číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Odhalený nepriateľ
Ako môžeme vyhrať duchovný boj
diakon Keith Strohm


 

„On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet“ (Jn 8, 44).

Diabol je klamár.
A teraz si tú vetu prečítaj znova. Tentokrát si však všimni to krátke slovo uprostred. Diabol klamstvá nielen hovorí. Nie je len šíriteľom nejakých falošných správ či niekým, kto sa vyhýba hovoreniu pravdy preto, aby seba (alebo druhých) ušetril nejakého trápenia alebo nepríjemnosti. On neklame len preto, že je to akási súčasť jeho veľkej stratégie zla.
Diabol klame preto, lebo vo svojej rebélii voči Bohu si skazil svoju prirodzenosť. Absolútne odmietol toho, ktorý je Pravda. Preto v ňom pravdy niet. V istom zmysle môžeme povedať, že jeho vlastnou identitou – jeho prirodzenosťou – je teraz lož a táto prirodzenosť sa stavia proti Bohu. Nepriateľ pohŕda Bohom, Božími vecami a najmä jeho deťmi. Rozhodol sa snovať proti nám plány a svojimi činmi sa stavať proti nám, pričom najväčšmi túži po tom, aby sme – zmätení jeho falošným svedectvom – odmietli Otcovo pozvanie k náprave, slobode a novému životu.
Sám Ježiš nazýva diabla otcom lži (pozri Jn 8, 44). Toto meno dostal na základe prvej lži v celom stvorení, ktorú povedal Eve v rajskej záhrade. Aj preto ho Ježiš nazýva „vrahom od počiatku“. Pre túto lož totiž naši prví prarodičia nechali vo svojich srdciach odumrieť nádej v svojho Stvoriteľa a uprednostnili seba pred Bohom. Tak do sveta vstúpili a v ľudských dejinách začali vládnuť hriech, utrpenie a smrť. Aj keď Ježiš satana porazil svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním, Zlý stále spriada svoju sieť lží a dúfa, že pred konečným zjavením Božieho kráľovstva, ku ktorému dôjde pri Ježišovom návrate, k sebe strhne čo najviac ľudí.

Boj a bojisko
Svätý Pavol v Liste Efezanom napísal: „Nečaká nás zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Pavol chápal, že pri svojom úsilí o svätosť sa dostávame do stretu nielen s prirodzeným poriadkom – pokušeniami, prekážkami a zraneniami, ktoré sú dôsledkom toho, že žijeme v nedokonalom, padlom svete –, ale aj so zlom pochádzajúcim z nadprirodzeného sveta. Pavol vedel, že aj keď Ježiš vydobyl víťazstvo nad satanom a jeho kráľovstvom, sily tohto kráľovstva ešte stále trápia a utláčajú všetkých veriacich a všetky spoločenstvá. Pritom dúfajú, že zabránia tomu, aby sa v našom živote prejavilo Ježišovo víťazstvo.
Keďže sa teda nachádzame uprostred boja, je v našom najlepšom záujme poznať bojisko. Z taktického hľadiska môže byť poznanie geografie miestnej krajiny v boji veľkou výhodou. A Písmo nám hovorí, že boj s týmto Nepriateľom a jeho lžami sa z veľkej časti odohráva v našom srdci.
My dnes slovom „srdce“ označujeme často oblasť pocitov a emócií. No boj, ktorého sme účastníkmi, nie je v prvom rade o našich pocitoch alebo emocionálne nabitých názoroch. Odohráva sa o čosi hlbšie. Vo Svätom písme sa slovom „srdce“ označuje jadro ľudskej osoby. My vidíme len povrch, vonkajšok, no „Pán vidí do srdca“ (1 Sam 16, 7).
Je ešte aj iné bojisko – myseľ. Písmo pritom na mnohých miestach používa termíny „srdce“ a „myseľ“ ako synonymá. V súčasnom sa však myseľ vníma len ako miesto myslenia, logického zdôvodňovania alebo poznania. No boj so satanom nie je len o nadobúdaní správnych vedomostí alebo o uvažovaní o správnom učení či o viere v správne dogmy. Je o chápaní toho, kto je Boh, kto je pre nás a kto sme my v ňom.

Jakubov príbeh
Ak Nepriateľ dokáže podviesť ľudské srdce, ak sa mu podarí spútať ho všelijakými druhmi hanby a odsúdenia, potom je človek náchylnejší na hriech a skôr odmietne Božie milosrdenstvo.
Počas svojej služby som bol svedkom tohto procesu mnohokrát; najlepšie som ho však videl na istom mužovi, s ktorým som sa pravidelne modlil. Jakub dlhé roky bojoval so závislosťou od pornografie. Stále znova a znova pristupoval k sviatosti zmierenia a hoci vždy dostal rozhrešenie a na rozumovej úrovni vedel, že mu Boh odpustil, predsa bol vo svojom srdci presvedčený, že Boh ho v skutočnosti nemiluje a že mu neodpustil.
V dôsledku tohto presvedčenia, ktoré sa zakladalo na lži o tom, kým je, Jakub napokon úplne prestal chodievať na spoveď. Až keď osobne prežil, že ho Ježiš miluje, a zakúsil uzdravenie v oblasti vnímania seba samého, vrátil sa k sviatostiam a – pomocou Božej milosti – zakúsil aj oslobodenie od svojej závislosti.

Čomu verím?
Ľudská bytosť je úžasné stvorenie. Boh nám dal rozum, vôľu, emócie, pamäť a predstavivosť. Tieto dary nám umožňujú poučiť sa z našich skúseností, chápať svet okolo nás a náležite naň reagovať. Dennodenne spracúvame prežívané udalosti, filtrujeme ich cez množstvo úsudkov, ku ktorým sme dospievame na základe minulých skúseností. Toto spracúvanie pritom silno ovplyvňuje naše zmýšľanie o sebe samých, o Bohu a o svete vôkol nás.
Náš Nepriateľ chce docieliť, aby sme dospeli k chybným úsudkom, a tak do nás vštepuje jednu lož za druhou dúfajúc, že im začneme veriť a prijímať ich do svojho vnútra. Napríklad človek, ktorý prežije sériu rozchodov, si tak môže začať myslieť, že nie je hoden lásky a že ho nikto nemôže mať rád. Nepriateľ využíva toto zranenie a pôsobí na tohto človeka prostredníctvom spomienok na jeho minulé rozchody – a robí to tak až dovtedy, kým daný človek neuverí tomu, že ho naozaj nikto nemôže mať rád.
Takisto sa nám môže stať, že so lžou „začneme súhlasiť“, aby sme sa ochránili pred bolesťou a ďalším utrpením. Inými slovami, prijmeme nejakú lož do svojho vnútra a začneme veriť, že v istom zmysle o nás naozaj platí. Napríklad človek, ktorý vyrastal v rozvrátenej rodine, v ktorej sa často stretal s posudzovaním, manipuláciou a týraním, môže uveriť, že nepotrebuje lásku. Takáto lož mu môže potom brániť otvoriť svoje srdce druhým.

Neboj sa!
Aby sme sa oslobodili od takejto spútanosti, musíme pochopiť, že Nepriateľ sa nás naozaj pokúša ovplyvniť. No tieto články v nás nemajú vyvolať strach. Majú nám pomôcť pochopiť, v akom boji sa nachádzame. Ježiš Kristus neustále hovoril: „Nebojte sa.“ Vedel, že jeho poslušnosť Otcovej vôli vydobyje víťazstvo nad satanom.
Pri krste Boh prišiel prebývať do tvojho vnútra skrze Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého. Pôvodca života – Otec, Syn a Duch Svätý – ťa vtiahol do svojho božského života. A tento život nemôže premôcť žiadna sila ani žiaden protivník. „A som si istý,“ píše Pavol, „že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 38 – 39).
Ježiš naozaj zvíťazil. Vidieť diabla za všetkým a žiť v strachu znamená uveriť lži. Prehliadať diabla a veriť, že nie je skutočný alebo že je len symbol zla, je takisto lož. Rozpoznávať svojho nepriateľa a pritom vedieť, kto si a čí si, to je múdrosť. Nie si bezbranný. Pán ti pripravil cestu a prostredníctvom svojej Cirkvi ti dáva zbrane potrebné na víťazstvo.

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt