číslo 10,  ročník 19, advent 2018  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Zdravas’, milosti plná
Mária nás učí žiť v Kristovom pokoji


 

V januári 1858 zbieralo jedno mladé dievča pri rieke Gave de Pau v juhozápadnom Francúzsku drevo. Keď si sadlo na kamenný výčnelok, aby si položilo na zem nazbierané halúzky, uvidelo tajomnú paniu „oblečenú v bielom s modrým pásom a jednou žltou ružou na každom chodidle“. Vtedy sa táto mladá pani zjavila dievčaťu prvý raz. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásťkrát. Tak sa začal príbeh svätej Bernadety a Panny Márie Lurdskej.
Dogma, že Panna Mária bola počatá bez poškvrny, je pre Cirkev nesmierne dôležitá. Znamená totiž, že Mária bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu. Neznamená to však, že Mária bola zázračne uchránená od všetkých pokušení. Každý deň bola pokúšaná podobne ako my. Každý deň stála pred rovnakými problémami, pred akými stojíme denne aj my. Každý deň sa musela rozhodnúť, či zostane verná Pánovi, alebo upadne do hriechu.
Ľahko si možno predstaviť jeden z nasledujúcich scenárov: Každodenná záťaž povinností v domácnosti ju mohla vyčerpať a mohla sa ocitnúť v pokušení byť na svoju rodinu mrzutá. Vo svojej chudobe mohla byť pokúšaná k závisti susedom, ktorí sa mali lepšie ako ona. Mohla sa pripojiť k skupine klebetných žien na námestí. Mohla spáchať rôzne hriechy. No ona nedovolila, aby ju tieto ťažkosti premohli. Zostala čistá po celý svoj život.
Pozrime sa teda na to, ako k týmto problémom pristupovala Mária. Pozrime sa na to, aby sme sa mohli od nej učiť, keď budeme bojovať proti vlastným pokušeniam a protivenstvám.

Pozvanie
Mária na anjelovu otázku, či sa stane Božou Matkou, odpovedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
Vieš si predstaviť, čo všetko muselo Márii víriť hlavou, keď počúvala slová anjela? Určite premýšľala: „Ako to všetko vysvetlím Jozefovi? Vyhlásia ma za smilnicu alebo cudzoložnicu? A ktovie, čo všetko ma čaká, keď mi Boh kladie na plecia takú zodpovednosť?“ Zároveň sa však určite „nevedela dočkať“ príchodu Pána a musela mať z toho veľkú radosť: Boh si ju vyvolil a dal jej zvláštne poslanie! Chvíľa zvestovania musela byť pre Máriu okamihom neuveriteľnej radosti, ale aj chvíľou neistoty a váhania.
Musíme si uvedomiť, že keby Mária odmietla anjelovu ponuku, nezhrešila by. Pri zvestovaní išlo skôr o pozvanie než o príkaz. Keby Mária odmietla, Boh by ju neodvrhol. Bola by napriek tomu požehnaná, ale nejakým obyčajnejším spôsobom.
No Mária povedala „áno“. Lukáš hovorí, že sa pri anjelových slovách „zarazila“ (Lk 1, 29). Grécke slovo diatarasso, ktoré je tu použité, naznačuje veľký zmätok. V mysli jej muselo víriť množstvo otázok a obáv. Snažila sa to všetko pochopiť. V dôsledku tohto nepokoja mohla toto pozvanie odmietnuť. Mohla sa vydať po ceste strachu, nedôvery a pudu sebazáchovy. No ona nedovolila, aby sa to stalo. Namiesto toho sa pevne držala svojho pokoja a zostávala otvorená Pánovi a jeho plánom – a toto musela robiť stále znova a znova, keď jej syn vyrástol a začal vystupovať a konať ako Mesiáš.

Meč
Jedného dňa, keď išli rodičia predstaviť Ježiša v chráme, pristúpil k nim starec menom Simeon, vzal toto dieťa do rúk a povedal: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu“ (Lk 2, 29 – 30). Bola to prekrásna udalosť – no potom celá atmosféra akosi spochmúrnela. Simeon sa totiž obrátil k Márii a povedal, že jej „vlastnú dušu prenikne meč“ (v. 35).
Simeonove slová naznačujú, že Mária už od prvých dní Ježišovho života tušila, že ju čaká utrpenie. Znamenia tohto „meča“ vidíme v rôznych okamihoch jej života: keď musela s Jozefom a malým Ježiškom pred Herodesovým hnevom utekať do Egypta (pozri Mt 2, 13 – 15), keď sa jej a Jozefovi stratil Ježiš v chráme (pozri Lk 2, 41 – 52), keď ju a jej rodinu Ježiš zdanlivo pokarhal, keď sa o neho báli (pozri Mk 2, 21. 31 – 35). No nič z toho nebolo také hrozné ako to, keď videla Ježiša visieť na kríži.
Predstav si, ako sa musela Mária cítiť na Kalvárii. Aké to muselo byť pre ňu bolestivé. Aké zdrvujúce. Nečudo, že ju voláme „Sedembolestná Panna“. Ak by bol v jej živote len jeden okamih, v ktorom mohla zhrešiť, tak by to bol určite tento. Máriino srdce sa mohlo naplniť nenávisťou, horkosťou, neodpustením a túžbou po pomste. A mohla aj preklínať Boha za to, že niečo takéto dopustil. No ona vytrvala v milosti. Jej duša sa zmietala v bolestiach a vnútorných mukách, no ona sa ani v jedinom okamihu nepoddala hriechu. Zotrvala v pokoji.

Naša Matka
Čo konkrétne sa teda môžeme od Márie naučiť? Pozrime sa na to.

 1. Buď otvorený Božím plánom
  Svätý Pavol hovorí, že Boh nás stvoril „pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali“ (Ef 2, 10). Boh má plán s každým z nás. Jeho súčasťou je možno aj obetovanie našich vlastných plánov – pre to, aby sa život na zemi stal takým „ako v nebi“. Každý deň nám ponúka veľa možností postupovať ďalej v tomto poslaní – či už v malom, alebo vo veľkom. Pokúsme sa počas toho Adventného obdobia pripodobniť viac Márii – tým, že o čosi viac povieme „áno“ Pánovým plánom.
  Niekedy nás Boh vyzýva vykročiť vo viere, hoci nepoznáme vopred všetky odpovede. Ak sa nachádzaš v takejto situácii, skús zo všetkých síl povedať Bohu „áno“. Ak to však nedokážeš, nenechaj sa zožierať pocitom viny. Nemysli si, že si pre Boha sklamaním alebo že ťa odvrhol. Namiesto toho mu skús povedať „áno“ nabudúce.
  Mária povedala „áno“ Božiemu plánu a to môžeme aj my. Ak naše srdce zostane otvorené Pánovi, prídeme na to, že plnenie jeho plánov nám prináša hlboké uspokojenie – zvlášť, keď ide o náročné plány. Spomeň si na Máriin pokorný prejav vďačnosti: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1, 48). Mária nám ukazuje, že každý, kto povie Bohu „áno“, dostáva milosti a požehnania, ktoré sú oveľa väčšie než prekonané ťažkosti.
 2. Nedaj si vziať pokoj
  Všetci vieme, aké ťažké je niekedy v priebehu dňa zostať pokojný. Dokážu nás rozladiť aj malé nepríjemnosti: manžel, ktorý nevyniesol kôš, šofér, ktorý nám nedal prednosť, kritická poznámka suseda na trávnik pred naším domom. Aj takéto drobné krivdy v nás občas môžu vyvolať veľmi silnú negatívnu reakciu.
  Mária nás môže naučiť, ako sa v takýchto prípadoch zachovať. Ukazuje nám, že keď sme mrzutí, máme od všetkého trochu poodstúpiť a prehodnotiť myšlienky, ktoré nám víria hlavou. Učí nás modliť sa takto: „Otče, viem, že teraz nemusím stratiť pokoj. Ukáž mi, ako najlepšie sa dá reagovať na túto situáciu.“ A je aj vždy pripravená modliť sa za nás a vyprosovať nám u svojho syna rovnakú dôveru a odovzdanosť, akú mala ona.
  Počas Adventného obdobia sa tešíme na narodenie Ježiša, Kniežaťa pokoja. Je to teda ideálny čas na to, aby sme si vyprosovali milosť hlbšieho a trvácnejšieho pokoja. No aj keby si svoj pokoj stratil, vždy sa môžeš obrátiť na Ježiša a počúvať, ako ti hovorí: „Pokoj s tebou“ (porov. Jn 20, 19) – a to bez ohľadu na to, v akej situácii sa práve nachádzaš.
 3. Čo robiť s mečom
  „Mečom“ prebodávajúcim naše srdce sa nemožno vyhnúť. Rodinné rozkoly, rozvod, strata práce, choroba alebo smrť milovaného človeka. Niektoré z týchto mečov sú následkami našich hriechov a niektoré sú jednoducho súčasťou života. Je teda nesmiernym požehnaním mať mamu, ako je Mária; Mamu, ktorá nám hovorí: „Ja dobre viem, aké je to ťažké. Sama som tým prešla. Dovoľ mi potešiť ťa svojou láskou. Dovoľ mi pomodliť sa za teba.“
  Ježiš na kríži povedal: „Hľa, tvoja matka“ (Jn 19, 27). Týmito slovami nám dal Sedembolestnú Pannu Máriu za Matku. Nebolo to len nejaké symbolické gesto. Ježiš vedel, že budeme potrebovať jej starostlivosť a príhovor. A vedel aj to, že ona každého z nás prijme s rovnakou láskou a vrúcnosťou, akú prechovávala voči nemu. Keď teda cítiš, že tvoje srdce preniká meč bolesti, spomeň si, že prenikal aj Máriino srdce. Choď za ňou a popros ju o pomoc.

Svätá Mária, pros za nás
Mária nám „fandí“ viac než ktorýkoľvek iný svätý v nebi. Nežne nás miluje a všemožne nám pomáha. Panna Mária, Božia Matka a Nepoškvrnené Počatie, chce jediné: pomôcť nám stať sa takými čistými a svätými, ako je ona.

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt