číslo 9,  ročník 19, november 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Tajomstvo modlitby príhovoru
Každý z nás môže mať vieru prenášajúcu vrchy


 

„Za nich prosím... ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ (Jn 17, 9. 20).
Ježiš tieto jednoduché slová vyslovil noc pred svojou smrťou. Po slávení Paschy so svojimi učeníkmi a predtým, ako odišiel do Getsemanskej záhrady, v modlitbe sa obrátil na svojho Otca.
Na prvý pohľad nie je na Ježišovej modlitbe nič zvláštne. Veď sa modlil neustále. Stále zostával blízko pri svojom Otcovi, takže mohol zostávať otvorený jeho vôli a bol si neprestajne istý tým, že ho Otec miluje. No zvláštne je to, ako sa modlil. On sa modlil za svojich učeníkov – a modlil sa aj za každého jedného z nás.
Ježiša si často nepredstavujeme ako niekoho, kto sa za druhých prihovára. Veď on a Otec sú predsa jedno, nie? Ak teda dokonale poznal Božiu vôľu, prečo by potom pociťoval potrebu prihovárať sa za nás?
Toto je tajomstvo modlitby príhovoru. Na jednej strane veríme, že Boh vie všetko a má s každým človekom dokonalý plán, takže nemusí nijako „meniť názor“. No na druhej strane vidíme, že dokonca i sám Ježiš sa prihováral u Otca za to, aby konal určitým spôsobom. Tento mesiac sa chceme ponoriť do tohto tajomstva. Chceme prísť na to, akým spôsobom sa naša modlitba príhovoru môže stať rovnako účinnou a mocnou, akou bola Ježišova modlitba, a tiež to, prečo sa potrebujeme modliť za ľudí.

Ježiš, náš Prostredník
V starovekom Izraeli bol kňaz prostredníkom a prihováral sa u Boha za ľudí. Mal pred Bohom zastupovať ľudí alebo sa ich v ich mene pred ním zastávať. Kňaz tieto svoje povinnosti vykonával prinášaním rôznych obiet, ktoré slúžili ako prostriedky očistenia a príhovoru (porov. Ez 44, 15 – 16).
V Novom zákone v Liste Hebrejom ďalej čítame, že potom „prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov“. A že on „raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie“ (9, 11 – 12). Ježiš zavŕšil dielo starozákonných kňazov a teraz sedí po pravici Boha, kde „žije stále, aby sa... prihováral“ (7, 25).
Ježiš, Boží Syn, nahradil čisto ľudských kňazov, a tak sa teraz za nás prihovára on. Sedí po pravici Otca a predkladá nás Bohu – s našimi hriechmi aj potrebami. Podobne ako dobrý advokát, ktorý zastupuje záujmy svojho klienta, aj Ježiš stojí po našom boku a prihovára sa za nás. A keďže je neustále s nami, nikdy sa nemusíme báť prednášať svoje potreby Bohu. Jeho prítomnosť a istota, s akou sa za nás prihovára, nám dáva najavo, že aj my môžeme s dôverou pristúpiť k Božiemu trónu a vyliať si pred Bohom srdce. A keď to urobíme, dosiahneme „milosrdenstvo a... milosť a pomoc v pravom čase“ (Hebr 4, 16).

Ako malé deti
Vo svojej Reči na vrchu Ježiš povedal: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia“ (Mt 7, 11). Týmto malým prirovnaním nám hovorí, že máme predkladať Bohu svoje potreby tak, ako ich malé deti predkladajú svojim rodičom. Deti svojej mame a svojmu otcovi predkladajú všetko: odreté kolená, boľavé hrdlo, problémy s domácimi úlohami či ťažkosti s priateľmi. Ježiš nás pozýva, aby sme aj my takto predkladali svoje potreby Otcovi. Nemusíme si ich nechávať pre seba. Nemusíme si myslieť, že naše potreby sú príliš malé na to, aby sa Boh o ne staral.
Svätý Augustín povedal: „Modli sa, akoby všetko záviselo od Boha. Konaj, akoby všetko záviselo od teba.“ Neuvažujú a nekonajú takýmto spôsobom malé deti? Hoci sa zo všetkých síl snažia vyriešiť si svoje problémy samy, predsa bežia k rodičom a prosia ich o pomoc, keď je niečo pre ne príliš zložité. Rodičia vedia, že keby sa deti príliš spoliehali samy na seba, mohli by sa dostať do slepej uličky alebo by im mohlo uniknúť nejaké lepšie riešenie. Preto im pomáhajú. Na druhej strane vedia aj to, že ak sa deti stanú od nich príliš závislé, nikdy celkom nevyrastú.
Aj nám Boh dal mnohé dary – inteligenciu, rozum, predstavivosť a intuíciu –, aby sme sa dokázali naučiť myslieť a konať sami. Dal nám tieto dary, pretože chce, aby sme sa pokúsili vyriešiť a prekonať ťažkosti vo svojom živote. Zároveň však chce, aby sme tieto problémy priniesli jemu, pretože on nám môže pomôcť a viesť nás. Niekedy dá všetko do poriadku sám. Inokedy nechá prekonať problémy nás, pretože chce, aby sme vďaka tomu vyrástli a dozreli.
Povedzme napríklad, že potrebuješ novú prácu. Samozrejme, môžeš poprosiť Boha o pomoc. No i tak si budeš musieť napísať životopis, podať nejaké žiadosti o prijatie do zamestnania a potom ísť na pracovné pohovory. Milosť príhovoru spočíva v tom, že vďaka tomu, že si do celého tohto procesu pozval Boha, môžeš tieto veci robiť s väčším pokojom a väčšou istotou a dôverou. Vieš, že Boh je s tebou a že ti pomôže a bude ťa viesť.

S dôverou
No príhovor je viac než prosté prednesenie svojich potrieb Bohu a následné čakanie na Boží zásah. Jadrom príhovoru je to, že je to úkon viery. Je to úkon dôvery, ktorým dávame najavo, že veríme, že ten, ku ktorému sa modlíme, je všemocný a nekonečne láskavý.
Dôvera znamená, že veríme, že Boh má moc odpovedať na naše modlitby – vo svojej múdrosti a podľa svojej lásky a prozreteľnosti. Znamená to, že veríme, že Boh nám chce dať dobré veci – v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom. Znamená to, že veríme, že náš Otec nikdy nezabudne na svoje deti.
Možno nikdy nepochopíme, prečo niektoré naše modlitby príhovoru zostanú nevypočuté. Aj preto Písmo hovorí, že večný Boží plán spásy je „tajomstvom“. Jeho plán je taký obrovský, že my ani nedokážeme úplne pochopiť jeho šírku, výšku a hĺbku.
Niekedy musíme jednoducho veriť Bohu ako deti, ktoré dôverujú svojmu otcovi. Musíme veriť, že Boh môže použiť všetky veci na naše dobro (Rim 8, 28). „Tajomstvo“ našich nevypočutých modlitieb by sme nikdy nemali chápať ako znak neprijatia, ľahostajnosti alebo nedostatku lásky zo strany Boha.

Vo viere
Keď Zuzane diagnostikovali rakovinu, jej viera bola na tom biedne. Niektorí ľudia z jej farnosti ju pozvali, aby sa s nimi pomodlila. V modlitbe za ňu ju uisťovali o niektorých, základných pravdách viery: že Boh je živý, že nás miluje a že vie, čo sa deje v našom živote. Ich láska a modlitba Zuzane pomohli a jej viera zosilnela. Prestala sa tak veľmi báť a pokračovala v boji s touto chorobou.
Zuzana postupne zosilnela aj telesne. Dnes je tomu dvadsať rokov. Aj keď sa jej rakovina medzitým už dvakrát vrátila a ustúpila, Zuzana je teraz oveľa šťastnejšia a pokojnejšia. A to všetko sa začalo tým, že jej pár ľudí podalo pomocnú ruku vtedy, keď bola chorá.
Nepotrebujeme hrdinskú vieru na to, aby sme boli svedkami vypočutia svojich modlitieb. No vieru mať potrebujeme a potrebujeme si ju so sebou aj prinášať do modlitby. Je nesmierne dôležité, aby sme použili všetku vieru, ktorú máme – bez ohľadu na to, koľko jej je. Keď hľadáme Pána so všetkým, čo máme, s plnou mierou viery, akú práve máme, Boh naplní naše potreby a vypočuje naše modlitby.
Boh vždy chce, aby sme sa rozhodli radšej pre vieru a dôveru než pre starosti, pochybnosti a strach. Áno, sú chvíle, keď je to ťažké, no vždy pamätaj, že viera je Boží dar. Nie je to niečo, čo môžeme vyvolať sami. To znamená, že môžeme prinášať svoje modlitby príhovoru Pánovi, nechať ich pri jeho nohách a dôverovať, že ich pozbiera a pritisne si ich na srdce.

Začnime
Modlitba príhovoru nie je určená len na naše najťažšie problémy. Mali by sme vedieť, že sa môžeme bez obmedzení takto modliť každý deň za svojho manžela či manželku. Mali by sme sa každý deň modliť za potreby sveta. Mali by sme modliť za svojich priateľov a susedov. Toto nám Ježiš prikázal robiť, keď nás učil modliť sa za náš každodenný chlieb a za to, aby nás Pán oslobodil od Zlého. Začni teda už dnes. Vytvor si zoznam svojich modlitbových úmyslov a vytrvaj v modlitbe za tieto potreby. Vytrvalo sa za tieto veci modli každý deň. Žiadna prosba nie je príliš malá alebo nedôležitá.

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt