číslo 3,  ročník 20, pôst 2019 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Láska, milosrdenstvo a milosť
Čo môžeme očakávať, keď sa v Pôstnom období obrátime k Pánovi?


 

Uvedom si, ako veľmi sa líši nebo od zeme. Na zemi hriech naďalej každý deň zraňuje ľudí. V nebi nielenže už nie je žiaden hriech, ale nie je tam ani pokušenie. Na zemi sú rozdelené rodiny, mestá, ba celé národy – a to často pre celkom malicherné veci. V nebi je dokonalá jednota a pokoj. Na zemi sú choroby a utrpenie. V nebi sú už z každej tváre zotreté všetky slzy a sú uzdravené všetky telesné choroby a emocionálne poruchy. Na zemi milióny ľudí trpia dôsledkami chudoby. V nebi je o každého náležite a s veľkou nehou postarané.
Nebo vyzerá veľmi lákavo, však? Niet divu, že Písmo sa končí prosbou: „Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22, 20). Niet divu, že všetci túžime po dni, keď už viac nebude jestvovať žiaden hriech a keď vstúpime do dokonalosti Ježišovho nebeského kráľovstva. Vieme, že ten deň sa blíži, no kým nastane, Ježiš nás žiada, aby sme mu dôverovali. Nechce, aby sme sa znechucovali pre stav sveta alebo nášho života. On nám chce pomôcť, uzdraviť nás a premeniť nás, aby sme sa tak už tu na zemi mohli priblížiť k dokonalej harmónii neba. A tak každého jedného z nás vyzýva: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12).
Táto výzva obrátiť sa k Pánovi nás môže vystrašiť – zvlášť počas obdobia, akým je Pôst, keď sa kladie dôraz na pokánie a sebazaprenie. Preto sa pozrime na niekoľko hlavných právd našej viery, ktoré nám môžu počas tohto Pôstneho obdobia uľahčiť naše „približovanie sa“ k Pánovi.

Obráť sa k tomu, ktorý je láska
Boh svojmu ľudu povedal: „Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem“ (Iz 49, 15). Jozuemu zas povedal: „Nenechám ťa, ani ťa neopustím“ (Joz 1, 5). A Ježiš hovorí: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).
V každej dobe Boh uisťuje ľudí, ktorí mu patria, že ich nikdy neopustí. A nie sú to len slová. Všetky jeho činy ukazujú ďalší rozmer toho, ako hlboko nás miluje. Svoju veľkú lásku dokázal vyslobodením Izraela z egyptského otroctva. Dokázal ju aj vtedy, keď povolal Dávida, aby spojil jeho ľud do jedného kráľovstva. Dokázal ju svojím prisľúbením, že Izraelitov privedie naspäť z babylonského vyhnanstva. No predovšetkým ju dokázal tým, že poslal na svet svojho jediného Syna, ktorý sa stal človekom a obetoval sa za nás na kríži.
Skúmanie Božích slov a skutkov nám môže pomôcť uvedomiť si Božiu lásku; no len viera nám môže pomôcť prežívať ju. Písmo hovorí, že viera je „základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11, 1). Keď používame svoju vieru, môže sa stať skutočnosťou všetko, v čo v Kristovi dúfame – dokonca aj to, čo ešte nevidíme. Vždy, keď sa modlíme, vždy, keď slávime sviatosti, predovšetkým Eucharistiu, môžeme povedať: „Pane Ježišu, ja viem, že si tu so mnou. Verím v teba, Pane; prosím, ukáž mi svoju lásku.“ Takúto modlitbu on vždy vypočuje veľmi rád – a niekedy aj dosť prekvapivo!

Obráť sa k tomu, ktorý je milosrdenstvo
Keď Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša, povedal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Vieme, že Ježiš zomrel za naše hriechy. Túto pravdu vyznávame každú nedeľu pri recitovaní Vyznania viery. No aké je to prežívať slobodu vydobytú Ježišovým milosrdenstvom?
Učiteľ náboženstva požiadal jedného zo žiakov, aby prišiel k tabuli a napísal najčastejšie hriechy. Žiak začal písať: klamstvo, hnev, kradnutie, žiarlivosť, nečistota. No vždy, keď napísal nejaký hriech, učiteľ, ktorý stál hneď za ním, špongiou toto slovo zmazal. „Takto rýchlo nám Boh odpúšťa, keď ho o to poprosíme,“ povedal žiakom. „A keď vám odpustí Boh, vaše hriechy zmiznú. Zostane len láska, ktorou vás Boh miluje.“

Celý článok bude prístupný od 29.3.2019

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt