číslo 5,  ročník 21, jún 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Podeliť sa o Kristovu lásku
Srdce učeníka misionára


 

Evanjelizácia. Slovo, ktoré nás možno znepokojuje a naháňa nám strach. Vieme, že ako kresťania by sme mali šíriť radostnú zvesť. No veľmi ľahko môžeme sami seba presvedčiť, že toto povolanie je určené pre iných – pre kňazov, misionárov, zasvätené osoby či laických misionárov. Veď oni predsa vedia o viere viac ako my a majú na to aj príslušné vzdelanie. A čím by sme vlastne mali začať my?
Ono to však nie je také náročné, ako si myslíš. V tomto čísle Slova medzi nami nám John a Therese Boucherovci predstavia štyri jednoduché spôsoby, akými sa každý môže podeliť so svojou vierou. Sú nimi: modlitba, starostlivosť, podelenie sa s vierou v rozhovore a odvážne pozvanie do spoločenstva naplneného vierou. Bucherovci sú učitelia, napísali viacero kníh a už dlhé roky sa aktívne podieľajú na evanjelizácii Cirkvi. Dúfame, že ich časom osvedčená múdrosť, vybraná z ich knihy Sharing the Faith That You Love (Ako sa podeliť o vieru, ktorú máš rád), ti pomôže roznietiť iskru túžby podeliť sa o svoju vieru a dodá ti odvahu a dôveru, že to dokážeš.
Božie pozvanie podeliť sa o svoju vieru sa môže objaviť s rastúcou obavou o dospelé deti alebo o synovcov a netere, ktoré nechodia do kostola. Možno sa ti Boh prihovára prostredníctvom nízkej účasti ľudí na svätej omši v tvojej farnosti alebo prostredníctvom správ o mladých ľuďoch, ktorí nevedia nájsť zmysel života. Možno ťa znepokojili prieskumy, ktoré ukazujú prudký pokles počtu katolíkov praktizujúcich svoju vieru.
Štatistiky či veci, ktoré si sám zažil alebo spozoroval, môžu byť podnetmi, ktorými ťa Boh volá nájsť nové spôsoby šírenia viery, ktorú miluješ. Ako však vykročiť a urobiť to, keď ti to pripadá také cudzie alebo náročné? Ako sa máš chopiť toho, čo Cirkev nazýva „novou evanjelizáciou“, a stať sa človekom, ktorého pápež František nazýva „učeníkom misionárom“?
Možno ti v tom pomôže jedna definícia evanjelizácie: „Evanjelizovať neznamená jednoducho vyučovať nejaké učenie, ale ohlasovať Ježiša Krista slovami a skutkami, čiže urobiť zo seba nástroj jeho prítomnosti a konania vo svete“ (Kongregácia pre náuku viery, Doktrinálna nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie). Preskúmajme teda, čo znamená byť nástrojom Kristovej prítomnosti, aby sme sa tak naučili lepšie deliť o svoju vieru.

Krstné povolanie
Prostredníctvom krstu si bol povolaný prijať Ježiša ako cestu, pravdu a život. Skrze Ducha Svätého, ktorého si prijal pri krste, si dostal silu žiť toto povolanie jednoducho, no dynamicky. Živé vody krstného prameňa nemajú stáť na mieste. Krst je totiž skutočnosť, ktorá stále trvá a pokračuje. Dáva ti silu hlásiť sa k Ježišovi v bežnom svete – zvlášť vtedy, keď k nemu privádzaš iných ľudí.
Možno si položíš otázku: „Ako by som mohol niekoho do Cirkvi alebo k Bohu priviesť ja? Veď ja nie som skúsený evanjelizátor!“ Nemusíš však byť skúsený; jediné, čo potrebuješ, je zakúsiť Ježišovu lásku. Pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium napísal: „Keď niekto osobne zakúsil Božiu zachraňujúcu lásku, nepotrebuje veľa času na prípravu, aby mohol ísť a hlásať“ ju (120).
Popravde, ty si už pravdepodobne svedčil o svojej viere tým, ako si sa staral v priebehu svojho každodenného života o druhých. Takéto situácie sa môžu stať ideálnymi príležitosťami, ktorými môžeme ľuďom pomôcť zakúsiť Ježiša novými spôsobmi. Ako hovorí pápež František: „Ak Cirkev túži zažiť hlbokú misijnú obnovu, je tu jedna forma ohlasovania, ktorá sa nás všetkých týka ako každodenná úloha. Je to sprostredkovanie evanjelia osobám, s ktorými sa stýkame, najbližším, ako aj neznámym“ (Evangelii gaudium 127, ďalej EG).

Pobádaní Duchom
Keď sa Ježiš dal pokrstiť v rieke Jordán, neponoril sa len do vody; ponoril sa aj do hlbín Otcovej lásky k nemu. Zakúsil, že jeho dušu zaplavuje moc Ducha Svätého a pobáda ho vykročiť a ísť do celého sveta:

„Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: ,Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie‘“ (Lk 3, 21 – 22).

Potom ho Duch Svätý poslal podeliť sa s každým o radostnú zvesť o Božej láske. Vieš si predstaviť, akí boli ľudia prekvapení, keď počuli Ježiša ohlasovať túto zvesť v synagóge v Nazarete – v meste, v ktorom vyrástol? Keď im hovoril, že sa na ňom naplnilo Izaiášovo proroctvo, bolo cítiť jeho vieru a horlivosť. Svätý Lukáš hovorí: „Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: ,Vari to nie je Jozefov syn?‘“ (Lk 4, 22).
Skrze iniciačné sviatosti – teda krst, birmovanie a Eucharistiu – sme aj my dostali dar Ducha Svätého a boli sme poslaní pokračovať v Ježišovom evanjelizačnom poslaní. Sme pozvaní prinášať radostnú zvesť o Ježišovi do svojich rodín, domácností, dedín, miest, komunít, farností i na naše pracoviská.
Pápež Pavol VI. v prelomovej apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi (O evanjelizácii v modernom svete) nás ako jednotlivcov i ako farnosti povzbudil vedome sa rozhodnúť pre evanjelizáciu: „Evanjelizácia je v skutočnosti milosť a povolanie vlastné Cirkvi, je to jej najhlbšia identita. Cirkev existuje, aby evanjelizovala“ (29).

Obdarovaní Duchom
Boh ti chce dať vnútorný oheň a novú odvahu ohlasovať evanjelium. Tie však pramenia z radosti zo stretnutia s ním, z poznania jeho nádhernej lásky a zo zakúsenia jeho Ducha. Ako napísal pápež František: „Každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi“ (EG 120). Prípravný dokument na biskupskú synodu o novej evanjelizácii z roku 2012 to zasa vyjadruje takto: „Evanjelium nemožno odovzdávať, ak tomu nepredchádzalo základné ,prebývanie‘ s Ježišom… skúsenosť tohto ,prebývania‘ vedie k zvestovaniu, ohlasovaniu, k podeleniu sa o prežité, ktoré sme zakúsili ako dobré, pozitívne a pekné“ (Lineamenta 12).
Tak ako Ježiš prisľúbil apoštolom nové Turíce (Sk 1, 8), aj tebe sľubuje nové vyliatie svojho Ducha Svätého, ktorý je zdrojom horlivosti, súcitu a všetkých darov, ktoré potrebuješ na evanjelizáciu. Podobne ako apoštolom a učeníkom v prvotnej Cirkvi, aj tebe Boh udelí mnohé „Turíce“ či vyliatia Ducha, ktoré budeš potrebovať na ohlasovanie radostnej zvesti o Ježišovi vo svojom každodennom živote.
Dar horlivosti je jedným z mnohých darov a chariziem, ktoré v tebe budú postupne rásť, keď sa úplne odovzdáš Duchu Svätému a požiadaš o milosť misijného učeníctva. Keďže Duch Svätý je hlavným činiteľom evanjelizácie, tvojou úlohou je prijať ho ako božskú osobu, ktorá ťa miluje a chce byť tvojím učiteľom.
Popros teda Ducha Svätého, aby ťa naplnil a obdaroval silou potrebnou na plnenie Kristovho poslania. Dovoľ mu obdariť ťa všetkými duchovnými darmi, ktoré potrebuješ na oslovenie ľudí radostnou zvesťou. Ján Pavol II. zdôrazňoval, že každý z nás musí „v sebe znovu zapáliť počiatočné nadšenie a nechať sa preniknúť horlivosťou apoštolského ohlasovania, ktoré nasledovalo po zoslaní Ducha Svätého. Musíme v sebe oživiť planúce nadšenie apoštola Pavla, ktorý zvolal: ,Beda mi, keby som nehlásal evanjelium!‘ (1 Kor 9, 16)(porov. Novo millenio ineunte 40).

S horlivosťou Ducha
Ježiša poslal na svet Boh Otec s mocou Ducha Svätého. Jánovo evanjelium hovorí, že Ježiš „sa stal telom a prebýval medzi nami“ (porov. Jn 1, 14). Prišiel ako Misionár (čo po latinsky znamená „ten, ktorý je poslaný“). Prekročil hranice času, priestoru, jazykov, doby, národov a kultúr, aby nám zjavil bezpodmienečnú Božiu lásku. Vďaka jeho poslaniu, vďaka jeho misii sa zrodila Cirkev.
A tak my, jeho učeníci, sme tiež poslaní. Sme poslaní a naše poslanie nie je o nič menšie než poslanie tých misionárov, ktorí pre evanjelium opustili svoje rodiny a cestujú po svete. A hoci ty možno len vyjdeš zo svojich dverí, predsa keď z nich raz vykročíš, si poslaný v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Preto na konci každej svätej omše počúvame slová: „Iďte v mene Božom.“ Tieto slová totiž znamenajú: „Choďte a zvestujte Pánovo evanjelium.“
Kam sa teda vydáme? Čo máme robiť? V nasledujúcich dvoch článkoch si bližšie rozoberieme štyri jednoduché spôsoby, ako môžeme ľuďom, ktorých stretáme, každý deň prinášať radostnú zvesť o Ježišovi. Modlitbou za nich, starostlivosťou o nich, zdieľaním sa o svojej viere v rozhovoroch a pozývaním do spoločenstva naplneného vierou sa môžeme stať súčasťou novej evanjelizácie, ktorú náš svet nesmierne potrebuje.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt