číslo 8,  ročník 20, október 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Listy z domu
Stretnúť Boha v Písme


 

O Svätom písme písali mnohí svätí, no asi najvýstižnejšie sa o ňom vyjadril svätý Augustín: „Sväté písmo – to sú listy z domu pre nás.“ Augustín to mohol povedať na základe vlastnej skúsenosti. Sám sa obrátil po tom, čo počul hlas, ktorý ho pozýval „vziať a čítať“ Božie slovo. Keď Augustín otvoril Bibliu, oči mu padli na úryvok, ktorý hovoril o jeho nemorálnom živote. Zasiahlo ho to priamo do srdca a vďaka tomu začal konať pokánie. Tento „list z domu“ zmenil celý jeho život. A hoci naša skúsenosť so Svätým písmom nemusí byť taká dramatická ako Augustínova, aj my môžeme zakúšať, ako priamo sa nám Boh prihovára prostredníctvom Písma.
Tým, že je Písmo inšpirované Duchom Svätým, líši sa od akejkoľvek inej knihy. Môže nám prenikať až do srdca a zjavovať naše myšlienky a úmysly srdca (pozri Hebr 4, 12; Rim 11, 34). Môže prežiariť hmlu našej mysle plnej nepotrebných vecí a vniesť do nej svetlo – o nás samých, o Bohu alebo o živote, aký by sme mali viesť. No najlepšie na tom je, že nám môže pripomenúť, že patríme do Božej rodiny a že naším pravým domovom je nebo.
No načo je dobrý list z domu, keď si ho nikdy neprečítame? V tomto článku sa chceme bližšie pozrieť na to, ako môžeme v Písme počuť Boží hlas. Taktiež si pomenujeme niektoré nástroje, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť, čo nám Boh svojím slovom hovorí.

Urobiť priestor Božiemu slovu
Prvý krok je celkom jednoduchý – čítaj ho! Každý deň si vyhraď čas na čítanie Božieho slova. To však môže byť z rôznych príčin náročné. Život vie byť komplikovaný a plný rôznych povinností a niekedy nie je ľahké vyhradiť si na to nejaký presný čas. Alebo nám chýba disciplína a ten čas si jednoducho nechceme nájsť. Prípadne sa musíme postarať, aby nás pritom stále niečo nerušilo. Niektorí ľudia najradšej čítajú Písmo skoro ráno pri šálke kávy. Iní si zasa radšej sadnú k Písmu večer, keď je už všade ticho. A ďalší zasa najradšej zájdu do prázdneho kostola po tom, čo zavezú deti do školy alebo počas obednej prestávky. Na čase však až tak nezáleží; skôr na tom, či sme čítaniu Písma verní.
No nestačí urobiť si na to čas. Aby sme mohli Boha počuť, musíme sa stíšiť a počúvať. Počas dňa máme myseľ plnú rôznych starostí a povinností a ak tieto myšlienky neutíšime, môže nám ich vinou uniknúť to, čo nám chce Boh povedať, aj napriek tomu, že sa snažíme byť v tichu a modliť sa.
Podobný boj prežíval aj Augustín. Napísal:

Nechajme vo svojom živote malé miesto rozjímaniu, malé miesto tichu. Pozrime sa do svojho vnútra a všímajme si, či v ňom nie je nejaké príjemné miesto, v ktorom by sme boli slobodní od akéhokoľvek hluku a zbytočných myšlienok. Započúvajme sa do Božieho slova v tichosti a možno ho potom pochopíme.

Niekedy nevieme, nad akým úryvkom máme rozjímať. Je mnoho možností a všetky sú dobré. Môžeš sa napríklad rozhodnúť, že si pri modlitbe prečítaš liturgické čítania na príslušný deň alebo na nasledujúcu nedeľu. Prípadne si môžeš vybrať niektoré evanjelium, napríklad Markovo, a postupne každý deň rozjímať nad niekoľkými veršami z neho.
Nech si už vyberieš akýkoľvek úryvok, začni vzývaním Ducha Svätého: pros ho, nech je pri čítaní s tebou. Pros ho, aby ti pomohol pochopiť daný úryvok a vztiahnuť ho na svoj život. Niekedy ťa môže osloviť nejaké slovné spojenie alebo len jedno slovo. Inokedy môžeš pri čítaní pocítiť pokoj alebo nádej. Alebo možno niektorú myšlienku pochopíš celkom novým spôsobom. Pamätaj tiež na to, že aj keby si nepočul celkom nič, Boh aj tak koná v tvojom srdci vždy, keď sa ponáraš do jeho slova.

Nástroje, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť Písmo
Mechanici, opravári a tesári často opakujú frázu: „Na každú prácu treba použiť správny nástroj.“ Vedia, že prácu môžu urobiť rýchlejšie, ľahšie a efektívnejšie, ak majú správny kľúč, vrták či správnu pílu. Podobnou zásadou sa riadi aj kuchár, keď sa rozhoduje, ktorý nôž alebo panvicu použije.
Aj pri počúvaní Božieho hlasu v Písme máme k dispozícii niekoľko nástrojov a každý z nich je užitočný. Pozrime sa teraz na tri z nich. Možno časom zistíš, že tebe viac úžitku prináša ten alebo onen. No nech sa už rozhodneš akokoľvek, spomeň si, že Boh chce, aby si uspel! Žízni po tebe. Prahne po tom, aby ti skrze svoje slovo zjavil seba samého a naučil ťa naň odpovedať.

Ignaciánska meditácia
V 16. storočí španielsky jezuita Ignác z Loyoly začal ľudí učiť osobnejší spôsob čítania Písma. Ignác – zakladateľ rehole jezuitov – učil ľudí niekoľko krokov, pri ktorých mali používať svoju predstavivosť a vybavovať si jednotlivé biblické scény.
Prvý krok je vnútorne sa stíšiť a pozvať Ducha Svätého, aby bol v modlitbe s nami. Popros ho, aby ti pomohol pri čítaní viac spoznať Ježiša. Takáto modlitba ti môže pomôcť utíšiť srdce a odložiť bokom všetky rozptýlenia, ktoré by ti mohli prekážať.
Ďalším krokom je čítanie vybraného úryvku. Prečítaj si ho pomaly a dôkladne. Všimni si aj kontext daného úryvku – čo napríklad predchádzalo opísanej udalosti a čo po nej nasledovalo.
Potom si predstav miesto, na ktorom sa táto scéna odohrala. Ako vyzerá? Počuješ nejaké zvuky? Cítiš nejakú vôňu alebo pach? Akú náladu majú ľudia a aké výrazy sa im zračia na tvárach? Keď napríklad čítaš príbeh o tom, ako Ježiš kráčal po vode (Mt 14, 22 – 33), predstav si, že si v tej loďke aj ty. Cítiš na svojej tvári silný vietor a prudký lejak? Čo robia ostatní apoštoli? Ba môžeš si predstaviť seba samého aj na mieste niekoho konkrétneho z tejto scény – možno Petra alebo iného apoštola.
Po tom, čo si predstavíš túto scénu, začni sa zhovárať s Pánom. Ak sa ťa niečo dotkne alebo ťa zaujme, povedz o tom Ježišovi. Alebo sa ho opýtaj, prečo to tebou otriaslo alebo ťa to dojalo. Tak môžeš začať premýšľať o svojom vlastnom živote. Možno ťa Ježiš pozýva „vykročiť z loďky“, no ty sa bojíš, že ťa nezachráni, keď sa začneš topiť. Možno pochybuješ o tom, že Boh sa o teba stará. Buď úprimný a povedz Pánovi, ako sa cítiš.
Napokon zostaň v tichu a počúvaj, či ti niečo nehovorí. Možno potom pocítiš túžbu zapísať si tento svoj zážitok alebo o ňom niekomu povedať.

Lectio divina
Za lectio divina, teda „posvätné“ či doslova „božské čítanie“ vďačíme púštnym otcom a mníchom ranej Cirkvi. Toto starobylé duchovné cvičenie má (obvykle) päť krokov. Aj pri lectio divina, samozrejme, začni vzývaním Ducha Svätého a prosbou, aby bol s tebou.
Najskôr si pomaly a dôkladne prečítaj úryvok z Písma (lectio). Môžeš si pritom pomôcť aj poznámkami pod čiarou alebo nejakým katolíckym komentárom. Potom zostaň určitý čas pri verši alebo slovnom spojení, ktoré ťa oslovuje, a v tichu rozjímaj nad jeho významom (meditatio). Dovoľ, aby tieto slová prenikli do tvojho srdca. Potom sa v modlitbe s Bohom zhováraj o tomto úryvku (oratio). „Pane, ako sa tento verš týka môjho života?“
Cieľ lectio divina však presahuje čítanie a chápanie Božieho slova; jeho cieľom je umožniť ti stretnutie so samým Bohom. Preto sú dôležité aj ďalšie dva kroky. Najskôr v tichosti srdca spočívaj v Božej prítomnosti a kontempluj dobrotu, ktorú ti Boh preukázal vo svojom slove (contemplatio). Potom sa rozhodni, ako odpovieš na to, čo ti ukázal (operatio). Ako budeš žiť toto slovo, ktoré práve pre teba ožilo?

Modlitba žalmov
Modlitba žalmov je jedným z najstarších spôsobov modlitby s Písmom. Medzi stopäťdesiatimi žalmami Písma sú prosebné modlitby, náreky, vďakyvzdania, chvály i modlitby preniknuté kajúcnosťou. Tieto starobylé modlitby sú dôležitou súčasťou liturgie Cirkvi, no môžeš sa ich modliť aj ako formu osobnej modlitby – na spôsob rozhovoru s priateľom.
Pravé priateľstvo znamená, že môžeš byť pri druhom človekovi sám sebou. Nemusíš sa báť prejaviť, kým si. Je teda dobré, že vieme, že Ježiš aj nás nazval svojimi priateľmi (pozri Jn 15, 15). Nechaj sa preto viesť žalmami a prostredníctvom nich predkladaj Pánovi svoje bremená, starosti, sklamania, ale aj svoju radosť a vďaku.
Modlitba žalmov má dve výhody: nielenže ti pomáha prihovárať sa Bohu, ale umožňuje ti aj počuť jeho hlas. Možno budeš vnímať, že Boh používa nejaký konkrétny verš, aby ti povedal slovko útechy alebo povzbudenia. Alebo ti možno zjaví čosi o náročnej situácii, ktorú prežívaš, prípadne ti pomôže rozpoznať hriech, ktorý potrebuješ oľutovať a požiadať Pána o jeho odpustenie. A možno do teba vleje nádej, že z nejakej ťažkej alebo tragickej situácie vyťaží dobro.

Silné puto
Ako každý list, ktorý dostaneš od nejakého priateľa, dokáže prehĺbiť vaše vzájomné puto, tak vždy, keď sa modlíš spolu s Písmom, približuješ sa väčšmi k Bohu. Každý verš o čosi viac uháša tvoj smäd. Deje sa to preto, lebo nečítaš obyčajnú knihu; čítaš list z domu. A nielen to; čítaš slová, ktoré prinášajú život. Ak si teda nájdeš čas a „vezmeš a budeš čítať“ Písmo, buď si istý, že Duch Svätý ti pomôže spoznávať čoraz hlbšie toho, ktorý nikdy neprestane žízniť po tebe.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt