číslo 3,  ročník 20, pôst 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

„Obráťte sa ku mne a budete spasení“
Láskavé volanie milujúceho Boha


 

„Pán hovorí: ,Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom‘“ (Joel 2, 12).

Tento úryvok zo starozákonnej Knihy proroka Joela počúvame počas svätej omše na Popolcovú stredu, teda na začiatku štyridsaťdňového putovania Pôstom. Pre izraelský ľud boli tieto slová výzvou na obrátenie k Bohu uprostred prírodnej pohromy. Ponáhľajte sa! Poďte do chrámu a úpenlivo proste Pána, aby nás zachránil pred katastrofou!
Nás sa Joelove slová dotýkajú ešte osobnejšie. Vyzývajú nás, aby sme sa obrátili k Bohu celým svojím srdcom, aby tak mohol zachrániť každého jedného z nás osobne – nie len od nejakej katastrofy hroziacej zvonka, ale najmä od hriechu, ktorý narúša náš vzťah s ním. Žiadajú nás tiež otvoriť oči a všímať si spôsoby, akými nás chce Boh počas tohto Pôstneho obdobia požehnať a pritiahnuť bližšie k sebe. Stručne povedané, tieto slová dokonale zachytávajú ducha Pôstneho obdobia.
Dalo by sa predpokladať, že vďaka takémuto láskavému pozvaniu budeme Pôst považovať za to najpožehnanejšie a najpovzbudzujúcejšie obdobie roka. No navzdory všetkým prisľúbeniam tohto obdobia máme sklon vnímať ho skôr ako čas skľúčenosti a smútku. Možno sa zameriavame na to, čoho sa musíme zriecť, namiesto toho, aby sme sa zamerali na to, čo nám Boh chce dať. Alebo možno uvažujeme viac o svojich hriechoch než o Božom milosrdenstve, prípadne sa zožierame tým, ako veľmi sa potrebujeme zmeniť, namiesto toho, aby sme sa tešili z nesmiernej Božej milosti.
Skúsme tento rok pristúpiť k Pôstnemu obdobiu inak. V tomto čísle Slova medzi nami sa naň pozrieme ako na čas nádeje a prisľúbení. Pozrieme sa na výzvu obrátiť sa k Pánovi ako na pozvanie objaviť niečo nové a povzbudzujúce – o sebe i o Bohu. Pozrieme sa na Božiu dobrotu, na to, ako nás oslobodzuje od hriechu, i na jeho pozvanie prijať počas tohto Pôstneho obdobia jeho lásku, milosrdenstvo a milosť.

Dobrý Boh
Prvá a najdôležitejšia vec, ktorú si musíme zapamätať, je to, že Boh je dobrý. Pomerne často zvykneme hovorievať, že Boh nás miluje alebo že Boh je láska, no tým, že to hovoríme často, riskujeme, že prestaneme vnímať, aké radikálne je toto vyjadrenie. Určite bude teda užitočné pozrieť sa na jeho lásku z iného uhla – z uhla jeho dobroty.
Keď hovoríme, že Boh je dobrý, len opakujeme to, čo už svätý Ján považoval za „posolstvo“, ohlasovaním ktorého poveril Ježiš jeho i ostatných apoštolov: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1 Jn 1, 5). Takto tiež opakujeme slová svätého Jakuba, ktorý nazval Boha „Otcom svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny“ (porov. Jak 1, 17). Božia dobrota voči nám sa nikdy nemení.
Aj prorok Joel poznal Božiu dobrotu. V rámci svojej naliehavej výzvy na obrátenie sa k Pánovi, ktorú adresoval Izraelu, vyslovil aj slová uistenia a prísľubu: „Obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí“ (Joel 2, 13). Chcel, aby tento ľud spoznal, že Boh nie je príčinou jeho problémov; on je ich riešením! Boh miloval tento ľud priveľmi na to, aby ich nechal v tejto kríze samých. Poďte ku mne, volal ich. Dovoľte mi pomôcť vám a vyslobodiť vás.
Počas tohto Pôstneho obdobia budeš stále znova a znova počúvať výzvu obrátiť sa k Pánovi celým svojím srdcom – výzvu na pôst a pokánie. Áno, môžeš si predstavovať, že tieto slová vyslovuje prísny sudca, ktorý sa pripravuje, ako nás potrestá za naše previnenia. No namiesto toho si predstav, že ich vyslovuje Otec, ktorý miluje svoje deti a trápi sa, lebo sa mu odcudzili. Predstav si, že tieto slová pochádzajú od Boha, ktorý ťa stvoril a požehnal „všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Tvoj Boh ťa miluje. On je Dobrota sama a chce ti len dobre. Dokážeš si predstaviť, s akou láskou na teba hľadí, keď ťa volá?

Dobré stvorenie
Jasná nočná obloha plná hviezd. Pohladenie teplého vánku v pekný jarný deň. Zurčanie bystriny. Kto nežasol nad krásou prírody? Kto sa necítil rovnako ako žalmista, keď sa pozrel na nebo a vyhlásil: „Nebesia rozprávajú o sláve Boha“ (Ž 19, 2)?
Veríme, že Boh vo svojej dobrote stvoril tento krásny svet z ničoho. No ešte úžasnejšie je, že stvoril tento svet preto, aby bol domovom pre nás – pre ľudí stvorených z lásky. Kniha Genezis hovorí, že Boh umiestnil našich prvých rodičov do prekrásnej záhrady a poveril ich obrábaním a kultivovaním zeme a starosťou o zachovanie jej úrodnosti a plodnosti. Požehnal ich ako manželský pár a aj im dal za úlohu plodenie. Dali im všetko, čo potrebovali na to, aby boli v tomto novom svete šťastní: vzťahy plné lásky – vzťah s ním aj ich vzájomný vzťah, radosť z plodenia detí, zmysluplnú prácu, bezpečné a krásne prostredie, ktoré malo navždy odzrkadľovať jeho lásku a starostlivosť o nich.
Vyhraď si počas tohto Pôstneho obdobia chvíľu času a popros Ducha Svätého, aby ti ukázal, ako všetka krása, veľkosť a vznešenosť sveta poukazujú na láskavého a štedrého Boha. Popros ho, aby ti otvoril oči srdca, žeby si mohol s radosťou zvolať: „Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, nech ospevuje tvoje meno“ (Ž 66, 4).

„Veľmi dobrí“ ľudia
No Boh nestvoril len svet, v ktorom žijeme, ale stvoril aj každého jedného z nás. Nie sme náhodným výsledkom evolúcie. My sme na rozdiel od iných stvorení zeme sformovaní na Boží obraz a podobu (porov. Gn 1, 27). Máme dary a schopnosti, aké iné stvorenia nemajú. Používaním darov rozumu, pamäti a predstavivosti prevyšujeme svoje okolie a môžeme určovať svoju budúcnosť. Môžeme sa zamilovať. Môžeme si predstaviť nové možnosti – pre seba i pre druhých. A čo je ešte dôležitejšie, môžeme mať vzťah s Bohom, ktorý nám postupne premieňa srdce i myseľ.
Dobrotu ľudstva môžeme dennodenne vídať v našich rodinách, farnostiach, nemocniciach či školách a sociálnych zariadeniach. V nich vidíme ľudí starať sa o chudobných a núdznych. Tu vidíme dennodenne všemožné skutky láskavosti, ktoré zostávajú nepovšimnuté. A zvlášť to vidíme vtedy, keď sa dvaja alebo viacerí ľudia zhromaždia v Ježišovom mene.
Samozrejme, vidíme aj zlo. Niekedy sa môže zdať, že je všade vôkol nás. Ba občas sa môže zdať, že zlo je rovnako silné ako dobro – že je prirodzenou silou, ktorej je v nás rovnako veľa ako dobra. No naša viera hovorí, že je len jeden „princíp“ stvorenia: Božia dobrota. „A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gn 1, 31).
A túto dobrotu – nevinnosť a bezúhonnosť – chce v nás Boh prehĺbiť, keď sa k nemu počas Pôstu obraciame. On nás nechce odsúdiť za naše hriechy. Naše hriechy z nás chce sňať, aby tak mohla skrze nás ešte väčšmi zažiariť krása jeho stvorenia. Možno sa vyhýbame pokániu a sebazapieraniu, pretože nám to znie ako čosi príliš ťažké. No tieto veci sú pre nás prostriedkami na dosiahnutie milosti. Sú to dobré dary od Boha, ktorý chce ešte hlbšie vstúpiť do nášho srdca.

Posledné slovo
Boh je dobrý a dobré je aj všetko, čo stvoril. Spomeň si na to, keď si budeš dávať predsavzatie na toto Pôstne obdobie. Boh ťa žiada, aby si si odoprel niektoré prijemné radosti života preto, aby si sa mohol plnšie sústrediť na neho. To však neznamená, že tieto „príjemné radosti“ sú zlé. Nič zlé napríklad nie je na dezerte v rámci obeda. Boh ťa však žiada vzdať sa niečoho dobrého, aby si mohol dostať niečo ešte lepšie: Ježiša, ktorý sa vzdal dobroty a príjemnej radosti neba, aby nás vyslobodil z hriechu.
A ak ťa znechucuje pohľad na hriech okolo seba – alebo aj na hriech v tvojom srdci –, spomeň si na toto: zlo nemusí vyhrať, hriech nemusí mať posledné slovo. Zvlášť počas Pôstneho obdobia, keď sa obraciaš k Pánovi, môžeš zakúsiť Ježišovo víťazstvo nad hriechom ako svoje vlastné. Môžeš prijať zvláštnu milosť odmietnuť hriech alebo konečne odpustiť niekomu, kto ťa zranil.
Máme dobrého Boha a on stvoril všetko „veľmi dobré“. Kiež ťa milosť tohto Pôstneho obdobia privedie bližšie k nemu a pomôže ti zjavovať jeho dobrotu vo svojom živote.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt