číslo 5,  ročník 19, jún 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Zaujmite svoje miesta!
Ako si obliecť „Božiu výzbroj“


 

Ak niekto vie niečo o pokúšaní, tak je to Ježiš. Na samom začiatku svojho verejného účinkovania strávil štyridsať dní na púšti, kde bojoval s diablovými lžami, polopravdami a obvineniami. Už len táto skúsenosť by stačila na to, aby bol v tejto oblasti špičkovým odborníkom. No diabol sa určite potĺkal okolo Ježiša aj potom a našepkával mu myšlienky, ktorými sa ho snažil odvrátiť od Božej vôle. Je možné, že ho podnecoval k tomu, aby stratil nervy v hádke s farizejmi. Alebo mu tvrdil, že sa zbytočne snaží uzdraviť slepého alebo hluchonemého človeka. Raz dokonca využil Petra, jeho najbližšieho učeníka, na to, aby ho odhováral od kríža (porov. Mt 16, 21 – 23)!
Satanov cieľ bol jednoduchý: „Ak privediem Ježiša k spáchaniu hriechu, potom sa zahmlí ním ohlasovaná pravda a poškvrní sa jeho dokonalosť.“ Satan, samozrejme, zlyhal. Ježiš mu nikdy nenaletel. Odolal ešte aj v Getsemanskej záhrade, keď sa ho diabol pokúšal presvedčiť, aby sa zriekol cesty kríža: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty“ (Mt 26, 39).

Vojenská analógia
Hoci máme s Ježišom mnoho spoločného, určite nevieme odporovať pokušeniam tak ako on. Jeho totiž pokušenie nikdy nezastihlo nepripraveného. A okrem nepoškvrnenej Panny Márie žiaden človek nedokázal odporovať každému pokušeniu, ktoré mu diabol poslal do cesty.
Práve preto nás svätý Pavol naliehavo žiada: „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci...“ A keďže z vlastnej skúsenosti vie, aké dokáže byť pokušenie silné, hovorí ďalej: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.“ A pretože vie aj to, aký ľstivý dokáže byť diabol, pripomína nám, že „nás nečaká zápas s krvou a telom, ale... so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 10 – 12).
Pavol používa tento vojenský obraz, pretože ho dobre pozná. Ako rímsky občan a neskôr strážený väzeň sa veľakrát stretol s rímskymi vojakmi. Pravidelne ich vídaval v ich vojenskom výstroji: hľadieval na ich prilby, panciere, opasky a štíty. Vedel, že ich o niečo menšie a ľahšie meče im dávajú taktickú výhodu proti vojakom s dlhšími a ťažšími mečmi. A vedel aj to, že Rimania si podrobili rozľahlé územia sveta – a že za to z veľkej časti vďačili dobrému výcviku svojich vojakov.

Božia výzbroj
Pavol prevzal túto vojenskú terminológiu a použil ju na kresťanský život. Chcel, aby sa veriaci naučili duchovne „ubrániť svoje územie“ – aby dokázali zostať blízko pri Bohu a Duch v nich tak mohol ďalej účinkovať. Pavol chápal, že na to potrebujú chrániť svoje oči, uši, mysle a srdcia.
Ak by Pavol žil s nami dnes, asi by nám povedal, že máme zo všetkých síl brániť svoju „domácu pôdu“, ktorou je naša myseľ. Povedal by nám, že nesmieme nikdy dovoliť zlým myšlienkam udomácniť sa v našom vnútri. A určite by na nás naliehal, aby sme aj vo svojom každodennom živote boli ostražití a neustále sa bránili.
Pavol, použijúc analógiu Božej výzbroje a viaceré obrazy židovského Písma, spravil zo šiestich kľúčových duchovných nástrojov šesť kusov výzbroje: „opasok pravdy“ (porov. Iz 11, 5), pancier spravodlivosti (porov. Iz 59, 17), obuv „pohotovosti“ na hlásanie „evanjelia pokoja“ (porov. Iz 52, 7), „štít viery“ (porov. Ž 18, 3), „prilbu spásy“ (porov. Iz 59, 17) a napokon „meč Ducha, ktorým je Božie slovo“ (porov. Iz 49, 2). Tento zoznam možno zhrnúť do troch obranných línií, ktoré tvoria tieto veci:

  1. charakter kresťana;
  2. Božia milosť a Boží pokoj;
  3. Boží meč.

Pozrime sa bližšie na tieto tri línie.

Charakter
Jednu obrannú líniu tvorí budovanie svätého charakteru. Veď tým, že vpúšťame do svojej mysle hnev, závisť, pýchu, nedôveru a odpor, dovoľujeme diablovi, aby nás ľahšie napádal a prenikal do nášho vnútra. Dávame mu tak príležitosť zatemniť náš vzťah s Pánom. V tomto boji by sa nám teda darilo oveľa viac, keby sme sa rázne rozhodli žiť čnostný život a tomuto predsavzatiu zostali verní.
Písmo nám hovorí, že „statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť“ (Prís 11, 3). A prorok Daniel si zas už v mladom veku „zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní“ (Dan 1, 8). Toto jeho rozhodnutie zohralo kľúčovú úlohu, pretože vďaka nemu dokázal počuť Pána a vykladať kráľovi sny a videnia.
Prečo je to také dôležité? Na to nám odpovedá svätý Peter, ktorý veriacim píše, aby vynaložili „všetko úsilie na to, aby k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť“ (porov. 2 Pt 1, 5 – 6). Potom im hovorí, že „ak budú toto všetko mať a rozhojňovať to, nebudú nečinní a neplodní... a nepadnú“ (porov. 2 Pt 1, 8. 11). Stručne povedané, praktizovanie čností nás bude posilňovať v boji proti úkladom diabla. Ak sa budeme usilovať byť čnostní, budeme v sebe rozvíjať charakter vlastný Božím synom a dcéram.

Milosť a pokoj
Ďalšiu obrannú líniu budujeme vtedy, keď sa učíme spoliehať na zvláštne milosti od Pána. Pri snahe o čnostný život sa sústreďujeme na to, čo máme robiť my; pri budovaní tejto obrannej línie sa však zameriavame na to, čo koná Boh. Pavol hovorí, že máme mať obuv, s ktorou dokážeme prinášať „evanjelium pokoja“, a že si máme vziať aj „štít viery“ a „prilbu spásy“. Tieto obrazy poukazujú na to, že Duch Svätý nás chce naplniť svojou milosťou a pokojom – aby sme nemali pocit, že bojujeme proti pokušeniam celkom sami.
Opäť sa pozrime na výstroj rímskeho vojaka. Sandále vojaka mali na podrážke malé klinčeky. Vďaka nim dokázali vojaci pevne stáť aj na tých najšmykľavejších povrchoch. Taktiež mali veľký štít – skoro taký veľký ako menšie dvere. Keď sa vojaci zoraďovali vedľa seba, ich štíty vytvorili takmer nepreniknuteľnú stenu, ktorú nedokázali preraziť žiadne šípy. A mali, samozrejme, aj prilbu z hrubej a silnej kože, ktorá im chránila hlavu.
Keď cítiš, že sa šmýkaš a upadáš do hnevu, súperenia, závisti či niečoho podobného, popros Ducha, aby ťa naplnil Kristovým pokojom. Tak zostaneš stáť na svätej zemi. Keď máš pocit, že vo všetkom zlyhávaš, nájdi útočisko v dare viery, ktorý si dostal pri krste. Nech ti táto viera pripomenie, že „niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi“ (Rim 8, 1). A keď si uvedomíš, že pochybuješ o Božej dobrote alebo o jeho láske k tebe, spomeň si na prilbu spásy, ktorá ti môže pomôcť „skúmať duchov“ (porov. 1 Jn 4, 1) a rozlíšiť pravdu od lži.

Božie slovo
Paradoxne, poslednou obrannou líniou je vlastne línia útočná. Všetky kusy výzbroje, na ktoré sme sa doteraz sústredili, majú obrannú funkciu. Štíty, panciere, prilby – toto všetko chráni vojaka pred útokmi nepriateľa. Jedine o Božom slove hovorí Pavol ako o zbrani – konkrétne o meči. A nie je to žiaden starý, zhrdzavený meč, ale „meč Ducha“ (Ef 6, 17).
Obranná výstroj je užitočná len vtedy, keď je človek vystavený útoku. Svojho nepriateľa však nepôjde naháňať s pancierom v ruke! No s útočnou zbraňou, akou je aj meč, môžeme zaútočiť prv, než nás napadne náš nepriateľ, ktorým je diabol. A môžeme ho ňou zneškodniť hneď v tom okamihu, keď sa bude snažiť na nás zaútočiť.
Sväté písmo je Bohom inšpirované slovo. Je „Bohom vnuknuté“ (2 Tim 3, 16) alebo, ako hovoria niektoré preklady, „Bohom vydýchnuté“ – čo znamená, že v sebe nesie moc Ducha Svätého. Počas štyridsiatich dní na púšti Ježiš opakovane používal Božie slovo na odohnanie nepriateľa: „Nielen z chleba žije človek... Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť...Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“ (Lk 4, 4. 8. 12). A fungovalo to! Ježiš nielenže vyhral boj nad diablom, ale vrátil sa z púšte „v sile Ducha“ (4, 14).
Ak každý deň stráviš čo i len desať minút čítaním a rozjímaním Písma, postupne zosilnieš a budeš sa čoraz odvážnejšie stavať proti pokušeniam. Dokážeš využívať Písmo tak, ako vojak používa svoj meč, a budeš ním sekať diablove lži a klamy. A budeš to robiť mocou Ducha, nielen nejakou mocou svojho rozumu či vlastnej pamäti!

Zaujmi svoje miesto
Písmo nám sľubuje: „Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám“ (Jak 4, 7 – 8). S Božou výzbrojou sa dokážeš obrániť pred úkladmi diabla. A keď sa ti to podarí, priblížiš sa k Pánovi. Takže boj o svoju myseľ môžeš naozaj vyhrať! Obleč si teda výzbroj a zaujmi svoje miesto!

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt