číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Boh ťa zázračne utvoril
Kiež Božie pravdy premôžu diablove lži
diakon Keith Strohm


 

Čo myslíš, kto si? Ako podľa teba hľadí na teba Boh? Toto sú dve najpodstatnejšie otázky, ktoré si môžeme položiť. Ovplyvňujú mnohé naše rozhodnutia a majú veľký vplyv na to, ako sa správame k ľuďom okolo seba.
No práve preto, že tieto otázky sú také dôležité, diabol vynakladá veľa síl na to, aby nám na ne dal nesprávne odpovede. Usudzuje, že ak sa mu podarí vložiť do nás negatívny obraz nás samých, budeme sa cítiť nehodní Božej lásky. A ak nás presvedčí, že Boh nás nemiluje, nebudeme sa toľko venovať hľadaniu Pána.
V tomto článku diakon Keith Strohm rozoberá predovšetkým tri lži nepriateľa: že Bohu na nás nezáleží, že nie sme hodní jeho pozornosti a že nás požehná až vtedy, keď budeme dokonalí. Po rozobratí týchto lží ponúka jasné a povzbudivé vysvetlenie právd, ktoré chce diabol prekryť. Kiež každý z nás verí viac tomu, čo hovorí Boh, než lžiam Zlého.

Prvá lož: „Nie som dôležitý“
Tí, čo zápasia so lžou o vlastnej nepodstatnosti a bezvýznamnosti, bojujú s akousi chudobou, zakorenenou v ich identite, a „malosťou“, ktorú vnímajú ako časť toho, kým sú. Možno sa za seba nehanbia a aj uznávajú, že majú nejaké skutočné dary a talenty, no sú presvedčení, že tieto dary sú nepodstatné v okolnostiach, v ktorých sa nachádzajú, alebo že nie sú dosť dôležité na to, aby si ich samých alebo ich dary dokázali iní všimnúť.
Ľudia zápasiaci s touto lžou môžu svoje dary zakopať alebo sa sťahovať do úzadia s presvedčením, že nie sú dôležití. Často prežívajú svoj život s prenikavým pocitom smútku, zatrpknutosti a hnevu, ktorý im prekáža v ich vzťahu s Bohom a s druhými.
Nepriateľ túto lož rád zaodieva do šiat pokory. My katolíci vieme, že by sme mali byť verní a pokorní. Pravá pokora však nespočíva v presvedčení, že sme nepodstatní, neviditeľní alebo že na nás nezáleží. Autentická pokora spočíva v prežívaní toho, že sme boli stvorení Bohom, bez toho, aby sme svojim darom a schopnostiam prikladali neprimeranú dôležitosť.

Pravda: „Boh si ma váži“
Boh osobne a dôverne miluje každého jedného človeka. „Nepredávajú sa dva vrabce za halier?“ pýta sa Ježiš. „A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov“ (Mt 10, 29 – 31). Pán si tvoj život všíma. Hľadí na teba tak pozorne a láskavo, že ti pritom počíta vlasy na hlave.
Ježiš nezanechal svoju nebeskú slávu kvôli nejakému anonymnému ľudstvu. Nevydal sa mučeniu, bitiu a ukrižovaniu pre nejakú ideu. Keď Ježiš visel na kríži, jeho oči sa upierali na teba a na kľukatú cestičku tvojho života. Keď ho ukladali do hrobu, on vo svojom tichom objatí držal tvoje hriechy. A po zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení zaniesol tvoje meno do samého srdca Najsvätejšej Trojice. Tak sa naplnilo to, čo vyhlásil prorok Izaiáš dlhé roky pred Kristovým príchodom: „Hľa, do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 16).
Boh si nás však nevšíma a nemiluje nás preto, že by sme boli niečím výnimoční. My sme výnimoční preto, že si nás Boh všíma a miluje nás. Vďaka nemu nie sme nikdy neviditeľní a nikdy ani nebudeme prehliadaní.
Skús na seba hľadieť tak, ako na teba hľadí Boh, nie tak, ako si myslíš, že na teba hľadia druhí. Pochop, že žiaden človek, ktorý kedy žil a ktorý kedy bude žiť, nemohol, nemôže a nebude môcť odpovedať na Božiu lásku presne tak ako ty. Ty si neopakovateľný dar, ktorý Boh ponúka svetu ako znamenie svojej dobroty a starostlivosti.

Druhá lož: „Som príliš skazený na to, aby ma Boh zachránil“
Satan nám často predkladá rôzne pokušenia a podnecuje nás rozumovo si odôvodniť, prečo podľahnúť danému pokušeniu v našom prípade neznamená spáchať hriech. No keď potom tomuto pokušeniu naozaj podľahneme, satan cúvne, obráti sa proti nám a začne nás obviňovať. Akoby nám hovoril: „Ó, človeče... nemôžem uveriť, že si to naozaj spravil. Boh ti to nikdy neodpustí. A keby ti to aj odpustil, tak kňaz, ktorému sa budeš spovedať, ťa odsúdi.“
Raz to ktosi vyjadril aj takto: „Nepriateľ pozná tvoje meno – no predsa sa rozhodol volať ťa po hriechu, nie po mene.“ Prečo to robí? Pretože nás chce uviesť do lži a presvedčiť nás, že sme tým, čo sme spáchali (alebo čo nám urobili druhí). A keď tomu potom uveríme, zahalí nás do hanby.
Pre toto zahanbenie sa následne zameriavame na svoju nehodnosť. V istom zmysle sa tým necháme tak zaslepiť, že my sami rozhodneme za Boha, ako by sa k nám mal zachovať. Túto lož sprevádza aj obviňujúci hlas, ktorý nám v srdci našepkáva, že „nie sme dobrí“, že „sme hlúpi“ a že „si nezaslúžime byť milovaní“.

Pravda: „Boh sa zo mňa teší“
Boh Otec sa z teba teší! Tento výrok sa ti môže zdať ešte šokujúcejší ako výrok: „Boh ťa miluje!“ Mnohí z nás totiž premýšľajú o láske k Bohu len v akejsi teoretickej rovine. No to, že sa Boh z teba teší, je čosi oveľa dôvernejšie, jasnejšie a osobnejšie. Božia radosť nie je abstraktná. Keďže sa zo mňa teší, tak ma vidí a pozná. Je radikálne zaangažovaný do všetkých detailov môjho života.
Pouvažuj nad tým: nebeský Otec od chvíle tvojho počatia hľadel na teba s láskou. Nie preto, že by si urobil čosi hodnotné alebo že by si veril v správne veci, alebo že by si sa uchránil pred akoukoľvek poškvrnou – ale jednoducho preto, že si jeho stvorenie.
Žiaden tvoj skutok, žiadna tvoja myšlienka, žiadna tragédia alebo trauma, ktorú si prežil, nikdy nezmenila ani nič nezmení na láske, ktorou ťa Boh miluje. Ona je stála a nemeniteľná. Vykúpil ťa nie preto, že by si bol dobrý, ale preto, že on je dobrý. A táto jeho dobrota je večná.
Neboj sa teda k nemu rozbehnúť. Otvor mu svoje srdce a prijmi jeho dobrotu. Čaká ťa nový život. Odpočinok, úľava a neochvejná láska.

Tretia lož: „Musím byť dokonalý, aby som si zaslúžil Božiu lásku“
V našej kultúre sa produktivita – to, čím jednotlivec prispieva spoločnosti – kladie na vysoký piedestál. A to môže ovplyvniť aj náš vzťah s Bohom. Nepriateľ dokáže veľmi rýchlo využiť náš sklon posudzovať druhých, ba aj seba samých, podľa úspechov. Často sa stáva, že ľudia, na ktorých rodič alebo obaja rodičia kládli neprimerane vysoké nároky alebo ich prísne posudzovali, môžu vyrásť s myšlienkou, že uznania sa im dostane len vtedy, keď vykonajú niečo dokonale alebo do bodky splnia očakávania druhých.
Nepriateľ sa v rámci svojej stratégie snaží, aby sme si tento obraz náročného rodiča premietli na Boha. Pod vplyvom tejto lži začíname potom Boha vnímať ako chladného, neosobného, odmeraného sudcu, ktorý svoju lásku a uznanie prejavuje len tým, ktorí ho dokonale nasledujú. V dôsledku toho praktizujeme akési „kresťanstvo založené na výkonoch“, v rámci ktorého si myslíme, že si musíme zaslúžiť Božiu lásku, no zároveň že sa nám to nikdy nedarí.
Tí, čo trpia v dôsledku tejto lži, často cítia enormný tlak, aby všetko robili správne. Každé zlyhanie, každý hriech a každá nedokonalosť im môže spôsobovať nesmierne obavy a niekedy aj nesmierne silný pocit viny.

Pravda: „Boh ma miluje tu a teraz“
Moc viery je v Bohu, nie v nás. Áno, nevyhnutne potrebný je aj náš súhlas a naša spolupráca, no premieňajúca moc viery nepochádza z nás. Pochádza od Pána. To znamená, že my nie sme príčinou našej spásy, a tak spása nezávisí od našej dokonalosti, ale od dokonalej Božej lásky.
Nikto si nezaslúži ísť do neba alebo byť spasený len preto, že bol na zemi dobrý. Pavol ohlasuje pravdu, že „všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rim 3, 23). Spasení môžeme byť len skrze Kristove skutky, skrze jeho život, smrť, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie. Ničím z toho, čo robíme, nemôžeme Boha prinútiť, aby nás miloval ešte viac, ako nás miluje v tejto chvíli! A nemožno vykonať ani nič také, pre čo by nás Boh začal milovať menej.
Boh sa stretá s nami v takom stave, v akom sme, a miluje nás takých, akí sme práve teraz. Nie preto, akí jedného dňa možno budeme alebo akí sme boli v minulosti, ale preto, akí sme tu a teraz.
Božiu lásku si nemôžeš zaslúžiť. Boh ťa miluje takého, aký si, a túži ťa priviesť do hlbín svojho srdca. Jediné, čo na to treba, je tvoje áno.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt