číslo 9,  ročník 20, november 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Privlastni si dedičstvo, ktoré ti patrí
Ježiš ťa zahrnul nesmiernym množstvom milostí


 

Písmo hovorí, že v nebi na nás čaká dedičstvo, ktoré je hodnotnejšie než čokoľvek, čo by sme mohli dostať tu na zemi. Toto dedičstvo je „neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce“ a „uchováva sa pre nás v nebi“ (porov. 1 Pt 1, 4). To znamená, že tvoje meno je zapísané v Božom „testamente“, v Božej „vôli“. A pod tvojím menom je zapísané, aké bohatstvo na teba čaká, predovšetkým oslobodenie od každého hriechu a hanby. Je tam tiež zapísané tvoje „miesto“ v nebi, ktoré ti pripravil sám Ježiš (Jn 14, 2), miesto, na ktorom sa budeš tešiť z plnej dôstojnosti a hodnosti Božieho syna či Božej dcéry. No najlepšie na tom všetkom je to, že tam budeš môcť vidieť z tváre do tváre Ježiša a budeš ho s láskou uctievať a klaňať sa mu.
Ako si môžeš byť istý tým, že ti Boh chce dať také úžasné dedičstvo? Vďaka tomu, že ti už niečo z neho dal! Svätý Pavol hovorí, že dar Ducha Svätého je „závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si [Boh] získal“ (Ef 1, 14). Len si to predstav: všetka tá láska, pokoj a požehnanie, ktoré si už dostal od Boha, sú len predchuťou toho všetkého, čo ťa čaká.
Svätá Katarína Sienská napísala: „Už samotná cesta do neba je nebom, pretože Ježiš povedal: ,Ja som cesta.‘“ A tak keď putujeme do nášho nebeského domova, už ho istým spôsobom aj zakúšame.
V tomto článku sa chceme bližšie pozrieť na niektoré spôsoby, ktorými sa môžeme zmocniť čo najväčšej časti tohto nášho dedičstva. Chceme prísť na to, ako môžeme začať žiť ako občania neba už tu na zemi, vo svojom bežnom živote.

„Verím“
„Verím v Boha Otca.“ Toto vyznávame pri každej nedeľnej svätej omši vo Vyznaní viery a väčšinou to tak aj naozaj je. No niekedy sa možno cítime ako muž, ktorý na Ježiša zvolal: „Verím, pomôž mojej nevere“ (Mk 9, 24).
Obzvlášť to môže platiť o našej viere v prisľúbenia neba. Požiadavky nášho každodenného života môžu priťahovať našu pozornosť na pozemský domov tak veľmi, až celkom stratíme zo zreteľa ten nebeský. Alebo, čo je ešte horšie, naše životné skúšky nás môžu tak zdeptať, až si začneme myslieť, že Boh možno nemá s nami dobrý, dokonalý a večný plán, ako sme si pôvodne mysleli. Začneme sa totiž považovať za príliš slabých alebo hriešnych na to, aby sme boli hodní neba.
Preto je také dôležité, aby sme deň čo deň s vierou vyznávali: „Verím, že nám Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie otvorili nebo. Dôverujem Ježišovi, že naplní všetky prisľúbenia – aj svoj sľub, že nás vezme k sebe. Som pevne presvedčený/á, že ak sa budem usilovať zostať blízko pri Ježišovi, jedného dňa sa s ním i so všetkými svojimi drahými stretnem v nebi.“
Pri Poslednej večeri Ježiš svojim učeníkom povedal, že im ide do neba pripraviť miesto a že sa „raz vráti“ a vezme ich so sebou, aby boli aj oni mohli byť tam, kde bude on (pozri Jn 14, 2 – 3). Na toto prisľúbenie sa môžeme spoliehať bez ohľadu na to, ako sa cítime. Uver teda, že Ježiš ti práve teraz pripravuje miesto. Ver, že ti túži dať dar večného života – a to ešte viac, než ho ty túžiš dostať!
Ak si budeš túto vieru v nebo pestovať a chrániť, bude pre teba jednoduchšie prežívať pokoj tu na zemi. Budeš nachádzať viac radosti, nádeje a uspokojenia v prežívaní života, ktorý ti Boh dal. Budeš tiež nachádzať viac sily na premáhanie pokušení a budeš mať aj viac trpezlivosti so sebou – a aj s druhými. Už tu na zemi budeš žiť nebeským životom!

Neprestávaj bojovať!
Poznanie, že nás čaká večné dedičstvo, nás tiež môže motivovať žiť už teraz na radosť nebeskému Otcovi. Vedomie, že našou pravou vlasťou je nebo, môže posilniť našu túžbu „umŕtvovať“ tie časti nášho ja, ktoré nás pútajú len k tomuto svetu: „smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba“ (Kol 3, 5).
Tento boj proti hriechu sa oplatí viesť, pretože každým víťazstvom, ktoré vybojujeme, sa väčšmi približujeme k nebu. Spomínaš si na to, ako bol Ježiš pokúšaný na púšti? Svätý Lukáš hovorí, že po tom, čo Ježiš prežil túto skúšku, vrátil sa späť „v sile Ducha“ (Lk 4, 14). To isté sa deje s nami vždy, keď sa vzoprieme pokušeniu: prijímame viac Ducha Svätého. On nás napĺňa svojou milosťou a posilňuje nás, aby sme mali silu v ďalších bojoch, ktoré nás čakajú.
Všakže je povzbudivé vedieť, že nie si v tomto boji sám? Aj tvoja túžba nezhrešiť je znamením toho, že Duch Svätý v tebe vzbudzuje túžbu po nebi, teda po mieste, na ktorom už nebude hriechu ani hanby.
Aj keď upadneš do hriechu, môžeš nachádzať útechu v tom, že Boh ti neodobral nárok na tvoje dedičstvo. Áno, možno ho pre hriech nedokážeš vnímať tak jasne ako predtým, no Boh má s tebou stále rovnaký zámer, stále ťa miluje a nesmierne túži byť s tebou. On je pripravený odpustiť ti vždy, keď sa k nemu obrátiš, aj keby to bolo sedemdesiatsedem ráz. Je ochotný a pripravený uzdraviť ťa vždy, keď za ním prídeš so svojimi zraneniami. On je pripravený objať ťa; musíš len urobiť krok smerom k nemu.
Nenechaj sa teda znechutiť; radšej buď úprimný k Pánovi a postav sa zoči-voči svojim hriechom. Každý večer pros Ducha Svätého, aby ti pomohol uvidieť to, v čom si v ten deň zlyhal. V ktorých situáciách si mohol byť láskavejší vo svojich myšlienkach, slovách a skutkoch? Nezanedbal si nejaký dobrý skutok, ktorý si mohol urobiť? Prednes to Pánovi a popros ho odpustenie. Spomeň si, Boh ti nikdy neodmietne preukázať svoje milosrdenstvo.
Daj si tiež záležať na pravidelnom pristupovaní k sviatosti zmierenia. Dovoľ, nech ťa očisťuje milosť tejto sviatosti. Nech ťa sám Ježiš v osobe kňaza uistí o tom, že ti úplne odpúšťa všetky tvoje hriechy. Aj toto je súčasť tvojho nebeského dedičstva – čisté svedomie a odstránenie každej prekážky, ktorá ťa oddeľuje od Boha.

Nepoddávaj sa strachu
Svätý Pavol sa počas svojich misijných ciest často ocitol na pokraji smrti. Na jednom mieste Druhého listu Korinťanom popisuje tieto svoje dobrodružstvá takto:

„Od Židov som päť ráz dostal štyridsať bez jednej, tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských hlbinách; často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi“ (11, 24 – 26).

Hoci však Pavol žil v takomto tieni smrti, neprežíval strach. Dokonca Filipanom napísal: „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás“ (Flp 1, 21. 23 – 24).
Pavol to mohol povedať, pretože hlboko veril v to, čo nám Ježiš vydobyl svojou smrťou na kríži. Veril Božím prisľúbeniam a vďaka tejto dôvere ho napĺňala odvaha a radosť.
Boh ti sľúbil rovnaké požehnania. Si občan neba. To znamená, že sa nemusíš báť smrti! Áno, každý z nás tvárou v tvár koncu svojho života prežíva určitú neistotu a obavy; to je prirodzená ľudská reakcia. No keď sa ťa zmocní takýto strach, môžeš sa obrátiť na Pána a povedať mu: „Pane Ježišu, túžim byť s tebou. Viem, že nebo je oveľa lepšie než tento svet. No predsa tu rád zostanem, koľko len ty budeš chcieť. Budem naďalej milovať ľudí, ktorých si mi dal, modliť sa za tých, ktorí s niečím zápasia, a podávať pomocnú ruku všetkým, ktorým môžem pomôcť.“

Vízia neba
Zatvor si oči a skús si predstaviť, aké by to asi bolo, keby si do neba vstúpil teraz. Predstav si, ako prechádzaš zo sveta, v ktorom si trpel a v ktorom si bol len nedokonale milovaný, a vstupuješ do kráľovstva, v ktorom si milovaný dokonale a v ktorom už niet žiadnej bolesti. Predstav si, ako vidíš Boha z tváre do tváre a napĺňa ťa väčšia radosť, než akú si kedy prežíval na zemi. Konečne si doma!
Takéto dedičstvo na nás čaká v nebi. A toto dedičstvo je tvoje už tu a teraz. Boh už teraz prebýva tu, vo svojej Cirkvi, v kráse stvorenia, v tvojich blízkych a v tvojom srdci. Nikdy nezabudni, kto si: si občan neba. Nikdy nezabudni, čo pre teba Ježiš spravil: porazil smrť a otvoril ti brány neba. A nikdy nezabudni, že Boh ti túži povedať nasledujúce slová ešte viac, než ich ty túžiš počuť: „Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 43)!

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt