číslo 6,  ročník 19, júl-august 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Na požehnanie rodín
Slovenské sestry písali ikonu na celosvetové stretnutie rodín v Dubline
Sr. Alena Diabolková OSsR


 

Písanie ikony bolo pre mňa osobne, ako aj pre celú našu komunitu sestier redemptoristiek v Dubline veľkým požehnaním. Intenzívne sme na nej pracovali traja – ikonopisec Mihai Cucu z Rumunska, sestra Mária a ja. Avšak ikona ako taká je dielom mnohých ľudí. V prvom rade všetkých tých, ktorí sa s nami a za nás počas písania modlili a postili a potom všetkých tých, ktorí do nášho Faith Centre prichádzali v júli a auguste. Niektorí sa „iba“ zastavili pri veľkých oknách a nazerali dnu. Mnohokrát sa pristavili naši farníci po svätých omšiach alebo členovia rôznych modlitbových spoločenstiev, ktoré sa v našich priestoroch stretávajú na spoločnej formácii a modlitbe, dokonca aj laici spolupracujúci s našimi redemptoristami, ktorí od nás vyrážali na púť do Knocku (írska národná mariánska bazilika). Všetkých sme pozývali dnu, odpovedali na ich otázky, prosili o modlitbu, niektorí sa s nami pomodlili pri ikone a tým, ktorí boli ochotní, sme dali do ruky štetec, aby aj oni vlastnoručne prispeli aspoň zopár ťahmi. Verím, že ikona prinesie mnohým hojné požehnanie a pomôže im s dôverou sa priblížiť k Bohu práve preto, že je dielom mnohým rúk a sŕdc, mnohých obiet a modlitieb. Najmladšia Dorotka, ktorá pri ikone pomohla, má iba štyri rôčky a najstaršia sestra Jacinta deväťdesiat! Zapojili sa rodiny, slobodní laici, deti, mládež, vdovci a vdovy, rehoľníci a rehoľníčky z kontemplatívnych aj apoštolských reholí, medzi nimi mnohí z našich írskych redemptoristov a diecézni kňazi – z rôznych kultúr a národov: z mnohých štátov Európy, dokonca aj Indie.

Čo je tam napísané?
Spomeniem aspoň v skratke výjavy zobrazené na ikone. V strede sa nachádza Svätá rodina pri stole počas slávenia Paschy. Námet kompozície je vzatý z ikony Najsvätejšej Trojice Andreja Rubľova. Na stole sú tradičné židovské pokrmy na slávenie Paschy okrem jedného – nenájdete tam baránka, pretože Baránkom je sám Kristus, ktorý sa za nás obetoval a raz navždy prešiel víťazne zo smrti do života! Odvrátená kompozícia, tak ako na ikone Najsvätejšej Trojice, hovorí o tom, že sú to osoby Svätej rodiny, ktoré sa pozerajú na nás a pozývajú nás k stolu – pozývajú nás do spoločenstva s nimi, pozývajú nás vojsť do tajomstva ich prítomnosti a dovoliť, aby boli naše rodiny požehnané a formované ich láskou a príkladom. Na oboch krídlach triptychu sú zobrazené scény, ktoré vybral Svätý Otec František ako symbol rodinného života v apoštolskej exhortácii Amoris Letitia. Na ľavom krídle je znázornená evanjeliová scéna vzkriesenia Jairovej dcéry. Kristus berie dievča za zápästie dvíhajúc ho k novému životu, aby tak bolo naznačené, že všetka iniciatíva vychádza od Krista, on je ten, ktorý prináša nový život bezvládnemu telu. Táto scéna symbolizuje všetko utrpenie a bolesť, nešťastia a trápenia, ktorými rodiny prechádzajú a ktoré zažívajú. Je tu Kristus, ktorý chce byť prítomný v našich rodinách, ktorý prichádza do stredu nášho utrpenia, preukazuje súcit a spoluúčasť, ukazuje, že mu nie je ľahostajné to, čo prežívame; prináša novú nádej, uzdravenie, ak aj nie fyzické, duchovné, kriesi nás k novému životu, obnovuje našu radosť a vracia nás „jedného druhému“, „dáva nás nanovo dokopy“ – tak, ako vrátil malú dcérku rodičom v biblickej scéne.
Na pravom krídle je scéna zo svadby v Káne Galilejskej. Tento námet symbolizuje naše radosti, šťastie, úspechy, nový život, naše nádeje, ktoré prežívame a zdieľame v našich rodinách. Ježiš a jeho matka Mária sú prítomní na svadbe v Káne. Rovnako chcú byť prítomní aj v radostných okamihoch a úspechoch našich rodín. A tak ako v Káne, aj v životoch našich rodín nepochybne prinesú požehnanie a „dohliadnu“ na to, aby nám nikdy nechýbalo víno duchovnej radosti.
Na prednej stane krídel sú znázornení svätí archanjeli Gabriel a Michal. V ruke držia symbol stvorenia s ikonografickou skratkou pre meno Ježiš Kristus – skrze ktorého všetko bolo stvorené a v ktorom sa hýbeme a sme.

Putovanie ikony
Ikona bola posvätená a pomazaná na slávnostnej svätej omši v írskej národnej bazilike v Knocku dublinským arcibiskupom Diarmuidom Martinom v auguste minulého roku. Odtiaľ „vyrazila“ na národnú púť. Írsko má 26 diecéz. Ikona navštívi každú katedrálu minimálne na desať dní. Pre každú diecézu je to čas duchovnej obnovy. Do katedrály prichádzajú skupiny detí, mládeže, rodiny, starší ľudia, chorí a trpiaci, pre každú skupinu je pripravený špeciálny duchovný program. Írsko sa tak chce duchovne pripraviť na augustové celosvetové stretnutie rodín. Delegácia z Írska priniesla v apríli tohto roku ikonu aj do Ríma a predstavila ju Svätému Otcovi Františkovi, ktorý prípravy Svetového dňa rodín požehnal a oznámil, že sa na stretnutí zúčastní osobne.
Myslím, že je hodné spomenutia aj to, že v meste Portlaoise otec biskup Denis Nulty rozhodol, že ikona by mala navštíviť aj miesto, kde je mimoriadne potrebné priniesť radosť evanjelia o vykúpení – začiatkom mája sám sprevádzal ikonu na púti do jednej z najväčších írskych väzníc Midlands Prison. Otec biskup hovoril o tom, že je potrebné priniesť nádej nielen väzňom, ale aj ich rodinám, ktoré prichádzajú navštevovať svojich blízkych do väznice – je potrebné povedať im o tom, že Boh vie o ich utrpení, že nie sú zabudnutí ani Bohom, ani Cirkvou a že dar lásky a vykúpenia je tu stále pre každého bez rozdielu.
Prípravná komisia vytlačila skladacie papierové obrázky s námetom tejto ikony a s oficiálnou modlitbou za celosvetové stretnutie rodín. Tieto obrázky dostala každá rodina v každej farnosti v celom Írsku, aby sa aj takto spojili v modlitbe za rodiny na celom svete.
Práca na ikone bola pre mňa požehnaním. Vidieť a vnímať duchovné ovocie a obnovu, ktoré táto ikona prináša, je ešte väčším požehnaním. Kiež čas strávený v tichu pred touto ikonou pritiahne všetkých bližšie k Bohu, ktorý je láska, Bohu, ktorý nás dvíha, ktorý nás berie nežne do náručia a vracia nás jedných druhým, aby sme spoločne mohli velebiť jeho meno a oslavovať ho našimi životmi. Nech nás Mária žehná a učí nás, ako máme budovať rodiny a komunity, kde sa bude rodiť nový život a láska.

  

 

 

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt