číslo 5,  ročník 19, jún 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Otvor mi oči, Pane!
Tajomstvo víťazstva na bojisku mysle


 

Jim naozaj vedel, ako má koho podpichnúť. Vždy, keď sa naskytla vhodná príležitosť, bolo takmer isté, že z jeho úst vyjde sarkastická poznámka alebo nejaký negatívny vtip. No pred pár rokmi si počas modlitby prečítal tento úryvok z Jakubovho listu: „Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami... Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji“ (Jak 3, 5. 10). Týchto pár slov Jima usvedčilo a zároveň presvedčilo, že musí na svojich komentároch popracovať. Počas nasledujúcich mesiacov si Jimova manželka a jeho priatelia všimli, že dokáže väčšmi kontrolovať svoje slová. Navyše tak začínal mať pozitívny vplyv aj na ľudí vo svojom okolí.
Beth sa vždy snažila byť dobrým človekom, no zvykla sa miešať do situácií a manipulovať ľudí. Dokázala zmeniť svoje slová – alebo len ich tón – tak, aby dosiahla to, čo chcela, a to dokonca aj vtedy, keď vnímala, že to nie je celkom správne. Nedokázala prestať ohovárať či zacláňať pravdu o sebe vtipkovaním. Robila všetko možné, aby pred druhými vyzerala čo najlepšie. No keď si počas minulého Pôstneho obdobia čítala Vyznania svätého Augustína, narazila na slová, ktoré Augustínovi zmenili život: „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mk 8, 36). Tieto slová sa Beth dotkli. Rozhodla sa, že raz a navždy prestane ľudí manipulovať – a že túto svoju zmenu začne dobrou svätou spoveďou.

Kľúčom je prísť k Ježišovi
Ježiš chce, aby sme sa tešili zo života. Chce nám podať ruku, aby sme sa celkom nezamotali v hriechu a pocite viny. Je odhodlaný pomôcť nám vyhrať duchovný boj v našej mysli. Samozrejme, každý z nás musí v tomto boji tiež zohrať istú úlohu. Nikto z nás sa však nedokáže zmeniť na Kristov obraz sám. Musíme prísť k nemu a otvoriť mu dvere svojho srdca. Preto nás Ježiš pozýva, aby sme každý deň prichádzali a prijímali milosť a silu, ktorú potrebujeme. Modlitba je vlastne tá najmocnejšia zbraň, akú v tomto boji máme!
Jim sa rozhodol zmeniť vďaka rozjímaniu nad Svätým písmom, Beth zas vtedy, keď sa začala modliť pri čítaní knihy svätého Augustína. Keď prichádzame v modlitbe k Pánovi, nerobíme to len preto, aby sme mu predkladali svoje potreby. Čas modlitby je aj časom na to, aby sme ho požiadali, nech nás naplní svojou milosťou, vďaka ktorej by sme sa dokázali zmeniť. Náš čas s Ježišom má ovplyvniť naše celkové vnútorné rozpoloženie a pohľad na život – čiže to, čo v nás ostáva aj po skončení modlitby.
Slovo „modlitba“ môže znamenať pre každého niečo iné. Poznáme modlitbu chvál aj ruženca, modlitbu príhovoru aj rozjímanie, eucharistickú adoráciu a mnohé ďalšie formy modlitby. Jedna vec je však rovnaká pri každom type modlitby: každá modlitba nás totiž má priviesť pred Pána a zmeniť naše srdce a naše správanie. S týmto v mysli sa zamerajme na jednu konkrétnu modlitbu a na to, že táto modlitba môže byť dobrým odrazovým mostíkom k tomu, aby sme sa dotkli Božej prítomnosti. Nepoužijeme pritom hocijakú modlitbu, ale Modlitbu Pána (Mt 6, 9 – 13).

Otče náš!
Vieme, že Modlitbu Pána možno odrecitovať bez toho, aby sme prijali milosť, ktorú nám Boh pri nej chce dať. Toto platí o každej oficiálnej modlitbe, akou je aj modlitba Zdravas’, Mária, litánie či modlitba pred jedlom a po ňom. Pri týchto modlitbách je kľúčové modliť sa ich pomaly a uvedomelo, so srdcom čo najväčšmi otvoreným Pánovi. Aby sme sa pri Modlitbe Pána dokázali väčšmi otvoriť a prijať všetky milosti, skúsme si ju celú prejsť.

Nebo a zem
Najskôr sa modlíme: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje.“ To je úžasná príležitosť oslavovať Pánovo meno. Môžeme sa na chvíľku pri týchto slovách zastaviť a predstaviť si svätosť a slávu nášho nebeského Otca a oslavovať pritom jeho lásku a vernosť. Takto napodobníme kráľa Dávida, ktorý sa modlil: „Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár, klaňajte sa Pánovi“ (1 Krn 16, 29).
Potom sa modlíme: „Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“ Tu máme príležitosť poprosiť Boha o pomoc. Môžeme Bohu povedať, že chceme vidieť, ako sa táto pohnutá a rozbúrená zem stane podobnou nebu. To sa, samozrejme, nestane bez našej spolupráce, a tak tým, že sa modlíme tieto slová, zároveň sa zaväzujeme meniť svet svojimi skutkami milosrdenstva, láskavosti a štedrosti.

Chlieb a milosrdenstvo
Tieto dve veci vyplývajúce z prvých slov tejto modlitby – vyznanie Božej dokonalosti a modlitba za nedokonalosť sveta – sú katalyzátormi celého zvyšku modlitby. Po tom, čo uznávame rozdiel medzi nebom a zemou, prosíme Otca o náš „každodenný chlieb“, ktorý nám dá silu byť svedkami Božej lásky medzi ľuďmi vôkol nás. To, že prosíme o chlieb, znamená, že žiadame o milosť sily – udeľovanú najmä v chlebe života pri svätej omši – pretvárať svet tak, aby sa väčšmi podobal na nebo.
Celý náš život je o vzťahoch. A celá o vzťahoch je aj Modlitba Pána. Všetci by sme sa mali snažiť byť úprimní, čestní a starostliví – zvlášť k našim najbližším. No nie vždy sa nám to darí. Niekedy povieme a urobíme veci, ktoré spôsobia rozdelenie a odcudzenie. A niekedy tí, ktorých milujeme, zrania zase nás. Tieto zranenia a rozdelenia sú spolu s našou pýchou a sebectvom koreňom všetkých problémov, ktoré spôsobujú, že zem sa nepodobá na nebo. Preto prosíme Boha, aby nám odpustil naše hriechy, a pritom sľubujeme, že aj my odpustíme svojim vinníkom.
Tento dar každodenného chleba vo forme Božej milosti a Eucharistie spôsobuje zmenu vo svete. Napĺňa nás túžbou milovať ľudí vôkol nás – zvlášť tých, ktorých sa nám miluje ťažko. Pohýna nás k láske k Bohu a k snahe robiť mu radosť. Taktiež nám pomáha vidieť veci, ktorými Otcovi radosť nerobíme, a povzbudzuje nás k zmene. A každodenný chlieb nám tiež pomáha byť ostražitými voči plánom diabla a dáva nám milosť vzdorovať jeho pokušeniam.
Keď sa modlíme Modlitbu Pána pri svätej omši, nemáme dostatok času na to, aby sme rozjímali nad všetkým, čo táto modlitba obsahuje. To musíme urobiť inokedy, keď sa ju modlíme sami. No ak sa na to podujmeme a venujeme nejaký čas rozjímaniu o Modlitbe Pána, tak táto modlitba uchváti naše srdce. Naša myseľ sa naplní novými myšlienkami o Otcovi a o jeho láske k nám. A postupom času – dokonca aj počas toho krátkeho okamihu pri svätej omši – začneme pri nej v duchu hovoriť: „Áno, chcem zem premeniť tak, aby sa viac podobala na nebo, a na to potrebujem svoj každodenný chlieb.“

Prijímať milosť, nielen recitovať
Ako vidíte, je veľký rozdiel medzi tým, či Modlitbu Pána len tak odrecitujeme, alebo dovolíme jej slovám preniknúť do nášho srdca. Tento rozdiel vnímal aj svätý Pavol. Preto sa za Efezanov modlil, aby Boh osvietil oči ich srdca a aby čoraz viac poznávali moc Ježišovho vzkriesenia (porov. Ef 1, 18 – 20).
Boh chce otvoriť aj oči tvojho srdca. Chce ťa presvedčiť, že je aj tvojím Otcom. Miluje ťa a je stále s tebou. Chce sa o teba postarať. A najlepší spôsob, akým ti môže dokázať svoju lásku, je ten, že ti otvorí oči a pomôže ti uvidieť všetky prejavy jeho lásky.
Každý deň ťa Boh volá: „Ak si smädný po láske, tak príď. Príď, hoci nemáš peniaze ani nič iné, čo by si mi mohol ponúknuť. Ponúkam ti zadarmo svoju milosť a mám pre teba pripravené neobmedzené zásoby každodenného chleba. Prečo teda tak veľa času tráviš pri veciach, ktoré ťa nesýtia? Poď radšej ku mne a dovoľ mi nechať ťa okúsiť život a lásku, ktoré sú pre teba pripravené“ (porov. Iz 55, 1 – 3).
Keď prichádzaš k Pánovi, usiluj sa byť ako malé dieťa. Deti neustále od svojich rodičov prosíkajú to, čo chcú dostať. Či už ide o sladkosť, hračku, povolenie zostať dlhšie hore alebo iné veci, vždy idú za ľuďmi, o ktorých vedia, že im môžu dať to, čo chcú. Takýto postoj sa Bohu veľmi páči. Keď k nemu prichádzame s detskou dôverou, dojímame tým jeho srdce a on vtedy nedokáže nevyliať na nás svoje milosti.

Darca dobrých darov
Ak vytrvalo prichádzaš k Bohu a modlíš sa, otvoria sa ti oči. Začneš vnímať Boha ako svojho milujúceho a milosrdného Otca a budeš s ním tráviť viac času. Okrem toho vytrvalosťou v modlitbe získaš dôveru, ktorú potrebuješ na víťazstvo v duchovnom boji. Budeš si totiž istý tým, že tvoj nebeský Otec, ktorý vždy dáva dobré dary svojim deťom, je neustále s tebou a je pripravený pomôcť ti. Budeš si istý tým, že ťa nič nemôže odlúčiť od jeho lásky a milosti.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt