číslo 4,  ročník 20, Veľká noc 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Päťdesiat dní milosti
Niekoľko nápadov, ako sláviť Veľkonočné obdobie


 

Ako zvyčajne tráviš Veľkú noc? Pravdepodobne ideš na obrady Veľkonočnej vigílie a pri nich sa ponoríš do biblických čítaní. Spolu s katechumenmi po celom svete oslavuješ ich krst, ich ponorenie do Krista. Vo Veľkonočnú nedeľu ideš na rannú svätú omšu a všimneš si prázdny hrob. A potom sa spolu s rodinou stretneš pri slávnostnom obede. A na konci dňa si – možno aj trochu unavený – povieš, že si prežil pekný deň.
Veľkonočnú nedeľu všetci slávime a tešíme sa z nej. No Veľká noc nie je len jeden deň; Veľká noc je celé obdobie trvajúce päťdesiat dní – až do Turíc. Počas neho nás Boh zvláštnym spôsobom pozýva nechať sa zmeniť Ježišovým zmŕtvychvstaním – tak ako to počas prvej Veľkej noci urobili Peter, Mária Magdaléna, Ján a ostatní apoštoli a učeníci. Boh nás pozýva prijať čo najviac milosti – milosti nového života.
Počas Pôstneho obdobia sa mnohí ľudia pripravujú na Veľkú noc praktizovaním troch tradičných duchovných úkonov, ktorými sú pôst, modlitba a almužna. Počas Veľkonočného obdobia, v rámci ktorého sa pripravujeme na prijatie daru Ducha Svätého na Turíce, by sme mohli skúsiť robiť čosi iné. Namiesto toho, aby sme ďalších štyridsať či päťdesiat dní konali pokánie za svoje hriechy, skúsme sa po tieto dni venovať oslave toho, že nás Ježiš vzkriesil a dal nám zo smrti povstať k novému životu. Zamyslime sa teda nad tým, ako nám táto naša oslava môže pomôcť otvoriť sa viac Duchu a darom, ktoré nám chce dať.

Uvažuj nad slovami vzkrieseného Krista
Počas Pôstu a Veľkého týždňa mnohí ľudia rozjímajú o Kristových siedmich posledných slovách, ktoré vyriekol na kríži. Počas tejto Veľkej noci by si mohol skúsiť uvažovať nad slovami vzkrieseného Krista. Tie môžeš nájsť v štyroch evanjeliách, konkrétne v ich rozprávaniach o vzkriesení, a v prvej kapitole Skutkov apoštolov. Tam nachádzame Ježišove posledné slová a usmernenia, ktoré dal svojím učeníkom – ale aj nám – pred svojím nanebovstúpením. Vyber si jeden z týchto výrokov a rozjímaj o ňom.
Napríklad môžeš rozjímať nad slovami, ktoré povedal Ježiš Tomášovi, keď sa mu zjavil: „Nebuď neveriaci, ale veriaci“ (Jn 20, 27). Možno ťa rozjímanie o tejto vete privedie k úvahe nad tým, ako sa v priebehu rokov menila tvoja viera. Prípadne si môžeš predstaviť, že si spolu s apoštolmi vo Večeradle, keď sa im prvý raz zjavuje Ježiš a hovorí im: „Pokoj vám“ (Jn 20, 19).
Predstav si, ako hovorí tieto slová Ježiš tebe: „Pokoj s tebou.“ Ako vyzerá? Ako sa cítiš, keď počuješ tieto slová? Čo by si si z týchto slov mohol odniesť do života? Prípadne si svoje rozjímanie zapíš do modlitbového denníka, aby si sa k nemu mohol z času na čas vrátiť.
Alebo si predstav scénu z dvadsiatej prvej kapitoly Jánovho evanjelia, keď sa Ježiš zjavuje Petrovi a ďalším učeníkom pri rybolove. Čo odpovieš Ježišovi na otázku: „Miluješ ma?“ Čo v tvojom živote znamenajú Ježišove slová „pas moje ovce“ (21, 17)? Počúvaj, ako Pán hovorí tieto slová tebe, a povedz mu všetko, čo ti leží na srdci.

Rozjímaj nad Skutkami apoštolov
Knihu Skutky apoštolov tvorí rozprávanie o tom, ako vzkriesený Ježiš zoslal svojho Ducha a jeho moc na prvých kresťanov, aby boli jeho svedkami „v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8). Tak ako bol Duch prítomný v prvých rokoch Cirkvi, je činný a prítomný aj dnes. Čítanie Skutkov apoštolov nám môže pomôcť zväčšiť naše očakávania a dôveru v to, že aj nás Boh povedie a dá nám silu – presne tak ako prvým učeníkom.
Počas Veľkonočného obdobia Cirkev pri výbere liturgických čítaní čerpá najmä zo Skutkov apoštolov. No keďže táto kniha patrí medzi najdlhšie novozákonné knihy, všetky jej verše sa počas tohto obdobia nestihnú prečítať. Zaumieň si teda, že keď budú niekedy niektoré verše vynechané, prečítaš si ich počas osobnej modlitby. Skutky apoštolov sú vzrušujúcim rozprávaním o Božom diele. Sú plné kázní, ktoré priviedli ku Kristovi tisícky ľudí, a úžasných znamení a divov, ktoré zjavili Božiu lásku a moc. Keď budeš rozjímať nad textami tejto knihy, všímaj si najmä to, ako Duch Svätý usmerňoval apoštolov pri ohlasovaní radostnej zvesti o vzkriesení a vyvádzal ich zo zabehaných koľají svojho života.
Napríklad v desiatej kapitole dáva Duch Svätý Petrovi neuveriteľné videnie, ktorým mu oznamuje, že už viac nemá považovať pohanov za nečistých. Neskôr Petra zavolajú do domu pohanského vojaka Kornélia. A keď tam Peter ohlasuje radostnú zvesť, na Kornélia a celú jeho rodinu zostúpi Duch Svätý. Peter tak zisťuje, že moc vzkriesenia môže zmeniť každého, dokonca aj pohana!

Spoločné stolovanie
Pri čítaní Skutkov apoštolov si určite všimneš, že mnohí prví kresťania žili v komunitách. Spolu sa modlievali, spoločne jedávali a delili sa o materiálne prostriedky tak, aby nikto z nich netrpel núdzu. My dnes vo väčšine našich farností takto nežijeme, Boh nás však povolal ako jedno telo a my toto telo upevňujeme a posilňujeme tým, že spolu trávime čas. Spoločné stolovanie s rodinou alebo priateľmi je krásny spôsob, akým sa dá pokračovať v oslave vzkriesenia. Nielenže tak plnšie vstupujeme do radosti tohto obdobia, ale túto radosť zároveň aj šírime a odovzdávame druhým. Okrem toho, všimol si si, ako často jedával Ježiš so svojimi apoštolmi po svojom zmŕtvychvstaní (pozri Mk 16, 14 – 18; Lk 24, 28 – 34. 36 – 43; Jn 21, 9 – 13)?
Ak teda už dlhšie odkladáš zoznámenie s novým manželským párom z kostola, teraz máš na to príležitosť. Skús ich osloviť po svätej omši. Alebo si chcel možno už dlhšie pozvať na večeru osamelého suseda zo svojej ulice. Urob to teda teraz! Nedovoľ, aby ti v tom zabránil tvoj nabitý program. Nemusíš predsa pripraviť nejaké zložité jedlo; ba nemusíte ísť ani k tebe domov – pokojne stačí, keď pôjdete do miestnej reštaurácie alebo pizzerie. To najdôležitejšie je, že budete spolu.
Toto spoločné stolovanie môžete ešte ozvláštniť tým, že všetkých prítomných požiadate, aby ostatným povedali o nejakom požehnaní či milosti, ktorú dostali minulý týždeň. Dokonca aj tí, ktorí nepraktizujú svoju vieru alebo neveria v Boha, radi ostatným povedia o niečom, za čo sú obzvlášť vďační. Ostatní sa zasa povzbudia pri počúvaní o požehnaniach druhých.

Príprava na Zoslanie Ducha Svätého
Veľkonočné obdobie vrcholí Turícami, veľkým dňom, keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov. A s príchodom Ducha dostali aj množstvo darov, vďaka ktorým dostali zvláštnu silu a viac sa navzájom zblížili.
Počas deviatich dní od Ježišovho nanebovstúpenia do Turíc býva zvykom modliť sa novénu k Duchu Svätému. Slovo „novéna“ vlastne pochádza z latinského slova novem, ktoré znamená „deväť“. Tieto dni sú ideálnym časom na modlitbu k Duchu Svätému. Môžeme ho pritom prosiť, aby sme si viac uvedomovali jeho prítomnosť v našom živote. Ak sa ti možno aj teraz zdá, že tvoja modlitba je akási suchá alebo že tvoja viera nie je taká pevná ako kedysi, počas týchto deviatich dní pros Boha, aby ti dal viac svojho Ducha – tak ako to urobil pri tvojom krste a birmovaní.
Taktiež môžeš počas tohto obdobia prosiť Ducha o zvláštne dary – napríklad tie, ktoré sú vymenované u proroka Izaiáša (11, 1 – 2) alebo v Prvom liste Korinťanom (12, 4 – 11). Alebo môžeš prosiť o nejaké konkrétne „ovocie Ducha“, o ktorom sa hovorí v Liste Galaťanom (5, 22 – 23). Skús v modlitbe uvažovať nad tým, čo najviac potrebuješ, a pros Boha, aby ti dal to, čo pokladá za najpotrebnejšie on. Možno je to dar uzdravovania alebo modlitby príhovoru. Možno ti chce dať viac múdrosti alebo sebaovládania či vľúdnosti. Neboj sa prosiť! Boh je štedrý. Ako napísal prorok Joel, Boh chce vyliať svojho Ducha na každé telo (porov. Joel 3, 1; Sk 2, 17). To teda znamená, že ho chce vyliať aj na teba!

Obdobie milosti
Boh ťa chce počas tohto Veľkonočného obdobia priviesť bližšie k sebe. Môže sa stať, že k tebe príde skrze niektorý zo spôsobov, ktoré sme práve predstavili. Alebo sa k tebe priblíži iným spôsobom, ktorý ti vnukne pri modlitbe. No nech sa už rozhodneš robiť čokoľvek, pamätaj na jedno: Veľkonočné obdobie je časom Božej milosti. Nie je len o tom, čo robíš ty. Je aj o tom, že Boh do teba vlieva viac svojho života. Je o moci Ježišovho vzkriesenia, ktorá mení tvoj život. Preto počas tohto Veľkonočného obdobia zväčši svoje očakávania! Kristus vstal z mŕtvych a je ti nablízku. „Pane, otvor nám srdce, aby sme prijali všetko, čo nám chceš dať!“

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt