hnev sa premení na lásku, tvrdosť na vľúdnosť, necitlivosť na trpezlivosť, a tak ďalej. A tieto zmeny nášho správania si na nás všimnú aj druhí.

Svätý Benedikt Jozef Labré: Ovocie svätosti
V stredu počas Veľkého týždňa roku 1783 vychudnutý žobrák bez domova menom Benedikt Jozef Labré padol na schodoch pred jedným rímskym kostolom. Krátko nato zomrel. Keď sa správa o Benediktovej smrti rozšírila, začali k jeho pozostatkom prichádzať ľudia z celého Ríma, aby mu vzdali poslednú poctu. Na jeho pohrebe, ktorý sa konal na Veľkonočnú nedeľu, bol prítomný taký veľký zástup, že museli byť privolaní vojaci, ktorí sa starali o poriadok. Už pár mesiacov po Benediktovej smrti mu ľudia pripisovali vykonanie viac než stotridsiatich zázrakov. A o osem rokov nato bol vyhlásený za svätého.
Keby sme hľadeli len na zovňajšok, asi by sme Benedikta nezaradili medzi svojich obľúbených svätcov. Dlhé roky bol bezdomovcom a život trávil túlaním sa po kostoloch. Zámerne sa vyhýbal priateľstvám a zdalo, sa že má zvláštnu radosť z toho, že jeho neupravený vzhľad a otrhané oblečenie vzbudzuje u ľudí odpor. Mnohí si mysleli, že je psychicky chorý. Niektorí súčasní cirkevní historici tvrdia, že pravdepodobne trpel depresiou a mal určitú formu autizmu.
No napriek svojmu vzhľadu, zvláštnemu správaniu a rôznym ďalším ťažkostiam Benedikt miloval Ježiša – a aj to prejavoval navonok. Každého, kto sa s ním stretol, sa dotkla jeho pokora a láskavosť. Tento svedok viery napriek všetkých ťažkostiam – dokonca aj napriek svojmu vlastnému „čudáctvu“ – preukazoval ľuďom láskavosť a priťahoval ich bližšie k Pánovi.
Príbeh svätého Benedikta Jozefa Labrého odhaľuje o svätosti dve dôležité skutočnosti: 1. svätým sa môže stať ktokoľvek; 2. svätosť mnohé mení. Keď Duchu Svätému dovolíme, aby nás formoval, všimnú si to aj ľudia vôkol nás. Bez ohľadu na naše životné okolnosti začneme prinášať ovocie Ducha a ono bude ovplyvňovať aj ľudí v našom okolí.

Štefan a Melánia: Radosť zo svätosti
Vďaka rastu vo svätosti vidíme všetko, čo pre nás Boh spravil, nielen to, že nám odpustil hriechy. Vidíme, ako v našom živote aktívne účinkuje jeho milosť. Na svojich drahých sa pozeráme ako na prekrásne dary, ktoré sú nám oporou na ceste. Vidíme milosti a požehnania, ktoré na nás vylial, a uvedomujeme si, akými rôznymi spôsobmi nás posilňoval a povzbudzoval v čase skúšky či choroby. A pohľad na všetky tieto veci mení naše duchovné rozpoloženie. Vďaka vedomiu toho, že náš život je v Božích rukách, sme radostnejší a slobodnejší. Menej sa staráme o seba a viac o druhých, pretože sme presvedčení, že sa o nás stará aj Boh.
Štefan cítil, že to medzi ním a jeho manželkou Melániou akosi škrípe. Jeden druhému sa navzájom čoraz viac odcudzovali. Na podnet istého priateľa začal chodiť denne na svätú omšu a každý deň si vyhradil aj istý čas na modlitbu. Postupne si uvedomil, že čas s Pánom trávi veľmi rád. Prekvapilo ho aj zistenie, že táto spokojnosť sa prenáša do celého jeho dňa. Neohraničovala sa len na svätú omšu alebo čas osobnej modlitby.
Modlitba a svätá omša: tieto dve malé zmeny v Štefanovom živote spôsobili veľké veci. Bez toho, žeby si to nejako zvlášť uvedomil, bol trpezlivejší. Taktiež sa zriedkavejšie hádal so svojou manželkou. Už sa netrápil nad každou drobnosťou, ktorú neurobila podľa jeho predstáv. Viac sa sústredil na jej potreby a snažil sa jej pomôcť s domácimi prácami.
Štefan možno všetky tieto zmeny ani nepostrehol, ale Melánia určite áno. A obmäkčilo jej to srdce. Jeho pokoj ju napĺňal šťastím. Jeho šťastie miernilo jej bremená. Žasla nad tým tak veľmi, že postupne začala chodiť na sväté omše spolu s ním. Nielenže sa upevnilo ich manželstvo, ale obaja sa väčšmi priblížili k Pánovi.

Skutočná svätosť
V príbehoch o Ignácovi z Loyoly, Benediktovi Labrém a Štefanovi a Melánii máme tri príklady toho, že Duch Svätý môže konať za akýchkoľvek okolností. Vidíme na nich, že svätosť nespočíva vo veľkolepých gestách alebo nemožných hrdinských skutkoch. Byť svätý znamená vkladať svoj každodenný život do Ježišovho príjemného jarma (Mt 11, 28 – 30). Svätosť znamená hľadať Pána, zo všetkých síl ho nasledovať a dovoliť jeho Duchu zmeniť naše srdce.
Približovať sa k Ježišovi je veľké privilégium. A je úžasné sledovať, ako nás pretvára na svoj obraz. Dajme si teda na tento rok predsavzatie, že s ním budeme tráviť viac času. Z úsilia o svätosť urobme svoju prioritu. Povedzme Pánovi, že sa chceme stať takými, ako je on.
Nech vás Pán tento rok požehná. Nech vás v priebehu nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov ešte viac posvätí, aby ste pre každého, koho stretnete, boli čoraz dokonalejším obrazom Boha.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt