číslo 10,  ročník 20, advent 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Putovanie mudrcov
Radujme sa zo stretnutia s Ježišom


 

Na Prvú adventnú nedeľu sme tento rok počúvali o prisľúbení proroka Izaiáša, že v budúcnosti sa „všetky národy“ pripoja k veľkému sprievodu, ktorý bude vystupovať na vrch Sion, aby sa tam v jeruzalemskom chráme poklonil Pánovi (Iz 2, 2). Celé stáročia si Izraeliti pevne uchovávali nádej, že jedného dňa bude „Pánov vrch s domom Jakubovho Boha“ nad všetko vyvýšený: Izrael sa stane takým slávnym, že doňho budú prúdiť všetky národy.
Pozrime sa teraz na ďalšiu slávnosť vo Vianočnom období: dvanásty deň po sviatku Narodenia Pána oslavujeme sviatok Zjavenia Pána. Práve vtedy slávime naplnenie tohto Izaiášovho proroctva. V ten deň si pripomíname, že mudrci, reprezentujúci „národy“, si naozaj našli cestu do Pánovho domu.
No tým domom nie je nejaký veľkolepý chrám; je to dom jednoduchého tesára a jeho manželky. A nie je to ani vrch Sion; je to malé vidiecke mestečko Betlehem v Judei. A tohto novonarodeného kráľa si neprišli uctiť veľké zástupy, ale len pár ľudí. Okrem toho tento kráľ, na ktorého sa prišli pozrieť, nie je bohaté knieža, oblečené v drahých šatách a obklopené služobníkmi; je to malý chlapec so svojimi rodičmi.
Všetko je také obyčajné. No mudrcov predsa len pohľad na to naplní radosťou (pozri Mt 2, 10 – 11). Ich dlhé adventné putovanie sa skončilo prekvapivo, ale krásne. Stretnutie s Ježišom im zmenilo život.

Prečo putovať?
Prečo sa mudrci vydali na takú dlhú cestu? Panovalo presvedčenie, že nová hviezda alebo nejaké iné znamenie na nebi zvykne sprevádzať narodenie nového kráľa – zvlášť nejakého mimoriadne dôležitého kráľa. Keď teda uvideli nad Izraelom novú hviezdu, brali ju ako znamenie príchodu „novonarodeného židovského kráľa“ a rozhodli sa, že mu pôjdu vzdať úctu (pozri Mt 2, 1 – 2).
Títo mudrci pravdepodobne usúdili, že Herodesovi Veľkému, panujúcemu „židovskému kráľovi“, sa narodilo ďalšie dieťa, ktoré sa rozhodol urobiť svojím oficiálnym dedičom. Herodes mal už v tom čase minimálne pätnásť detí. Bol známy tým, že často menil názor ohľadom toho, kto by mal byť jeho nástupcom, takže by mohlo byť reálne, že sa novonarodený kráľ narodil až teraz. V každom prípade sa však z úctivosti – a možno aj trochu zo zvedavosti – rozhodli urobiť akúsi diplomatickú cestu, privítať toto dieťa a dať mu dary, zodpovedajúce jeho hodnosti.
Predstav si, ako sa mudrci museli cítiť, keď prišli do Jeruzalema. Namiesto dvora tešiaceho sa z nového dediča Herodesovho trónu našli kráľa, ktorému sa žiadne ďalšie dieťa nenarodilo. Ich prítomnosť ho navyše len znepokojila a rozrušila. Rozrušila dokonca celý kráľovský dvor (pozri Mt 2, 3). Ich príchod a zvesti o novom kráľovi znepokojili Herodesa až natoľko, že zvolal zvláštnu radu náboženských radcov, ktorá mala prísť na to, o aké dieťa ide.
Potom však prišlo ešte jedno prekvapenie: Herodes mudrcov požiadal, aby našli to dieťa a potom sa vrátili a porozprávali mu o ňom – údajne preto, aby „sa mu mohol ísť pokloniť aj on“ (porov. Mt 2, 8). To bola nezvyčajná požiadavka. Herodes predsa mohol vyslať vlastnú delegáciu, zvlášť keď zistil, že to dieťa sa narodilo v Betleheme (pozri Mt 2, 5). Mudrci mohli vycítiť, že Herodes čosi plánuje. Možno ho upodozrievali z toho, že má za lubom niečo nekalé. A tak – majúc sa pred ním na pozore – od neho odišli a dychtivo hľadali ďalej novonarodeného vládcu, ktorý mal „spravovať… Izrael“ (2, 6). A ich vytrvalosť sa im vyplatila.

Stretnutie s Ježišom
Keďže Betlehem leží len asi desať kilometrov na juh od Jeruzalema, cesta tam mudrcom trvala pravdepodobne len niekoľko hodín. Preto keď prišli pred dvere Jozefovho a Máriinho príbytku, mali svoje čudné stretnutie s Herodesom ešte stále čerstvo v pamäti. No všetku ich ostražitosť a únavu nahradila radosť, keď ich Mária – pravdepodobne sama zmätená ich príchodom – nechala vojsť a dovolila im pozrieť sa na dieťa (pozri Mt 2, 10).
Dokážeš si predstaviť ten výjav? Mladá matka z malého mesta otvára dvere. Pred nimi však stoja urodzení muži z ďalekých krajín a pýtajú sa na nejakého kráľa. Celá tá scéna je zároveň podivná i úžasná.
Predstav si tiež, o čom sa asi zhovárali. Mudrci zrejme najskôr vysvetlili, čo tam robia. Porozprávali o dlhom putovaní zo svojich vlastí, povedali o Herodesovom znepokojujúcom prijatí a jeho čudnej prosbe, aby sa naňho dôkladne vypytovali a potom mu všetko vyrozprávali. Mária potom doplnila ďalšie chýbajúce kúsky tejto mozaiky svojím rozprávaním o návšteve anjela, o Alžbetinom – a aj svojom vlastnom – zázračnom tehotenstve a všetkých rôznych úžasných udalostiach, obklopujúcich Ježišovo narodenie. Možno im tiež Jozef porozprával o tom, ako sa mu vo sne zjavil anjel a presvedčil ho, aby si Máriu vzal za ženu.
Pohľad na dieťa a slová Máriiných príbehov urobili na mudrcov veľký dojem. Boli dokonca až takí dojatí, že „padli na zem a klaňali sa mu“ (Mt 2, 11). Boli teda prvými pohanmi, ktorí uverili v Krista.
To, čo v tomto dome videli a počuli, im muselo otvoriť oči. Pochopili, kto je Boh, a spoznali nečakaný spôsob, akým sa Boh rozhodol prísť a spasiť svoj ľud. Ako Zachariáš a Mária s bázňou obdivovali to, že Boh si vybral pokorných a ponížených ľudí ako oni, aby priniesol ľudstvu vykúpenie, tak boli mudrci zaskočení, že našli Spasiteľa Izraela v takomto skromnom prostredí. No i tak padli na zem a klaňali sa Ježišovi. Naozaj stretli novonarodeného Kráľa Židov. A ich život už od tej chvíle nebol nikdy taký ako predtým.

Poď a pozri sa
Mudrci v istom zmysle naozaj reprezentujú nás všetkých. My sme tie „národy“, o ktorých Izaiáš prorokoval, že budú v zástupoch prúdiť k Pánovi. Počas Adventného obdobia Boh každého jedného z nás volá stretnúť sa s Ježišom, skloniť sa pred ním, klaňať sa mu a vydať mu poklady svojho srdca. Ježiš nás pozýva do svojho prostého príbytku v Betleheme, kde uvidíme jeho pokoru a slávu. A tam, podobne ako mudrci, ho môžeme adorovať a vďačne a ochotne mu odovzdať svoj život.
Prijmime toto pozvanie! Ak to urobíme, uvidíme Dieťa, zrodené z Boha. Uvidíme pravého Kráľa, ktorého vláda sa zakladá na láske a milosrdenstve, na pokore a službe. Uvidíme, že všemohúci Boh prišiel na svet zachrániť stratených. On prišiel zachrániť nás.
A čo nám povie Mária, keď spolu s mudrcmi vstúpime do jej domu? Rozpovie nám príbeh o Božej láske, láske, ktorá je taká silná, že je pre nás ochotná ísť až na kríž. Porozpráva nám o tom, že táto láska nie je len nejaká teória alebo suchá pravda; je to osobná láska, ktorú chce dať Boh zakúsiť každému jednému z nás. Ona nám povie, že aj naša cesta viery môže byť podobne náročná ako tá jej. Napriek tomu však stojí za to kráčať po nej, priniesť akékoľvek obety a prekonať akékoľvek problémy. A povie nám, že jej syn je hoden nášho zvelebovania a chvály.

Poď a klaňaj sa
Vianoce by nás mali prekvapiť – tak, ako prekvapili mudrcov. Mali by nás zmeniť tak, ako Zachariáša zmenilo jeho stretnutie s anjelom. A Vianoce by nás tiež mali naplniť radosťou – takou, akú prežívala Mária spolu s Alžbetou.
Tak ako všetci títo ľudia, aj ty si počas posledných týždňov putoval Adventom. Vianoce sa už blížia. Možno sa teraz môžeš na chvíľku zastaviť a popremýšľať nad tým, akým spôsobom ti počas tohto Adventného obdobia Boh zjavil, že je s tebou. Posilnil tvoju vieru, keď si pri ňom v tichu sedával? Ukázal ti svoju vernosť, keď si čítal adventné úryvky zo Svätého písma? Pohol tvoje srdce k tomu, aby si ho väčšmi zveleboval počas modlitby a svätej omše? Ak nevieš odpovedať, netráp sa. Nikdy totiž nie je neskoro nanovo ho začať hľadať.
Hľadaj teda Ježiša spolu s mudrcmi. On chce, aby si ho na tomto svojom putovaní viery našiel. Čaká ťa pri svätej omši aj vo sviatosti zmierenia, v modlitbe aj vo Svätom písme, ba dokonca aj v najobyčajnejších činnostiach, akými sú varenie, pranie a balenie darčekov – tak ako bol pri Márii počas jej služby Alžbete.
Kiež v každom okamihu tohto putovania budeš pociťovať v sebe túžbu klaňať sa Ježišovi tak, ako sa mu klaňali mudrci. Použi svoju predstavivosť. Tvojimi pokladmi nie sú zlato, kadidlo a myrha, ale tvoja láska, viera, dôvera i tvoje slabosti. Kľakni si k jasličkám a popros Ducha Svätého, aby ti pomohol uvidieť Boha, ktorý ťa prišiel zachrániť a spasiť.
Keď to urobíš, zistíš, že v tebe rastie vďačnosť, láska a chvála. A s radosťou budeš prinášať tieto svoje poklady Ježišovi, svojmu Spasiteľovi.
Takto vyzerá skutočné uctievanie Boha. Tak teda poďme, klaňajme sa mu.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt