číslo 10,  ročník 19, advent 2018  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

„Si Mesiáš?“
Aj Ján Krstiteľ bol v rozpakoch
Páter George Montague SM


 

Je tu zima. Je tu tma. Slnečné svetlo som nevidel už mesiac. Vlastne ani mesačné svetlo či svetlo hviezd. Vôbec neviem, či je deň, alebo noc – okrem chvíle, keď mi raz denne prinášajú jedlo. Vtedy viem, že je asi deň. A keď ku mne príde Herodes, musí byť zasa noc, pretože len vtedy sa dokáže vytratiť od Herodiady, ktorá nenávidí aj spomenutie môjho mena.
Vitajte v podzemnej temnici pevnosti Macheront. Áno, je tu mizerne. Na druhej strane, ešte nikdy som si nevážil dar času tak veľmi, ako si ho vážim teraz. Dostal som možnosť uvažovať – a musím uvažovať nad mnohými vecami. Odišiel som zo svojej dediny neďaleko Jeruzalema, aby som na púšti odpovedal na Božie volanie. No teraz zápasím s tým istým Bohom a s tým istým povolaním. Nie s tým, že som vo väzení. Nie, premýšľam nad tým, či som svoje poslanie pochopil správne.
Celé roky som skúmal spisy prorokov a ohlasoval som ľuďom, že prichádza Mesiáš. Vyzýval som ich na pokánie, pretože bez neho im hrozí, že ich spáli oheň Božieho súdu. No moji učeníci mi doniesli správu, že účinkovanie jedného môjho príbuzného, Ježiša, nie je úplne v súlade s tým, čo hovorím ja. Je vari on tým Božím Pomazaným? Ak áno, aké bude to Božie kráľovstvo?

Nie také, ako som čakal
Dovoľte mi to vysvetliť. Korene môjho povolania siahajú až do môjho detstva. Môj otec bol kňaz – nie v dôsledku toho, že by ho za kňaza vysvätili, ale preto, že sa ako kňaz narodil. Len čo ma začal učiť Tóru, zamiloval som sa do prorokov. Mojím obľúbeným prorokom bol Jeremiáš, pretože on bol prorokom súdu. Uchvacoval ma Jeremiášov príbeh i to, ako hovoril, že púšť je miesto, na ktorom Boh začne obnovovať svoj ľud. Jeremiáš sa nikdy neoženil. I ja som cítil, že manželstvo a rodina by mi mohli prekážať pri napĺňaní môjho povolania.
Krátko po mojom bar micva (označenie pre nábožensky dospelého chlapca aj pre prechodový rituál, pri ktorom je – zväčša trinásťročný – chlapec prijatý za plnoprávneho člena židovskej náboženskej obce) moji rodičia odišli domov, do večnosti k Pánovi. Príbuzní mi ponúkli, že ma vezmú k sebe, no ja som mal iné plány. Toľkí v Izraeli sa hlásili k Božiemu ľudu, a pritom porušovali jeho prikázania. Mysleli si, že Bohu na tom nezáleží. Dokonca aj niektorí kňazi v chráme boli presvedčení, že na to, aby mal z nich Boh radosť, stačí, že mu prinášajú obety. Bolo veľa takých, ktorí zachovávali naše prekrásne zvyky a obrady, no len málo takých, ktorí chceli aj očistiť svoje srdce.
Prebudil sa vo mne Duch prorokov. Oheň súdu bol tak blízko, že som priam cítil jeho páľavu. Odišiel som z pohodlia rodnej dedinky, lemovanej vinicami, a vydal som do púšte neďaleko rieky Jordán. A začal som revať ako púštny lev. Nakoniec začali zovšadiaľ – dokonca aj z Jeruzalema – prichádzať ľudia, aby si vypočuli moje slová. Niektorí z nich sa stali mojimi učeníkmi. Moje volanie: „Kajajte sa!“ sa dotklo mnohých. Začali sa stavať do radu, aby vyznali svoje hriechy a nechali sa očistiť v rieke.
Viem, že to bolo prevratné. Nebolo to len nejaké obradné očisťovanie na spôsob rituálneho kúpeľa mikve, ktorý sa vykonával pred vstupom do chrámu. Ani to nebola obeta za hriech, ktorou by sa človek snažil vyvážiť zlo, ktoré spáchal. Bola to akási príprava na kráľovstvo a na Božieho Mesiáša. Niektorí si mysleli, že príde ako kráľ a dobyvateľ. Ja však nie. Ja som bol presvedčený, že príde ako svätý sudca.
Určite si teda viete predstaviť, ako ma prekvapilo, keď tento sudca, Ježiš z Nazareta, prišiel za mnou, aby sa dal pokrstiť. Bol horúci deň a rad bol taký dlhý, že som nemohol sledovať, kto sa doň stavia. Odrazu som sa pozrel, kto je na rade, a bol tam on: Mesiáš, Pánov pomazaný. „To nie je správne,“ pomyslel som si.

Krst nového života
„Počkať,“ vykríkol som. „To ja by som sa mal dať pokrstiť tebe; a ty prichádzaš ku mne ako kajúcnik – tak ako títo ostatní?“
On však vykročil, vstúpil do zakalenej rieky a prebrodil sa ku mne. Tichším hlasom som mu povedal: „Toto by som nemal robiť. Ja nie som hoden ani rozviazať ti sandále na nohách.“
„Len to nechaj,“ oponoval mi. „Ja som prišiel kvôli hriechom svojho ľudu a hriechom celého sveta. Veru, hovorím ti, Ján, ja zaujmem ich miesto pred Otcom.“
Strhol som sa pri predstave toho, že ten osud plný bolesti a ohňa by mal postihnúť jeho – môjho blízkeho príbuzného.
Keď som mu svojou rukou jemne ponoril hlavu pod vodu, bolo to, akoby umieral. Akoby zahladzoval hriechy celého ľudstva. No nezostal tam dlho. Keď vstal a zodvihol hlavu, prekypoval a žiaril životom a radosťou. Hriech utonul. Ježiš to tak chcel.
Potom sa udiali tri veci. Videl som, ako sa nebo roztrhlo vo dvoje a zažiarilo na ňom oslepujúce svetlo. Na hlavu sa mu zniesla holubica, čo mi pripomenulo holubicu, ktorá po potope Noemovi zvestovala nové stvorenie. A potom zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
Mal som pocit, akoby som sa ponoril – nie však do vody, ale do nádhernej a mocnej lásky. Na okamih som zabudol na váhy Božieho súdu. Zabudol som na oheň Božieho hnevu. Naozaj jestvovalo ešte niečo väčšie a tajomnejšie ako to, čo mi už Boh zjavil. Ten deň bol dňom začiatkov: preňho začiatkom účinkovania, pre mňa začiatkom objavovania.
Keď sme odtiaľ odišli, ďalej som sa postil, modlil a kázal o obrátení. Medzitým niektorí z mojich najlepších učeníkov odo mňa odišli a išli za Ježišom. Vedel som, že sa to stane. On evanjelizoval mestá, no ja som ostával na púšti. To bol môj domov a miesto, o ktorom som vedel, že ma naň Boh volá pripravovať cestu Pánovi. Žiadny iný spôsob som nepoznal.

Služba milosrdenstva
Jedného dňa prišiel za mnou jeden kajúcnik so správou, ktorá ma ešte väčšmi utvrdila v presvedčení, že ľudia musia konať verejné pokánie. Kráľ Herodes Antipas odlákal svojmu bratovi manželku a vzal si ju ženu. Keď pred niekoľkými dňami prechádzal popri mne kráľovský koč, vykríkol som: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Kajaj sa!“ Na druhý deň prišli ku mne Herodesovi vojaci a odviedli ma sem do pevnosti Macheront.
Vidno však, že Boh má so mnou súcit: Herodes má totiž zvedavého ducha. Dokonca ma navštevuje tu v podzemí a zasypáva ma otázkami. Aj mojim učeníkom dovoľuje navštevovať ma. Minulý mesiac som ich požiadal, aby sa vrátili do Galiley a hľadali znamenia Božieho súdu. Bol som presvedčený, že takéto znamenia bude vykonávať Ježiš. Povedal som im: „On... si vyčistí humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni“ (Mt 3, 11 – 12). A dodal som: „Vráťte sa ku mne so správami, ako to robí.“ Vrátili sa o tri týždne a ja som žasol nad tým, čo hovorili. Nielenže Ježiš uzdravoval ľudí, on chodieval aj na hostiny s verejnými hriešnikmi, akými boli napríklad mýtnici. V chráme karhal zákonníkov a kňazov a na uliciach bránil cudzoložné ženy.
„Pán môj a Boh môj,“ pýtal som sa, „vari som nesprávne pochopil Písmo? Ako by mohol byť Mesiášom on?“
S touto otázkou som bojoval mnohé bezsenné noci. Jeho služba a jeho verejné účinkovanie neboli také, ako som si predstavoval. Ukázal som vari na nesprávnu osobu? Mýlil som sa, keď som veril Ježišovi? Potreboval som vedieť, či moja celoživotná práca nebola márna. Minulý týždeň som sa napokon rozhodol poslať svojich učeníkov za Ježišom s jednoduchou, ale priamou otázkou: „Si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Jeho odpoveď mala všetko uzavrieť.

Ohlasuje sa radostná zvesť
„Čo povedal?“ opýtal som sa ich dychtivo, keď sa vrátili.
„Povedal, že si prorok a viac než prorok,“ odpovedali.
„Áno, ale je on tým, ktorého predpovedali proroci?“ pýtal som sa ich. „Ten, ktorý prinesie Božie kráľovstvo?“
A oni mi vtedy povedali to, čo im povedal Ježiš: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“ A že ešte dodal: „A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší“ (Lk 7, 22).
Táto posledná veta ma zasiahla priamo do srdca. Ako som ho mohol tak nesprávne pochopiť? Ježiš hovorí: „Pozri sa na ovocie mojej služby. Ľudia sa uzdravujú, dostávajú nádej a povstávajú k životu v hojnosti.“ Mesiáš prišiel pre nesmierne vznešenejší dôvod, než som si myslel. Uvedomil som si, že som nepochopil zle len Ježiša. Vyložil som si neprávne aj prorokov – alebo som prinajmenšom prehliadol časti, v ktorých predpovedali tento nový život. Ježiš nielenže citoval Izaiášovo prisľúbenie, ale napĺňal úplne všetko, čo hovorili proroci o Božom milosrdenstve. Ešte aj môj hrdina Jeremiáš povedal: „Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol“ (Jer 31, 3).
Cítim, že sa mi do očí tisnú slzy. Možno je to preto, že začínam vidieť Ježišovými očami. Vracia sa mi spomienka na jeho krst. Moje srdce sa zapaľuje. Vidím otvorené nebo a zostupujúcu holubicu. Počujem Otcov hlas a jeho milosrdenstvo mi roztápa srdce. To láska, nie hnev, získa svet. Ja som hrozil súdom a získal som hŕstku učeníkov. On ponúka milosrdenstvo a beží k nemu celý svet. A – napriek týmto reťaziam – k nemu bežím aj ja.

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt