číslo 1,  ročník 21, január 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Aby všetci jedno boli
Sestra Karola Vajdiarová, SCM


 

V Cirkvi každý rok od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý v roku 1908 inicioval páter Paul Wattson, SA.
Pred rokom bolo v tomto časopise publikované nádherné svedectvo obety života za jednotu kresťanov talianskej trapistky Márie Sagheddu. Avšak aj v našej krajine a v susednom Česku je kongregácia, ktorá sa modlí za jednotu kresťanov: Kongregácia sestier svätého Cyrila a Metoda, ktorá má svoje korene na moravskom Velehrade a jej hlavným heslom sú slová Ježišovej veľkňazskej modlitby: „Aby všetci jedno boli.“
Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, sú žiarivým príkladom apoštolov jednoty: ako hlásatelia evanjelia ešte nerozdelenej Cirkvi čerpali z bohatej byzantskej tradície a na území Veľkej Moravy vykonávali svoju misijnú činnosť v plnej jednote s Rímom. Patria teda k obidvom cirkevným tradíciám a stali sa mostom medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou, zvlášť pre slovanských kresťanov.
Vznik Kongregácie je jedným z plodov oživeného hnutia za jednotu kresťanov z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorého medzinárodným i celocirkevným strediskom a ideovým spojivom sa stal Velehrad s olomouckým arcibiskupom ThDr. Antonínom Cyrilom Stojanom, neúnavným propagátorom cyrilo-metodskej idey jednoty kresťanov vo viere, najmä slovanských, a iniciátorom svetových unionistických kongresov, ktoré sa usporadúvali na Velehrade od roku 1907.
Na podporu svojho unionistického úsilia založil arcibiskup Stojan Apoštolát svätého Cyrila a Metoda, ktorého členovia boli ochotní modlitbou, prácou, obetami i hmotne prispievať k dielu zjednotenia. Mal v úmysle založiť rehoľnú kongregáciu, ktorá by sa zapojila modlitbou, charitatívnou a pastoračnou činnosťou do unionistického úsilia Cirkvi. Skôr ako by zrealizoval tento svoj zámer, zomrel (v roku 1923). Smrťou arcibiskupa Stojana ale „neumrela“ jeho vznešená myšlienka. V roku 1924 sestra III. rádu svätého Dominika Mária Ružena Nesvadbová založila Cyrilo-metodskú družinu, ktorá sa venovala charitatívnej činnosti, výchove detí a mládeže a ekumenizmu, ktorý zahŕňal modlitby, obety a prípravu členiek na misie medzi slovanskými národmi, zvlášť v Rusku. Okrem toho viedli exercičný dom Stojanov na Velehrade, kde až do roku 1936 prebiehali unionistické kongresy – teológovia a odborníci z Východu i Západu hľadali cestu k zjednoteniu Cirkvi vo viere. To bol základ pre vznik nového rehoľného spoločenstva. Kongregácia sestier svätých Cyrila a Metoda vznikla v roku 1928. Mladá rehoľa sa začala rýchlo a sľubne rozvíjať. Prvé rehoľné komunity vznikli na Velehrade a v Brne.
Už po piatich rokoch svojej existencie, teda v roku 1933, prišli – na pozvanie vtedajšieho nitrianskeho biskupa Karola Kmeťku – prvé sestry aj na Slovensko a začali pôsobiť v Považskom Podhradí, Žiline a Turzovke. Činnosť sestier bola sociálna a charitatívna – starostlivosť o mentálne postihnuté deti, mládež a dospelých a o deti a mládež zo sociálne slabších rodín.
V súčasnosti sú sestry na Slovensku v troch rehoľných komunitách – v Turzovke, Bratislave a Seredi.
V duchu apoštolskej činnosti svätých Cyrila a Metoda sa zapájame svojimi modlitbami, obetami a apoštolátom do ekumenického úsilia Cirkvi o duchovné zblíženie a zjednotenie najmä slovanských kresťanov.
Táto charizma je stále aktuálna. Modlime sa so svätým Cyrilom, aby Pán rozmnožil svoju Cirkev a všetkých jej členov spojil v jednote ducha a urobil nás znamenitým ľudom, ktorý zotrváva v pravej viere:

„Pane, Bože môj, ty si stvoril všetky anjelské chóry a netelesné sily, rozpäl si nebesia a postavil si zem a všetko, čo jestvuje, vyviedol si z nebytia k bytiu; ty vždy vyslyšíš tých, čo plnia tvoju vôľu, čo sa ťa boja a zachovávajú tvoje prikázania; vyslyš moju modlitbu a zachovaj svoje verné stádo, na čelo ktorého si postavil mňa, svojho nesúceho a nehodného sluhu.
Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo sa ti rúhajú, a zveľaď svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj do jednoty, urob z nich znamenitý ľud, zjednotený v pravej viere a správnom vyznávaní a vdýchni im do sŕdc slovo svojho učenia. Lebo je to tvoj dar, že si nás nehodných prijal na hlásanie evanjelia svojho Krista, kým povzbudzujeme na dobré skutky a robíme, čo je milé tebe. Odovzdávam ti tých, ktorých si mi dal, veď sú tvoji. Spravuj ich svojou mocnou pravicou a kry ich ochranou svojich krídel, aby všetci chválili a oslavovali tvoje meno, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“

– Zo slovienskeho Života Konštantína

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt